Matično evidenco bo izboljšalo več ukrepov

Matično evidenco bo izboljšalo več ukrepov

Dobro je vedeti | avg. '11

Svet pokojninskega zavoda je sredi julija razpravljal o pozivu Računskega sodišča RS, da odpravi nepravilnosti v Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Računsko sodišče je namreč opravilo revizijo učinkovitosti postopka upokojitve v letih 2007 in 2008, v posameznih delih pa tudi od leta 2000 dalje. Ocenilo je, da ZPIZ ni ravnal smotrno in ker ugotovljene nesmotrnosti med revizijo niso bile odpravljene, je sodišče tudi zahtevalo odzivno poročilo.
Na podlagi odzivnega poročila ZPIZ je Računsko sodišče ugotovilo, da popravljalni ukrepi niso povsem zadovoljivi, zato je v skladu z veljavno zakonodajo štelo ravnanje zavoda za kršitev obveznosti dobrega poslovanja. Od sveta pokojninskega zavoda je zato zahtevalo, da v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme odločitve in ukrepe, ki bodo zagotovili, da bo zavod izpeljal aktivnosti za bistveno izboljšanje razmer na področju matične evidence zavarovancev in matične evidence uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Računsko sodišče posebej omenja štiri področja, na katerih so nujne te aktivnosti.

Za nezadovoljivo stanje so odgovorni tudi drugi
Člani sveta so na problematiko matične evidence zavarovancev že sami opozarjali zlasti pri obravnavi letnih poročil. Vendar pa odgovornost za to ne more v celoti nositi zgolj zavod, saj je le upravljavec matične evidence zavarovancev. Veljavna zakonodaja namreč jasno določa, kdo je dolžan posredovati podatke. Gre za zelo pomembne podatke, kot je vstop in izstop iz zavarovanja, plača zavarovanca ali nadomestilo plače, plačilo prispevka in drugo. Ti podatki so bistveni pri uveljavljanju pravic zavarovancev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, česar bi se morali v polni meri zavedati tako delodajalci kot drugi zavezanci za posredovanje podatkov, pa tudi pristojni državni organi. Zato so člani sveta menili, da so za nezadovoljivo stanje soodgovorni tudi drugi - tisti, ki v skladu z veljavno zakonodajo niso izpolnjevali predpisanih obveznosti, pa tudi tisti, ki v skladu s svojimi pristojnostmi niso pravočasno ali sploh niso sprejeli ustreznih sistemskih rešitev za odpravo in preprečevanje negativnih pojavov s področja matične evidence. Zlasti v zadnjih letih se je pogosto dogajalo, da nekateri delodajalci za svoje delavce matični evidenci niso sporočali podatkov o plačah, in to ne le za posamezne mesece, temveč tudi za daljše obdobje; dogajalo pa se je tudi to, da prispevkov sploh niso plačevali.
Spričo tega se člani sveta utemeljeno sprašujejo, ali deluje pravna država ali ne. Pri tem so poudarili, da cenijo vsa opozorila Računskega sodišča RS, kako zagotoviti ustreznejši pravni red na tem področju.

Konkretne naloge vodstvu zavoda
Svet je naložil generalnemu direktorju, da mora do 30. 6. 2012 ugotoviti, za kolikšno število zavarovancev in za katera obdobja v matični evidenci zavarovancev manjkajo podatki o plačah. Na tej podlagi mora do konca leta 2012 pripraviti načrt za pridobitev manjkajočih podatkov in oceniti obseg podatkov, ki jih ne bo mogoče pridobiti. Ta načrt bo moral vsebovati tako odgovorne osebe, kot tudi roke za izvedbo predvidenih aktivnosti. Zahteval je tudi, da generalni direktor izda navodilo, na podlagi katerega bo zavod pravočasno ukrepal v vseh primerih, ko bo zaznal tveganje, da posamezni zavezanci ne nameravajo sporočati v matično evidenco zavarovancev zahtevanih podatkov. Tako bo moral zavod še pred uvedbo postopka za uvedbo prisilne poravnave preveriti, ali je delodajalec izpolnil svojo zakonsko obveznost, ter tudi poskrbeti za to, da bo zavod pridobil manjkajoče podatke.

Bolj učinkovita mora biti kazenska zakonodaja.
K bistvenemu izboljšanju matične evidence zavarovancev bi po mnenju sveta nedvomno pripomogla tudi bolj učinkovita kazenska zakonodaja, zato je predlagal ministrstvu za pravosodje, naj začne postopek za spremembo in dopolnitev kazenskega zakonika. Zagotoviti je namreč treba ustrezno sankcioniranje dejanj, ki zavoljo neizpolnjevanja obveznosti pri zagotavljanju podatkov za uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja že ogrožajo socialno varnost ljudi. Tudi drugi državni organi bi se morali zavedati izjemnega pomena matične evidence zavarovancev za socialno varnost državljanov.

Izboljšanje matične evidence uživalcev pokojnin. Pokojninski zavod je delno že upošteval predlog Računskega sodišča RS, da je treba matično evidenco uživalcev pokojnin in drugih pravic izboljšati, saj je od 1. 2. 2010 dalje že uvedel novo evidenco. Zato je svet sklenil, da mora zavod do konca leta 2011 dopolniti novo evidenco z zneskom pokojnine ob priznanju pravice pod določenimi pogoji. Generalni direktor pa mora izpeljati vse aktivnosti za dopolnitev programske opreme in za dosledno uporabo matične evidence uživalcev pravic v postopku nakazovanja pokojnin. Prav tako mora zagotoviti, da bo zavod najkasneje do 31. 12. 2011 preveril pravilnost odločb o pokojninah, odmerjenih od najvišje pokojninske osnove po 1. 1. 2000, pri katerih obstaja tveganje, da je pri izračunu pokojninske osnove prišlo do napake. Preveriti je treba tudi pravilnost podatkov, vnesenih o teh upokojencih v matično evidenco.
Pobuda za dopolnitev zakona. Svet pokojninskega zavoda je predlagal ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da začne postopek za dopolnitev zakona za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za uvedbo posebnega izrednega pravnega sredstva. Zdaj namreč ni pravnega sredstva, ki bi omogočalo razveljaviti ali spremeniti pravnomočno odločbo, s katero je bilo napačno ugotovljeno dejansko stanje ali pa je v škodo zavarovanca ali ZPIZ prišlo do kršitve predpisa. Tako pravno sredstvo je bilo namreč odpravljeno z uveljavitvijo ZPIZ-1. Čeprav praksa kaže, da je takih primerov izjemno malo, pa si je pokojninski zavod že doslej prizadeval, da bi tako izredno pravno sredstvo spet uvedli. Zakonodajalec je njegovi pobudi prisluhnil in jo upošteval v ZPIZ-2, ki pa na zakonodajnemu referendumu ni dobil podpore. Svet je tudi predlagal, da naj bi z dopolnitvijo ZPIZ-1 omogočili daljši rok za izredno pravno sredstvo obnove postopka, kot je določen v zakonu o splošnem upravnem postopku.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media