Spremembe vdovske in družinske pokojnine

Dobro je vedeti | mar. '13

Predstavljanje novosti v ZPIZ-2, ki je začel veljati 1. januarja letos, tokrat nadaljujemo s pravico do vdovske in družinske pokojnine ter s pravico do invalidnine za telesno okvaro.

Vdovska pokojnina. Za pridobitev pravice do te pokojnine je tako kot po dosedanji ureditvi moral umrli ali vdovec / vdova izpolnjevati določene pogoje. Ti pogoji se pri umrlem razlikujejo odvisno od tega, ali je bil še zavarovanec ali pa že uživalec / uživalka pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pogoji so bili pri umrlem izpolnjeni, če je dopolnil najmanj pet let zavarovalne ali deset let pokojninske dobe, česar pa po novi ureditvi ni več, medtem ko se drugi pogoji niso spremenili.
Po novem lahko pravico do vdovske pokojnine pridobi tudi partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti. Starost vdove / vdovca ter z njima izenačene osebe, da pridobi pravico do vdovske pokojnine, se z novi ureditvijo vsako leto zvišuje za 6 mesecev. Letos znaša 53 let in 6 mesecev. Prehodno obdobje, v katerem bo vsako leto veljala drugačna starost, se bo izteklo leta 2022, ko bo kot veljala starost 58 let. Drugi pogoji, ki zagotavljajo pridobitev te pravice (popolna nezmožnost za delo ali otrok, ki ima pravico do družinske pokojnine) pa se niso spremenili. Vdova ali vdovec, ki ob smrti nista bila zavarovana, po novem nista več upravičena do vdovske pokojnine pri nižji starosti.
Spremembe so doživele tudi določbe o izplačilu dela vdovske pokojnine. To izplačilo je pridobilo status pravice. Do nje je upravičena vdova ali vdovec, ki ima poleg pravice do vdovske pokojnine tudi pravico do lastne predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. Del vdovske pokojnine tudi po novi ureditvi lahko dosega največ 15 odstotkov vdovske pokojnine, toda največ 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove, kar je novost. Tudi ZPIZ-2 še naprej omejuje višino skupnega izplačila lastne pokojnine in dela vdovske pokojnine. To izplačilo ne sme presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. To je 57,25 odstotka vsakokratne najvišje pokojninske osnove. Koliko bosta znašala ta limita v letošnjem letu, pa bo znano po objavi obeh zneskov, torej najnižje in najvišje pokojninske osnove. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo, po kateri sta zgornji meji izplačila dela vdovske pokojnine ali skupnega izplačila lastne in dela vdovske pokojnine veljali za vse uživalce, pa po novem veljata le za v posameznem letu uveljavljeno izplačilo dela vdovske pokojnine.
Kaj bo to pomenilo v letošnjem letu? To, da se višina že uveljavljenih delov vdovske pokojnine do konca leta 2012 tudi po objavi novih zgornjih meja, veljavnih v letošnjem letu, ne bo prav nič spremenila. Spremenila se je le zaradi uskladitve pokojnin za 0,1 odstotka. Nove zgornje meje bodo namreč veljale le za letos uveljavljena izplačila delov pokojnin.
Manj upravičencev do družinske pokojnine
Pogoji, veljavni za pridobitev družinske pokojnine, ki jih je moral izpolnjevati umrli, so enaki kot za pridobitev vdovske pokojnine. Krog oseb, upravičenih do te pokojnine, je nekoliko ožji kot po prejšnji ureditvi. Bratje in sestre umrlega po novem niso več upravičeni do te pravice. Zvišuje se tudi starost, pri kateri lahko to pravico pridobijo starši umrlega, med katerimi pa ni več očima in mačehe. Končna starost bo 60 let, letos pa je ta starost 57 let za mater in 59 let za očeta. Prehod na novo ureditev bo dokaj hiter, saj se predpisana starost zvišuje vsako leto za eno leto. Najnižja osnova za odmero vdovske in družinske pokojnine je pokojnina, odmerjena od najnižje pokojninske osnove v višini 33 odstotkov. Način odmere vdovske in družinske pokojnine se ne spreminja.
Dvojna sirota, torej otrok, ki je izgubil oba starša, je upravičena do družinske pokojnine po tistem od umrlih staršev, ki je prejemal višjo pokojnino, odmeri pa se v višini 100 odstotkov od osnove. Dvema ali več otrokom pa se v takem primeru odmerita družinski pokojnini po vsakem od umrlih v višini 100 odstotkov od osnove, razdelita pa se v sorazmernem delu glede na število otrok.

Invalidnine nič več po novem zakonu
Invalidnina za telesno okvaro po ZPIZ-2 ni več pravica iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Uživalcem, ki so na podlagi določene telesne okvare pridobili pravico do invalidnine po predpisih, veljavnih do konca leta 2012, novi zakon zagotavlja izplačevanje teh pokojnin tudi v prihodnje, in to v znesku, določenem za zadnji mesec pred uveljavitvijo zakona. Kakšna bo njihova usoda v prihodnje, pa bodo določali predpisi o varstvu invalidov, ki bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar. Do tedaj pa lahko zavarovanci (ne pa tudi uživalci pravic!) v skladu z določbami prejšnjega zakona pridobijo pravico do invalidnine za telesno okvaro, vendar le pod pogojem, da je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. V teh primerih bodo pokojnine tolikšne, kot so bile zadnji mesec pred uveljavitvijo ZPIZ-2. Za dajanje izvedenskih mnenj o vrsti in stopnji telesne okvare bodo v tem času še naprej pristojni izvedenski organi zavoda. Ti bodo pristojni tudi za dajanje izvedenskih mnenj o osebnih okoliščinah, zaradi katerih je zavarovanec upravičen do prištete dobe, ter o vrsti in stopnji telesne okvare za namene uveljavljanja pravic po drugih predpisih. Te naj bi določil minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za invalide, in to v dveh letih po uveljavitvi ZPIZ-2, vse dotlej pa se v ta namen uporabljajo vse dosedanje pravne podlage.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media