Poslovanje pokojninske blagajne bo preseglo šest milijard evrov

Dobro je vedeti | jan. '22

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je na decembrski seji posebno pozornost posvetil finančnemu načrtu zavoda za leto 2022, programu dela in kadrovskemu načrtu ter načrtu investicijskih odhodkov. Finančno poslovanje zavoda bo po oceni za leto 2021 preseglo šest milijard evrov. Spodbudno je povečanje davčnih dohodkov, to je prispevkov za socialno varnost, ki znaša okrog 80 odstotkov vseh dohodkov.

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2022 je moral zavod upoštevati številne zakone, novo oceno uresničitve finančnega poslovanja v letu 2021 in projekcijo uživalcev pravic v lanskem letu ter projekcijo makroekonomskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ker epidemija covida-19 še vedno traja, je težko predvideti vpliv njenih posledic na finančno poslovanje sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Povečanje davčnih dohodkov

Po oceni realizacije dohodkov in odhodkov bo zavodovo finančno poslovanje v letu 2021 preseglo šest milijard evrov (6.226.241.759) in bo za 0,7 odstotka višje od načrtovanega v finančnem načrtu. Spodbudno je, da bodo davčni dohodki, ki predstavljajo prispevke za socialno varnost, po oceni znašali 5.015.721.989 in bodo za 6,5 odstotka oziroma 306,2 milijona evrov višji v primerjavi z načrtom. Na tako povečanje so poleg sprejetih ukrepov zaradi epidemije nedvomno vplivali tudi rast bruto plač, povečano število zaposlenih, višja izplačila plač zaradi veljavne zakonodaje na področju plač v javnem sektorju ter na novo določene najvišje osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2021 za delavce v delovnem razmerju. Omenjena rast davčnih dohodkov vpliva na oceno transfernih dohodkov, ki jih prispeva proračun, in bodo znašali 1.190.023.095 evrov, kar je za 17,6 odstotka oziroma 253,5 milijona evrov manj, kot je bilo predvideno v finančnem načrtu za lansko leto. Za tekoče obveznosti državnega proračuna (po 161 čl. ZPIZ-2) so celotna sredstva ocenjena na 262.712.885 evrov (za 1,2 odstotka manj v primerjavi z načrtom), za dodatne obveznosti (po 162. čl. ZPIZ-2) pa na 755.452.742 evrov, kar je za 29,4 odstotka oziroma 315,3 milijona evrov manj od načrtovanih.

Čeprav smo že večkrat pojasnili, ne bo odveč, če ponovimo, da tekoče obveznosti pomenijo zagotovitev sredstev za pokojnine in druge prejemke po posebnih predpisih ter za izpadle prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dodatne obveznosti pa za kritje razlike med dohodki in odhodki zavoda. Poleg tega je zavod iz državnega proračuna po oceni prejel še 68.049.076 evrov za izplačilo solidarnostnega dodatka za upokojence in prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja v skladu z določbami interventnih ukrepov, ki pa v finančnem načrtu za leto 2021 niso bila predvidena. Zavod je od Kapitalske družbe prejel še načrtovana sredstva v višini 50 milijonov.

Odhodki za pokojnine nižji od načrtovanih

Odhodki bodo po oceni znašali toliko kot dohodki, saj mora zavod v skladu z veljavno zakonodajo poslovati z izravnalnimi dohodki in odhodki. V strukturi odhodkov so največji odhodki za pokojnine, ki predstavljajo 83,6 odstotka skupnih odhodkov. Po oceni zavoda bodo za leto 2021 znašali 5.204.234.170 evrov in bodo v primerjavi z načrtovanimi v letu 2021 nižji za 0,2 odstotka. Za 1,6 odstotka bodo nižji tudi prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in nadomestil plač in po oceni za lani znašajo 459.764.007 evrov in bodo v primerjavi z načrtovanimi nižji za 0,2 odstotka. Za 1,6 odstotka bodo nižji tudi prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pokojnin in nadomestil plač, ki po oceni 2021 znašajo 459.764.007 evrov. Višji pa bodo transferji za zagotavljanje socialne varnosti, ki bodo po oceni za leto 2021 znašali 347.287.364 evrov in bodo v primerjavi s finančnim načrtom višji kar za 23,9 odstotka oziroma za 67 milijonov. Na to so vplivala predvsem izplačila solidarnostnega dodatka upokojencem, ki pa s finančnim načrtom za leto 2021 niso bila predvidena.

Naj omenimo še sredstva za nadomestila plač iz naslova invalidskega zavarovanja, ki bodo po oceni 2021 znašala 165.280.211 evrov in bodo za 1,7 odstotka nižja v primerjavi s finančnim načrtom.

Finančni načrt za leto 2022

Za pripravo finančnega načrta za leto 2022 so bila pomembna tudi makroekonomska izhodišča javnofinančnih gibanj, ki jih je jeseni sprejel Umar in so razvidna iz tabele 1.

