Manj obetavni polletni statistični podatki

Dobro je vedeti | sep. '20

Tudi letos smo iz Mesečnega statističnega pregleda za junij 2020, ki ga redno objavlja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) na svoji spletni strani, in lastnih preračunov zbrali nekaj ključnih statističnih podatkov o finančnem poslovanju zavoda ter gibanjih števila uživalcev pokojnin in drugih prejemkov v letošnjih prvih šestih mesecih. Zbrani podatki, izraženi v absolutnih številkah in odstotkih, kažejo na manj ugodna letošnja gibanja od lanskoletnih.

V prvem polletju je zavod zbral 3.048,6 milijona evrov dohodkov, kar je za 13,8 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta. Znesek dosega 52,3 odstotka za letošnje leto s finančnim načrtom načrtovanih sredstev. Struktura zbranih dohodkov pa je zaradi spremenjenih gospodarskih razmer tako doma kot v tujini, na katere vplivajo predvsem posledice koronavirusa, nekoliko manj spodbudna od lanskoletne.

Davki in prispevki so predstavljali 72 odstotkov zbranih sredstev, medtem ko so lani v tem obdobju dosegali celo 81,7 odstotka. Znižanje je rezultat nižjih prispevkov zavarovancev in delodajalcev zaradi poslabšanih gospodarskih razmer. Zato je razumljivo, da se je povečal delež prenesenih dohodkov, ki je dosegel 27,9 odstotka dohodkov, lani le 17,4 odstotka, delež drugih dohodkov pa se je znižal na 0,1 odstotka, lani še 0,9 odstotka. Prenesene dohodke sestavljajo obveznosti državnega proračuna za pokrivanje obveznosti, nastale zaradi priznavanja ali odmere pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji ali izpada prispevkov, ter sredstva za pokrivanje razlike med dohodki zavoda iz prispevkov in drugih virov ter odhodki zavoda. Med tovrstne dohodke uvrščamo tudi sredstva, namenjena obveznemu zavarovanju, ki jih zagotavlja Kapitalska družba, d. d. Medtem ko je delež dohodkov za kritje obveznosti po posebnih predpisih dosegel 54,1 odstotka načrtovanih, pa je delež dohodkov za dodatne obveznosti (tudi nove) dosegel že 87,7 odstotka načrtovanih.

Izpolnitev vseh zakonskih obveznosti v prvem polletju je zahtevala 3.041,3 milijona evrov odhodkov. Glede na enako obdobje preteklega leta so se letošnji povečali za 13,6 odstotka.

Tudi struktura letošnjih odhodkov se nekoliko razlikuje od lanskoletne. Za pokojnine je zavod namenil 2.456,3 milijona evrov ali 80,8 odstotka vseh odhodkov. V enakem obdobju lani je njihov delež znašal 86,4 odstotka. Prispevek za zdravstveno zavarovanje je znašal 7,2 odstotka odhodkov (kar je nekoliko manj kot lani, ko je znašal 7,7 odstotka), prenosi za zagotavljanje socialne varnosti pa so znašali 8,7 odstotka (lani 2,2), sredstva za nadomestila iz invalidskega zavarovanja 2,6 odstotka (lani 2,8), izvajanje zavarovanja je zahtevalo 0,7 odstotka zbranih sredstev (lani 0,8), postavke za druge odhodke – glede na posamezno vrsto – pa niso presegle desetinke odstotka.

Zavod je v tem obdobju izkazal minimalni presežek dohodkov nad odhodki v višini dobrih 7 milijonov evrov.

V prvih petih mesecih (do zdaj razpoložljivi statistični podatki) se je število zavarovancev v primerjavi z lanskoletnim povprečjem v istem obdobju sicer zvišalo za 1,4 odstotka. V primerjavi z lanskim decembrom pa so gibanja njihovega števila v maju pri večini njihovih skupin po vrstah že negativna, tak trend pa se bo verjetno nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih, kar bo seveda vplivalo na višino dohodkov zavoda iz naslova prispevkov.

Gibanja števila prejemnikov pokojnin

Glede na lansko letno povprečje se je v obdobju od januarja do junija povprečno število prejemnikov vseh pokojnin povečalo za 4.130 uživalcev ali 0,7 odstotka. V tem obdobju je zavod mesečno izplačeval povprečno 624.589 pokojnin. Junija pa je bilo takih izplačil 623.506, kar je za 707 ali 0,1 odstotka več kot decembra lani.

