Letni dodatek bo izplačan z junijskimi pokojninami

Dobro je vedeti | maj '21

Že drugo leto zapored bo letni dodatek izplačan skupaj z izplačilom redne pokojnine za mesec junij 2021, torej enako kot lansko leto in mesec dni prej kot pred letom 2020. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije obračunal in izplačal letni dodatek v petih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine.

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2021 izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 525 evrov

445 evrov

od 525,01 do 630 evrov

305 evrov

od 630,01 do 745 evrov

245 evrov

od 745,01 do 900 evrov

195 evrov

nad 900 evrov

135 evrov

 Tudi uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2 bo izplačan letni dodatek, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja 

znesek letnega dodatka

do 745 evrov

245 evrov

od 745,01 do 900 evrov

195 evrov

nad 900 evrov

135 evrov

  

Pri določitvi višine letnega dodatka je upoštevana višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu izplačila letnega dodatka. V višino prejete pokojnine ali nadomestila se poleg seštevka osebne pokojnine, dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatkov in razlik pokojnin k pokojnini po drugih predpisih všteva še znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja v januarju 2021.

Letošnje novosti

Naj poudarimo bistveno novost, ki jo prinaša ZIPRS2122 in se je bodo razveselili uživalci, ki se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu ali če se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu. Zadnjim bo, če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 525 evrov, letni dodatek izplačan v celotni višini 445 evrov, torej ne v sorazmernem delu kot do zdaj. Vsem drugim uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 525 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe.

Primer izračuna letnega dodatka za uživalca sorazmernega dela pokojnine z osnovo do 525 evrov:

Uživalec ima dopolnjenih 415 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 300 mesecev oziroma 72,2 odstotka skupne zavarovalne dobe (300 : 415 = 0,722).

Višina prejete pokojnine znaša 450,36 evra, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 328,15 evra in pokojnine iz tujine v višini 122,21 evra.

Uživalcu glede na lestvico pripada letni dodatek v višini 445 evrov. Čeprav je v navedenem primeru slovenska pokojnina odmerjena v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka glede na spremenjeno določbo ZIPRS2122 izplača v celotni višini, torej v višini 445 evrov.

Primer izračuna letnega dodatka za uživalca sorazmernega dela pokojnine z osnovo nad 525 evrov:

Uživalec ima dopolnjenih 415 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 300 mesecev oziroma 72,2 odstotka skupne zavarovalne dobe (300 : 415=0,722).

Višina prejete pokojnine znaša 550,36 evra, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 428,15 evra in pokojnine iz tujine v višini 122,21 evra.

Uživalcu glede na lestvico pripada letni dodatek v višini 305 evrov. Glede na to, da je v navedenem primeru slovenska pokojnina odmerjena v sorazmernem delu in osnova za določitev letnega dodatka znaša 550,36 evra, kar je več kot 525 evrov, se tudi pripadajoči znesek letnega dodatka odmeri v sorazmernem delu, torej 305 evrov x 72,2 odstotka, in bo letni dodatek izplačan v znesku 220,21 evra.

Prejemniki pokojnin iz tujine

Skladno z ZIPRS2122 je zavod že peto leto zapored v začetku marca 132.818 uživalcem, ki so imeli na dan 1. januarja 2021 prebivališče v drugi državi ali imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«. Podatke lahko uživalci sporočijo prek spletne aplikacije ali javne vloge, ki je na spletni strani zavoda v razdelku eVloge za VSE, za kar ne potrebujejo posebnega digitalnega potrdila. Zavod glede na trenutno situacijo zaradi covida-19 tudi v drugih državah uživalce spodbuja, da se v čim večjem številu odločijo za brezpapirno poslovanje in podatke sporočajo v elektronski obliki. Na tak način prispeli podatki se avtomatsko zapišejo v ustrezno evidenco, kjer čakajo na obračun letnega dodatka. Zaradi avtomatike imajo ti uživalci zagotovljeno izplačilo letnega dodatka v prvem mogočem roku. Še vedno pa uživalcem ostaja možnost, da izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti.

