Uskladitev invalidnin za 4,9 odstotka

Dobro je vedeti | maj '22

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 21. aprila med drugim sprejel sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro, ki se od 1. marca 2022 uskladijo za 4,9 odstotka. Gre za pomemben akt za mnoge upravičence, kajti ZPIZ-2, ki velja od 1. januarja 2013, ni predpisal rednega usklajevanja invalidnin, kot je bil določen z ZPIZ-1. 

Po tem zakonu so se invalidnine od 1. januarja naprej usklajevale enako kot pokojnine, od 1. januarja 2008 naprej pa po zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Veljavni ZPIZ-2 ni vseboval pravne podlage za usklajevanje invalidnin, zato je svet Zpiza politiko in pristojne organe večkrat opozarjal na ta problem in končno mu je prisluhnila z novelo ZPIZ-2 M, ki je začela veljati 19. marca. Ta novela je uvedla redno usklajevanje invalidnin v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Invalidnine so bile nazadnje izredno usklajene 1. januarja 2019, in to na podlagi zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019 za 2,7 odstotka tako kot pokojnine.

Na podlagi novele ZPIZ-2M je svet Zpiza lahko sprejel sklep, da se invalidnine za telesno okvaro od 1. marca 2022 uskladijo za 4,9 odstotka in po novem znašajo, kot je razvidno iz razpredelnice (Tabela 1). Uskladitev bo izvedena po uradni dolžnosti pri izplačilu invalidnin za telesno okvaro za april 2022.

 Tabela 1: Invalidnine po uskladitvi

Telesna okvara

Znesek invalidnine (v EUR)

 

Če je telesna okvara posledica

Poškodbe pri delu              bolezni ali

Stopnja

Odstotek

ali poklicne bolezni  

poškodbe zunaj dela

1.

100

107,18

75,02

2.

90

98,25

68,76

3.

80

89,31

62,51

4.

70

80,37

56,27

5.

60

71,45

50,02

6.

50

62,51

43,76

7.

40

53,59

37,50

8.

30

44,67

31,26

Najnižja in najvišja pokojninska osnova

Sprejel je tudi sklep o najvišji in najnižji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2022.

V skladu z veljavnim sistemskim zakonom ZPIZ-2 se najnižja pokojninska osnova od 1. januarja posameznega koledarskega leta določi v višini 76,5 odstotka povprečne mesečne plače, izplačane v preteklem koledarskem letu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji, povečane za odstotek, s katerim so usklajene pokojnine od 1. januarja tekočega koledarskega leta. Najvišja pokojninska osnova pa se v skladu s tem zakonom določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove. Na podlagi tega je svet Zpiza s sklepom določil, da najnižja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene v tem letu, od 1. januarja 2022 znaša 1.024,75 evra oziroma 750,12 evra (odmerjene po ZPIZ-1), najvišja pa 4.099 evrov oziroma 3.000,47 evra (odmerjene po ZPIZ-1).

Kar zadeva nadomestila iz invalidskega zavarovanja po 80., 84., 85. in 86. členu ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2022, pa je s sklepom določeno, da se od 1. januarja 2022 odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 630,22 evra.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo v letu 2022, se od 1. januarja 2022 odmeri največ v višini 2.520,89 evra.

Svet je sprejel tudi sklep o zgornjih mejah za izplačila dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2022. Po tem sklepu del vdovske pokojnine, uveljavljene v letu 2022, od 1. januarja znaša največ 119,90 evra. ZPIZ-2 določa, da se lahko vdovi ali vdovcu poleg lastne predčasne starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi 15 odstotkov zneska pripadajoče vdovske pokojnine, vendar največ do zneska 11,7 odstotka najnižje pokojninske osnove. Glede na že omenjeno višino najvišje pokojninske osnove, ki je 1.024,75 evra, od 1. januarja 2022 ta znesek znaša 119,90 evra.

V skladu s sistemskim zakonom ZPIZ-2 je tudi sprejeti sklep sveta Zpiza, da skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljen v letu 2022, od 1. januarja 2022 znaša največ 2.520,89 evra. Po citirani pravni ureditvi namreč to skupno izplačilo ne more presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. V letu 2022 se v skladu z ZPIZ-2 moškemu za 40 let pokojninske dobe odmeri starostna pokojnina v višini 61,5 odstotka pokojninske osnove. Omenili smo že, da po sprejetem sklepu znaša višina pokojninske osnove od 1. januarja naprej 4.099 evrov, torej je omenjeno skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine v višini 2.520,89 evra rezultat veljavne zakonske formule.