Povečanje opažamo pri povprečnem številu uživalcev starostnih, predčasnih, delnih in vdovskih pokojnin. Povprečno število uživalcev starostnih in predčasnih pokojnin se je glede na povprečje preteklega leta povečalo za 6.007 uživalcev ali 1,3 odstotka. Zavod je v prvih šestih mesecih letošnjega leta izplačal v povprečju 457.506 tovrstnih pokojnin mesečno. Junija pa je bilo tovrstnih izplačil 457.373, kar je za 2.400 ali 0,5 odstotka več kot decembra lani. Glede na povprečje preteklega leta se je povprečno število uživalcev vdovskih pokojnin povečalo za 545 ali 1,0 odstotka. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je zavod izplačal v povprečju 54.402 vdovski pokojnini mesečno. Junija pa je izplačal 54.328 takih pokojnin, kar je za 156 ali 0,3 odstotka več kot decembra lani. Povprečno število uživalcev delnih pokojnin, ki jih je še vedno relativno manj, se je zvišalo glede na povprečje preteklega leta za 376 ali 11,9 odstotka. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je zavod izplačal v povprečju 3.534 delnih pokojnin mesečno. Junija pa jih je izplačal 3.557, to je za 141 ali 4,1 odstotka več kot decembra lani.

Povprečno število uživalcev invalidskih in družinskih pokojnin pa se je v obdobju od januarja do junija znižalo. Glede na povprečje preteklega leta se je mesečno povprečje invalidskih pokojnin znižalo za 1.082 ali 1,4 odstotka. V tem obdobju je zavod izplačal povprečno 77.049 tovrstnih pokojnin mesečno. Junija pa je bilo takih izplačil 76.551, kar je za 1.009 ali 1,3 odstotka manj kot decembra lani. Povprečno število uživalcev družinskih pokojnin se je glede na povprečje preteklega leta znižalo za 1.716 ali 5,1 odstotka. V tem obdobju je zavod povprečno izplačal 32.098 teh pokojnin mesečno. Junija je bilo teh izplačil 31.697, kar je za 1.017 ali 3,1 odstotka manj kot decembra lani.

Na odhodke zavoda vplivajo tudi izplačila 40 odstotkov starostne in 20 odstotkov predčasne pokojnine ter delov vdovskih pokojnin. Ker je izplačilo 40 odstotkov starostne pokojnine letošnja zakonska novost, primerjave s preteklim letom niso mogoče. V prvem polletju je zavod izplačal v povprečju 11.575 obeh vrst deležev pokojnin, junija pa je njihovo število naraslo na 11.955. V prvem polletju letos je zavod izplačal v povprečju 65.928 delov vdovskih pokojnin, kar je za 1.619 ali 2,2 odstotka več od lanskega povprečja. Junija pa se je njihovo izplačilo povečalo na 66.409, kar je za 809 ali 1,2 odstotka več kot decembra lani.

Zaradi uskladitev se je raven pokojnin v tem obdobju februarja zvišala za 3,2 odstotka s poračunom za en mesec. Razmeroma visoka uskladitev pa ni vplivala na ugodnejša razmerja med povprečnimi pokojninami in povprečno mesečno plačo vseh zaposlenih v prvem polletju glede na lani dosežena. Povprečna mesečna neto plača, izplačana za prvo polletje, je po predhodnih podatkih Statističnega urada RS, objavljenih 17. avgusta 2020, znašala 1.193,23 evra. Zavod je v tem obdobju izplačal naslednje povprečne mesečne zneske pokojnin:

Vrsta pokojnine

Povprečni znesek v €

Razmerje I-VI/20

Razmerje I-XII/19

Starostne

687,80

57,6

58,0

Invalidske

531,75

44,6

45,0

Vdovske/družinske

411,59

34,5

36,3

Izračuni kažejo, da se gmotni položaj uživalcev pokojnin poslabšuje. Ocenjujemo, da se trenutna razmerja tudi v letnem merilu ne bodo bistveno spremenila. Menimo, da tudi morebitna uskladitev pokojnin v decembru sedanjih razmerij ne bo občutneje popravila.

Število drugih prejemnikov iz obveznega zavarovanja

V obdobju od januarja do junija letos je zavod izplačal v povprečju 35.628 nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznanih in odmerjenih po ZPIZ-1 in ZPIZ-2, kar je za 759 ali 2,2 odstotka več od lanskega povprečja. Junija je bilo takih izplačil 35.964, to je za 522 ali 1,7 odstotka več kot decembra lani.