ZIPRS2122 določa skrajne roke za izplačilo letnega dodatka uživalcem, ki so bili pozvani, da zavodu sporočijo podatke o tuji pokojnini, in sicer če zavod prejme podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2021, mora letni dodatek izplačati do 30. septembra 2021, če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2021, bo letni dodatek izplačal do konca leta 2021. Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2021, bo letni dodatek izplačal do konca leta 2021 v višini 135 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu, četudi je osnova za odmero letnega dodatka nižja od 525 evrov.

V primerih družinskih pokojnin, kjer pokojnino uživa več družinskih članov, se znesek letnega dodatka sorazmerno razdeli na dejansko število članov, ki prejemajo pokojnino, in vsakemu izplača sorazmerni del.

Uživalci pokojnine oziroma nadomestila, ki so pravico do prejemkov pridobili v tekočem koledarskem letu, bodo letni dodatek prejeli v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine oziroma nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmernem delu. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je uživalec prejemal najmanj 15 dni. Na enak način bodo letni dodatek prejeli tudi uživalci, ki jim je pravica do pokojnine oziroma nadomestila prenehala pred koncem meseca, v katerem je bil izplačan letni dodatek.

Brez letnega dodatka pa ne bodo ostali tudi upravičenci, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juniju 2021, saj jim bo pripadajoči del letnega dodatka izplačan v sorazmernem delu glede na datum priznanja pravice, skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Do letnega dodatka niso upravičeni uživalci, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic, in tisti, ki so upokojeni na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Ker letni dodatek skladno z davčno zakonodajo spada med obdavčljive dajatve, bo pri nekaterih uživalcih pokojnine nastopil davčni odtegljaj. Davčni odtegljaj pa bo ustrezno višji pri tistih uživalcih, ki se jim akontacija dohodnine z veljavno davčno zakonodajo odteguje že zdaj.

Pri izplačilu junijskih pokojnin bodo vsi uživalci prejeli tudi obvestilo o nakazilu, na katerem bodo zapisane pomembnejše informacije, vezane na izplačilo letnega dodatka.

Nova storitev

Uživalcem, ki so bili pozvani k predložitvi izjave o prejemanju oziroma neprejemanju tuje pokojnine, je bila letos poleg spremnega dopisa in izjave o višini tuje pokojnine prvič v izpolnitev posredovana tudi dodatna vloga, Izjava za SMS odpremo, skupaj s pojasnilom glede nove storitve. Gre za storitev, ki je na voljo od aprila 2020 in omogoča hitrejši in udobnejši prevzem zavodovih dokumentov v elektronski obliki. Uživalec z izpolnjeno in podpisano vlogo zavodu sporoči svojo mobilno telefonsko številko in naslov elektronske pošte ter poda privolitev za obdelavo podatkov o posredovani osebni mobilni telefonski številki in osebnem naslovu elektronske pošte za namen varnega prevzema zavodovih dokumentov. V primeru podanega soglasja uživalca zavod zanj pripravi dokument in na njegovo mobilno telefonsko številko pošlje potrebne podatke (ID- in VK-dokumenta) za varen elektronski prevzem dokumenta na zavodovi spletni strani. Vsi podpisniki izjave so seznanjeni tudi z možnostjo preklica uporabe storitve SMS-odprema ter posledično tudi preklica privolitve za obdelavo podatkov o mobilni telefonski številki in naslovu elektronske pošte za namen varnega prevzema zavodovih dokumentov.

Možnost oddaje Izjave za SMS odpremo, spremembo podatkov in preklica podane izjave je dana tudi vsem drugim uživalcem in zavarovancem prek pripravljenih e-vlog, ki jih najdejo na zavodovi spletni strani v razdelku eVloge za VSE, za kar, kot že omenjeno, ne potrebujejo digitalnega potrdila.

Nataša Mrzlikar, fotografija: A. Ž.  


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media