Izdali že skoraj 1.900 novih odločb

Dobro je vedeti | sep. '15

Foto: Shutterstock

Z odločbo ustavnega sodišča (št. U-I-239/14-10, Up-1169/12) z dne 26. marca 2015, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS ( št. 30/15) 30. aprila 2015, je bilo odločeno, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljaven v času od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2012, v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. Zavod je moral v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča v 60 dneh po objavi odločbe v Uradnem listu, to je do 29. junija 2015, ponovno odmeriti pokojnino vsem tistim uživalcem pokojnine, bodisi starostne, predčasne, invalidske, družinske, vdovske, delne ali starostne pokojnine v sorazmernem delu, za katere je zavod v postopkih revizije ugotovil, da so bile delnice za notranji odkup vplačane z delom plače, ki se všteva v pokojninsko osnovo, pa ta del plače ni bil vštet zaradi že ugotovljene protiustavne določbe četrtega odstavka 46. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je veljal v času od 1. aprila 1992 do 31. decembra 1999.

Protiustavnost navedene določbe, ki je določala, da se za izračun pokojninske osnove ne štejejo boni, odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev, del plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, s katerimi so bile vplačane delnice za notranji odkup ali za večanje lastniškega kapitala pri izplačevalcu v postopku lastninskega preoblikovanja, je bila ugotovljena že z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2002. Na podlagi te odločbe je zavod po juliju 2002 opravil revizijo prijavljenih podatkov v matični evidenci zavarovancev, pri tem pa ugotovil, da so bili deli plač, s katerimi so bile vplačane delnice za notranji odkup, obračunani skladno z osnovami in merili, ki so takrat veljali za delitev plač in so bili od njih tudi plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Nekatere pokojnine navzgor

Zavod je za preverjanje morebitne upravičenosti do ponovne odmere pokojnine do začetka avgusta evidentiral 7.396 zadev, do danes pa jih je obravnaval 5.712. Izdanih je bilo 1.890 odločb, v 1.445 zadevah se je spremenil znesek odmerjene pokojnine, in sicer navzgor. V preostalih 445 primerih pa do spremembe zneska pokojnine ni prišlo. Razlog je večinoma ta, da ponovna odmera ne vpliva na višino najugodnejše pokojninske osnove oziroma so pokojnine ne glede na vštevanje dela plače, namenjenega notranjemu odkupu, še vedno odmerjene od najnižje oziroma najvišje pokojninske osnove. V 3.822 zadevah pa je bilo ugotovljeno, da so bili deli plač, namenjeni notranjemu odkupu, v pokojninsko osnovo upoštevani že pri prvi odmeri pokojnine oziroma priznanju pravice na podlagi že opravljenih revizij podatkov o plačah v zvezi z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2002. Zavod mora torej po uradni dolžnosti obravnavati še 1.684 zadev, ni pa izključeno, da bo po uradni dolžnosti preverjena morebitna upravičenost do ponovne odmere pokojnine še pri kakšnem uživalcu pokojnine. Pri tem pa je treba poudariti, da ti upokojenci, če vštetje delnic v pokojninsko osnovo vpliva na višino njihove pokojnine, ne bodo prikrajšani, saj bo odločba o ponovni odmeri pokojnine učinkovala 1. julija 2015.

Zbirajo podatke o lastninskem preoblikovanju podjetij 

Ustavno sodišče je hkrati tudi odločilo, da pa imajo tisti uživalci pokojnin, o čigar podatkih revizija ni bila opravljena, do 29. junija 2015 možnost vložiti zahtevo za revizijo in ponovno odmero pokojnine. Zavod je prejel več kot 32.000 teh zahtev in je še pred iztekom roka v zvezi z izpolnitvijo tega dela odločbe ustavnega sodišča pristopil k določenim aktivnostim. Z namenom, da čim prej izpolni tudi to točko odločbe ustavnega sodišča, je zavod vzpostavil kontakte z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo oziroma s centralno evidenco o postopku lastninjenja podjetij, ki je sestavni del navedenega ministrstva. Centralna evidenca o postopku lastninjenja podjetij namreč razpolaga s podatki o osebah, ki so z metodo notranjega odkupa sodelovale pri lastninskem preoblikovanju podjetja, kjer so bile zaposlene. Aktivnosti v zvezi s pridobivanjem teh podatkov so v teku.

Prav tako je zavod od D.S.U., d. o. o., ki je pravni naslednik Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo ter Slovenske razvojne družbe, pridobil podatke o podjetjih, ki so lastninsko preoblikovala podjetje z metodo interne razdelitve delnic in metodo notranjega odkupa. Zavod je vzpostavil stik tudi s Kapitalsko družbo, d. d., pravno naslednico takratnega Kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki razpolaga s podatki o plačilu prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu s takrat veljavnimi predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij. Zavod je torej vzpostavil stik z namenom pridobiti podatke z različnimi upravljavci zbirk podatkov. Tudi na podlagi teh podatkov bo zavod opravil revizijo podatkov o plačah za obdobja, ko se je podjetje lastninsko preoblikovalo, predvsem pa bodo ti podatki uporabni pri podjetjih, ki ne obstajajo več niti nimajo pravnega naslednika.

Iz navedenega je razvidno, da bo izpolnitev odločbe Ustavnega sodišča RS, ki ima podlago v podanih zahtevah za revizijo in ponovno odmero pokojnine, potekala v več fazah. Najprej bo torej opravljena revizija podatkov za obdobja, ko so se podjetja lastninsko preoblikovala, nato bodo v drugi fazi pridobljeni novi podatki o plačah od podjetij oziroma iz uradnih evidenc, šele nato pa bodo pokojnine lahko ponovno odmerjene. Opozoriti pa je treba, da se bo v nekaterih zadevah že pri reviziji podatkov o plačah izkazalo, da ne gre za del plač, namenjen notranjemu odkupu podjetja, in do ponovne odmere pokojnine ne bo prišlo.

Zavod se trudi, da čim prej zagotovi ponovno odmero pokojnine tistim upokojencem, ki so v skladu z odločitvijo ustavnega sodišča do tega upravičeni. 

Mojca Uhan


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media