Plačilna disciplina se izboljšuje

Svet Zpiza se je po letu dni ponovno seznanil s poročilom Fursa o plačevanju prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, tokrat v letu 2021. Na podlagi poročila je njegova ocena, da je uspešno in učinkovito delal tudi v preteklem letu. Naj poudarimo, da je sistem obveznih prispevkov za socialno varnost kompleksen, saj področna zakonodaja določa zavarovance, zavezance osnove, stopnje, oprostitve in izjeme le za posamezno vrsto zavarovanja, ne pa enotno za vsa socialna zavarovanja. Na postopke pobiranja prispevkov pa vplivajo tudi določitve drugih zakonov, ki določajo oprostitve prispevkov, v zadnjih dveh letih pa še zlasti interventna zakonodaja v zvezi s covidom-19. V razpravi je bilo poudarjeno, da bo morala politika v prihodnje odgovorneje upoštevati opozorila Fursa, katere zakonske oziroma podzakonske rešitve bi bilo treba spremeniti oziroma dopolniti, da bi bilo njihovo delo še bolj kakovostno in učinkovito. Kajti tudi od njihovega dela je namreč odvisno, kakšen dohodek bodo imele javnofinančne blagajne in kako bomo uresničevali socialno državo. Iz poročila je namreč razvidno, da je Furs v letu 2021 pobral neto 19.215.497.864 evrov dohodkov za vse štiri blagajne javnega financiranja in drugih prejemkov, kar je za 2.933.742.811 evrov oziroma za 18 odstotkov več kot v letu 2020.

Pa si oglejmo delo Fursa za ZPIZ. V letu 2021 je pobral 5.086.402.473 evrov prispevkov, kar je za 397.710.391 evrov oziroma 8,5 odstotka več kot v letu 2020, pri čemer je med dohodki v letu 2020 upoštevan znesek prispevkov v višini 543.833.506 evrov, ki je bil poravnan neposredno blagajni Zpiza na podlagi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19.

Spodbudni so podatki, ki kažejo, da se plačilna disciplina za plačevanje prispevkov še naprej izboljšuje, k čemur pomembno prispeva davčni nadzor. Le-ta obsega: nadzor davčnih obračunov, ki se praviloma uporablja v prostorih davčnega organa, davčni inšpekcijski nadzor, ki obsega nadzor vseh ali določenih področij poslovanja, ter finančna preiskava, ki se uvede, če so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni predpisi o obdavčenju. Podatki, ki prikazujejo finančne učinke teh nadzorov, kažejo, da se Furs zaveda, kako pomembni so nadzori, in jim zato posveča še posebno pozornost. Na to nas opozarjajo tudi podatki o gibanju dolga te blagajne, ki kažejo, da se stanje od leta 2014 stalno izboljšuje. Tako je 31. decembra 2014 delež dolga v letno pobranih prispevkih za Zpiz znašal 8,7 odstotka in potem padal ter 31. decembra 2021 znašal 3,5 odstotka oziroma 177.188.205 evrov. Večji del tega dolga predstavlja pogojno izterljivi dolg (ne pa aktivni dolg), na finančne učinke pa vplivajo predvsem insolvenčni postopki (stečaj, prisilna poravnava).

Za poplačilo aktivnega davčnega dolga poročilo prikazuje tudi številne aktivnosti, ki jih Furs uporablja, da bi bil dolg poravnan, med drugim davčno izvršbo tako kot za izterjavo prispevkov. Naj omenim še ukrep pošiljanja opominov, ki sicer ni predpisan, podatki pa kažejo, da daje finančne učinke. Iz poročila je še razvidno, da je na učinke izterjave vplival zmanjšan davčni dolg in povečan delež prostovoljno plačanih dajatev, to je še pred začetkom davčne izvršitve, ki je v letu 2021 znašal 97,2 odstotka. Dolgoročni cilj Fursa pa je krepitev kulture prostovoljnega izpolnjevanja zakonskih obveznosti, pri katerem pa lahko vsi aktivno sodelujemo.

A. T., fotografija: J. D.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media