Višje pokojnine in dodatek za pomoč in postrežbo

Dobro je vedeti | jan. '21

Redna uskladitev pokojnin za leto 2021 bo že ta mesec v višini 2,5 odstotka, z marcem pa bo malenkost višji tudi dodatek za pomoč in postrežbo, je na decembrski seji potrdil svet Zpiza, ki je tokrat obravnaval še nekatere druge pomembne dokumente zavoda.

Uskladitev pokojnin je zelo pomembna za ohranjanje njihove realne vrednosti. Pokojninski zakon ZPIZ-2 določa, da se redna uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v državi. Pri tem je upoštevanih 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu. V letu 2021 uskladitve ni mogoče izvesti po teh pravilih, kajti ukrepi, sprejeti zaradi omilitve posledic epidemije Covida-19, so v znatni meri vplivali tudi na višino mesečnih bruto plač, zato podatka o njihovi rasti ni mogoče upoštevati kot realnega za izračun odstotka uskladitve. Svet zavoda je sprejel ugotovitveni sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2021 na podlagi zakona o izvrševanju proračuna RS, ki določa, da odstotek uskladitve pokojnin in drugih prejemkov znaša 2,5 odstotka. Ta uskladitev pa ne velja za letni dodatek, saj zakon o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022 natančno določa tudi razrede in višino letnega dodatka, o čemer smo že pisali. Uživalcem pokojnin, ki se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu in prejemajo skupni znesek pokojnine v višini do 525 evrov, bo letni dodatek izplačan v celoti, ne pa v sorazmernem delu.

Kaj pa bo z dodatkom za pomoč in postrežbo? V skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom je ta uskladitev načrtovana marca 2021 v višini 0,5 odstotka.

Žal pa ni načrtovane uskladitve invalidnin za telesno okvaro, ker zanje ne obstaja pravna podlaga. Na ta problem so člani sveta ponovno opozorili. Na diskriminatorno obravnavo oseb, ki jim je zaradi njihove telesne okvare priznana pravica do invalidnine, opozarja tudi zagovornik načela enakosti. Zato so člani sveta dali pobudo, da pristojni čim prej uredijo to področje.

Od 1. januarja 2021, ko se bodo pokojnine in drugi prejemki uskladili za 2,5 odstotka, bo zagotovljena pokojnina znašala 581,05 evra, starostna oziroma družinska pokojnina po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov 278,67 evra, za kmeta borca NOV pred 9. septembrom 1943 oziroma pred 13. oktobrom 1943 ali njegovega zakonca pa 557,32 evra.

Za 2,5 odstotka se bodo uskladile tudi pokojnine in drugi prejemki, ki so jih prvič prejeli decembra 2020 oziroma ob priznanju pravice, uveljavljene v letu 2021.

Finančni načrt zavoda za 2021

Člani sveta zavoda so poudarili, da je finančni načrt zavoda za leto 2021 skrbno in odgovorno pripravljen glede na težavne razmere, v katerih smo se znašli. Naj pojasnimo, da mora zavod pri pripravi finančnega načrta upoštevati številne predpise kot tudi makroekonomska izhodišča javnofinančnih gibanj v posameznem letu, ki jih sprejema Umar. Prav ta izhodišča pa se v zadnjem času bistveno spreminjajo zaradi nepredvidljivih okoliščin. Pomembno vlogo pri pripravi finančnega načrta imajo tudi projekcije uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki temeljijo na veljavnem sistemu in njegovih spremembah. V obdobju od uveljavitve ZPIZ-2 je bilo sprejetih precej sprememb zakona, nazadnje v letu 2020. Finančni načrt za leto 2021 je izdelan na podlagi ocene poslovanja v letu 2020, kjer bo po oceni realizacija skupnih dohodkov znašala 5.916.629.556 evrov in bo za 1,5 odstotka višja od načrtovane v finančnem načrtu za leto 2020.

Letos več iz državnega proračuna

Načrtovano je, da bo zavod tudi leto 2021 zaključil z izravnanimi dohodki in odhodki. Dohodki so predvideni v višini 6.179.912.316 evrov in bodo za 4,4 odstotka oziroma 263,3 milijona evrov višji, kot znaša ocena za 2020.

V strukturi dohodkov predstavljajo:

  • davčni dohodki – prispevki za socialno varnost in drugi davki – 76,2 odstotka (78,1 odstotka v oceni za 2020),
  • transferni dohodki – vplačila državnega proračuna (v oceni 2020 še druga prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo covid-19), prispevki od starševskih nadomestil, nadomestil za čas brezposelnosti in nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti,
  • drugi dohodki – nedavčni dohodki, kapitalski dohodki in prejeta sredstva iz EU in drugih držav znašajo 0,4 odstotka (0,1 odstotka v oceni 2020).