Povprečno mesečno število uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so bila priznana in odmerjena po ZPIZ, veljavnem do konca leta 1999, se razumljivo (ker ni novih upravičencev) postopno zmanjšuje. V prvem polletju je tovrstna nadomestila prejemalo v povprečju 9.262 upravičencev mesečno, kar je za 587 ali 5,6 odstotka manj glede na mesečno povprečje preteklega leta. Junija pa je bilo takih izplačil še 9.070, to je za 550 ali 5,3 odstotka manj kot decembra lani.

Gibanja prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo so relativno umirjena. V obdobju od januarja do junija letos je zavod izplačal v povprečju 34.911 tovrstnih prejemkov, kar je za 304 ali 0,9 odstotka več od lanskega letnega povprečja. Junija pa je bilo takih izplačil 34.568, to je za 664 ali 1,9 odstotka manj kot decembra lani.

Število uživalcev invalidnin za telesno okvaro se zato, ker je ta pravica po ZPIZ-2 omejena na bistveno manjši krog upravičencev kot po prejšnjih predpisih, še naprej zmanjšuje. Tako je v prvih šestih mesecih letošnjega leta zavod izplačal v povprečju 40.374 tovrstnih prejemkov mesečno, to je za 1.495 ali 3,5 odstotka manj, junija pa je bilo takih izplačil še 39.995, to je za 1.045 ali 2,4 odstotka manj kot decembra lani.

V primerjavi s preteklim letom je zavod letos že v letošnjem juniju (lani v juliju) izplačal tudi pripadajoče letne dodatke v zneskih, določenih v Zakonu za izvrševanje proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Letni dodatek je ta mesec prejelo 607.982 upravičencev, za kar je moral zavod zagotoviti 139.256,3 milijona evrov.

Število prejemnikov zunaj sistema obveznega zavarovanja

Znižanje povprečnega števila prejemnikov opažamo tudi med uživalci vojaških pokojnin. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je zavod izplačal v povprečju 1.793 tovrstnih pokojnin mesečno, to je za 144 ali 7 odstotkov manj od lanskega povprečja. Junija je bilo takih izplačil 1.753, to je za 110 manj kot decembra lani.

Še naprej se znižuje tudi število uživalcev dodatkov k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskih državljanov, ki so upravičeni do pokojnin iz nekdanje SFRJ. V prvem polletju je zavod izplačal v povprečju 672 tovrstnih prejemkov mesečno, to je za 55 ali 7,2 odstotka manj od lanskega povprečja, junija pa je bilo teh izplačil 661, to je za 32 ali 4,2 odstotka manj kot decembra lani.

Preden popolnoma ugasneta, sta tu še izplačili starostne oziroma družinske pokojnine, priznani in odmerjeni po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je zavod izplačal v povprečju le še 71 tovrstnih pokojnin mesečno, to je za 31 ali 29 odstotkov manj od lanskega povprečja. Junija pa je te pokojnine prejelo le še 66 upravičencev, to je za 17 ali 20,5 odstotka manj kot decembra lani.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) je zavod v aprilu vsem upokojencem in brezposelnim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji s pokojnino ali nadomestilom, enakim ali nižjim od 700 evrov, izplačal enkratni solidarnostni dodatek, če prejemajo pokojnino v višini 700 evrov. Po statističnih podatkih zavoda je v obdobju od aprila do junija ta dodatek prejelo 304.689 upravičencev, za kar je moral zagotoviti 66.883,9 milijona evrov in predstavlja nenačrtovani odhodek.

Prikazani statistični podatki o finančnem poslovanju zavoda v prvem polletju kažejo – predvsem zaradi zaostrenih gospodarskih razmer – na letošnje manj ugodne razmere. Gibanja povprečnega števila uživalcev pokojnin ter drugih prejemkov so za zdaj še (razen starostnih pokojnin) v mejah predhodnih ocen. Zaradi izrazito neugodnih napovedi gospodarskih gibanj v drugi polovici leta pa se bodo manj ugodna razmerja tako v finančnem poslovanju zavoda in še posebej gibanjih starostnih pokojnin ter gmotnem položaju upokojencev nedvomno odrazila tudi v njihovi višini na letni ravni.

Jože Kuhelj, fotografija: J. D.


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media