Tabela 1: Makroekonomska izhodišča UMAR

MARKOEKONOMSKA IZHODIŠČA UMAR (v %)

Vsebina

Realizacija

2020

Ocena

2021

Finančni načrt

2022

Bruto domači proizvod – tekoče cene (v tisoč evrih)

46.918.046

50.363.880

53.351.562

Realna rast BDP

–4,2

6,1

4,7

Nominalna rast prispevne osnove

4,3˟)

8,4˟)

2,2˟)

Rast števila zaposlenih – prejemnikov plač

–0,9

1,4

1,6

Rast števila zaposlenih pri pravnih osebah

–0,6

1,5

1,6

Rast števila zaposlenih pri fizičnih osebah

–5,5

0,3

1,6

Rast števila zaposlenih

14,6

–11,3

–10,1

Nominalna rast povprečne plače v RS

5,8

5,8

1,2

Nominalna rast povprečne plače na zaposlenega v sektorju države

9,9

6,7

–2,7

Povprečna letna inflacija

–0,1

1,4

2,0

Letna stopnja inflacije

–1,1

2,5

1,9

˟)Rast prispevne osnove (mase plač) za obdobje od 2020 do 2022 je ocena, ki se glede na običajno maso plač razlikuje po tem, da vključuje le izplačila, od katerih se izplačujejo prispevki za socialno varnost. Zaradi tega ni enaka zmnožku prejemkov plač in povprečne bruto plače, kot je bilo to običajno do leta 2019 (Umar in MF, Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije, Jesenska napoved za leta 2021–2024, september 2021).

Zanimivi so tudi podatki, ki zadevajo stopnje rasti povprečnega števila uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja, ki so razvidni iz tabele 2.

Tabela 2: Stopnje rasti povprečnega števila uživalcev pokojnin

STOPNJE RASTI POVPREČNEGA ŠTEVILA UŽIVALCEV POKOJNIN IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA (v %)

Vsebina

Realizacija

2020

Ocena

2021

Finančni načrt

2022

1. starostni

1,6

1,1

1,6

2. delni

14,1

7,3

6,5

3. invalidski

–2,1

–3,6

–3,5

4. družinski

–7,1

–7,6

–7,5

5. vdovski

1,1

0,5

1,0

6. Skupaj (1. do 5.)

0,7

0,0

0,6

7. del vdovske

3,0

2,6

2,6

8. odstotek predčasne in starostne

26,3

14,6

13,7

9. 20 % predčasne ali starostne

-

–87,0

–92,9

10. 40 % starostne

-

17,4

 14,0

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2022 so bile upoštevane tudi stopnje usklajevanja pokojnin in drugih prejemkov v skladu z ZPIZ-2 ter ZIPRS 2122 v višini štirih odstotkov v februarju s poračunom za januar ter 2,5-odstotna uskladitev dodatkov za pomoč in postrežbo v marcu v skladu z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji. Žal pa ni predvidena uskladitev invalidnin za telesno okvaro, ker zanjo ni pravne podlage v ZPIZ-2 niti v katerem drugem predpisu. Svet je sprejel sklep, da Vladi RS predlaga, da sprejme ustrezno rešitev za izvedbo tudi te uskladitve, ki je vsebinsko utemeljena zaradi več razlogov.

Tako kot že za preteklo obdobje zavod načrtuje, da bo leto 2022 zaključil z izravnalnimi dohodki in odhodki. Načrtovani so v višini 6.447.982.473 evrov in bodo za 4,1 odstotka oziroma 253,7 milijona višji, kot znaša ocena za leto 2021.

Kakšne so spremembe v strukturi dohodkov v primerjavi z oceno za leto 2021. Glavni vir so davčni dohodki – prispevki za socialno varnost in drugi davki, ki so načrtovani v višini 79,3 odstotka (80,6 odstotka v oceni 2021), medtem ko so transferni dohodki v višini 20,3 odstotka (19,1 odstotka v oceni 2021), drugi dohodki pa v višini 0,4 odstotka (0,3 odstotka v oceni 2021). Davčni dohodki so načrtovani v višini 5.135.943.752 evrov in bodo za 2,4 odstotka višji, kot znaša ocena 2021. Transferni dohodki, ki so načrtovani v skupni višini 1.317.428.952 evrov, pa bodo od ocene za leto 2021 višji kar za 10,7 odstotka. V okviru teh dohodkov je največje povečanje načrtovano za t. i. dodatne obveznosti državnega proračuna, ki so načrtovane v višini 917.674.742 evrov in so v primerjavi z oceno 2021 višje za 21,5 odstotka oziroma 162,2 milijona evrov.

Struktura odhodkov zavoda v letu 2022 kaže, da predstavljajo pokojnine, prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic, transferji za zagotavljanje socialne varnosti ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja 99,2 odstotka, torej enako kot v oceni za leto 2021. V strukturi odhodkov zavoda, razvrščenih po namenih, pa predstavljajo pokojnine največji odstotek, in sicer 84,5 (83,6 odstotka v oceni 2021), za njimi so prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic 7,5 odstotka (7,4 v oceni 2021), drugi odhodki pa so, primerjani v odstotkih, še nižji. Naj omenim le še stroške delovanja zavoda, ki znašajo 0,8 odstotka (enako kot v oceni 2021).

Nujna kadrovska okrepitev

Gre za zelo pomemben dokument za izvajanje temeljnega poslanstva zavoda, ki je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v naši državi. V programu so opredeljene vrste in obseg nalog ter storitev po posameznih ključnih področjih delovanja zavoda, kot so: matična evidenca, uveljavljanje pravic, nakazovanje pokojnin in drugih prejemkov, finančna stabilnost, informacijski sistem, organizacijska, kadrovska in pravna dejavnost.

V razpravi so člani sveta poudarili, da je nujna kadrovska okrepitev zavoda, sicer omenjene vizije kljub veliki požrtvovalnosti in prizadevanjem zaposlenih ne bo mogoče kakovostno in učinkovito uresničevati. Zato so sprejeli sklep, da Vladi RS predlagajo, da dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra 2021 v letu 2022 poveča za deset zaposlenih. Obseg dela zavoda se namreč iz leta v leto povečuje, še zlasti zaradi številnih novel, ki so bile že sprejete k ZPIZ-2 in so še v postopku sprejemanja, pa tudi drugih predpisov.

A. T.


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media