V letu 2021 se bodo morali transferni dohodki v primerjavi z letom 2020 povečati, ker se znižuje delež davčnih dohodkov zaradi razmer, ki jih je povzročil covid-19.

Davčni dohodki so načrtovani v višini 4.709.569.017 evrov in bodo za 1,9 odstotka višji, kot znaša ocena za 2020. Največji delež predstavljajo prispevki zaposlenih, ki so načrtovani v višini 2.762.628.734 evrov, sledijo prispevki delodajalcev v višini 1.597.734.534 evrov. V primerjavi z letom 2020 se ta dva prispevka povečujeta za 1,6 odstotka. Drugi prispevki za socialno varnost predstavljajo bistveno manjše zneske.

Transferni dohodki (iz državnega proračuna) so načrtovani v skupni višini 1.443.556.663 evrov oziroma za 11,9 odstotka več, kot znaša ocena za 2020. Naj poudarimo, da v finančnem načrtu za 2021 ni predvidenih drugih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo covid-19, ki pa v oceni za leto 2020 znašajo 68.175.405 evrov. Transferne dohodke predstavljajo zlasti sredstva za tekoče obveznosti v višini 266.000.000 evrov (za 1,7 odstotka nižja od ocene za 2020) in dodatne obveznosti (za kritje razlike med dohodki in odhodki zavoda) v višini 1.070.736.016. V primerjavi z oceno za 2020 bodo ta sredstva višja za 26,7 odstotka oziroma 225,4 milijona evrov. Torej pomembno večja, saj je za leto 2021 načrtovano, da se bodo skupni odhodki povečali bolj, kot znaša povečanje davčnih in nedavčnih dohodkov skupaj.

Največ za starostne pokojnine

Odhodki so načrtovani v enaki višini kot dohodki in bodo za 4,4 odstotka oziroma 263,3 milijona evrov višji od ocenjenih za leto 2020, in to predvsem zaradi višjih odhodkov za pokojnine, nadomestila plač ter posledično višjih plačil prispevkov za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in nadomestil plač. Največji delež med odhodki zavoda predstavljajo odhodki za pokojnine s 84,4 odstotka (83,4 odstotka v oceni 2020), prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic s 7,6 odstotka (5,6 odstotka v oceni 2020), transferji za zagotavljanje socialne varnosti s 4,5 odstotka (5,6 odstotka v oceni 2020) in nadomestila iz invalidskega zavarovanja z 2,7 odstotka (enaka rast v oceni 2020). Odhodki za pokojnine so v skladu z načrtovano 1,1-odstotno letno rastjo povprečnega števila uživalcev pokojnin in uskladitvijo pokojnin predvideni v višini 5.214.466.807 evrov ter bodo v primerjavi z oceno za 2020 višji za 5,6 odstotka ali 278,4 milijona evrov. Pri odhodkih za pokojnine gre največ za starostne pokojnine.

V Murski Soboti novi poslovni prostori

Svet zavoda je sprejel in pozitivno ocenil tudi program dela in kadrovski načrt zavoda za leto 2021. Posebna pozornost je posvečena matični evidenci, ki je temelj za učinkovito in kakovostno uveljavljanje in priznavanje pravic iz pokojninskega in invalidskega, ter informacijski tehnologiji za kakovostno vodenje delovnega procesa. Na teh področjih je bil narejen pomemben napredek v zadnjem obdobju, kar je pozitivno vplivalo na poslovanje v okoliščinah covida-19. Ni pa jim uspelo uresničiti zastavljenih ciljev glede kadrovske politike, saj sprejeti ukrepi zavodu ne omogočajo kadrovske okrepitve, ki je nujna zaradi povečanja obsega dela zaradi sprememb pokojninskega zakona in drugih predpisov. Tako bo zavod tudi v letu 2021 lahko imel le 799 zaposlenih tako kot zadnji dve leti.

Svet je sprejel še načrt investicijskih odhodkov za leto 2021, ki jih načrtujejo v višini 3.800.000 evrov, od tega bodo 3.040.000 evrov namenili za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. V investicijski programa je vključen tudi nakup novih poslovnih prostorov za območno enoto v Murski Soboti, in sicer v centru mesta v ulici Kneza Koclja. Tja naj bi se preselili v naslednjem letu.

A. T., fotografiji: Brane Štefančič in J. D.


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media