Izredna uskladitev pokojnin

Zaradi posebnih razmer je dostop do članka odprt za vse obiskovalce strani.

Dobro je vedeti | jan. '16

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je 17. decembra lani sprejel ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2016. Odločitev o izredni uskladitvi je sprejel državni zbor na predlog vlade 1. decembra lani, ko je potrdil Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617). V tem zakonu je jasno določeno, da bo izredna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvedena 1. januarja 2016 v višini 0,7 odstotka. Jasno je tudi določeno, da ne bo izvedena uskladitev letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo.

Ker bodo mnogi upokojenci in drugi upravičenci prepričani, da je uskladitev v višini 0,7 odstotka rezultat odločanja sveta zavoda in bodo svojo ost kritike usmerili na ta organ in vodstvo zavoda, naj pojasnimo, da je bila odločitev organa zavoda drugačna. Svet zavoda je že februarja lani sprejel predlog, da se izredna uskladitev pokojnin izvede v letu 2015, saj je ugotovil, da je na podlagi sistemskega zakona ZPIZ-2 za to podan pravni temelj. Izredne uskladitve pa ni bilo mogoče izvesti brez soglasja vlade. Na poslani predlog je vlada odgovorila šele oktobra in svet zavoda obvestila, da soglasja ne more dati zaradi utemeljenih razlogov.

Katere pokojnine in prejemki bodo usklajeni?

ZPIZ-2 v 186. členu določa naloge organa upravljanja ZPIZ, to je sveta zavoda. Med drugim svet zavoda ugotavlja in objavlja odstotek uskladitve pokojnin in drugih prejemkov. Upoštevaje zakon o izvrševanju proračuna (ZIPRS1617), je svet zavoda na omenjeni seji sprejel ugotovitveni sklep. Iz tega sklepa je jasno razvidno, katere pokojnine in drugi prejemki bodo usklajeni. Usklajene bodo pokojnine, uveljavljene po splošnih in posebnih predpisih, kmečke starostne pokojnine in vojaške pokojnine. Usklajene bodo tudi akontacije pokojnin po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v RS uveljavile v drugih republikah nekdanje SFRJ. Prav tako bo usklajen dodatek po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov. Nadalje bodo usklajene tudi pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih. Uskladitve bodo deležni tudi določeni prejemki na podlagi invalidnosti v skladu z ZPIZ-2.

Za 0,7 odstotka bodo izredno usklajeni zneski pokojnin in drugih prejemkov, ki so uživalcem pripadali za mesec december 2015. Tistim, ki se bodo upokojili v letu 2016 oziroma bodo upravičeni do prejemkov iz invalidskega zavarovanja, pa bodo usklajeni zneski, ki jim bodo pripadali ob priznanju pravice. Izredna uskladitev bo opravljena po uradni dolžnosti pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za mesec januar 2016. Iz zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS1617) pa tudi nedvoumno in jasno izhaja, da redne uskladitve pokojnin v letu 2016 ne bo in da je načrtovana šele v letu 2017.

V razpravi so nekateri člani sveta poudarjali, da se gmotni položaj številnih upokojencev vse bolj slabša in da bi morala imeti vsaka oblast do instituta usklajevanja pokojnin, s katerim je ohranjena vrednost pokojnin, odgovornejši odnos, kot ga je imela do zdaj, še zlasti po letu 2010.

Finančna načrta za leti 2016 in 2017

O financiranju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Vzajemnosti precej pišemo. Tokrat vas bomo seznanili z bistvenimi značilnostmi finančnega načrta za leto 2016 in leto 2017. Finančna načrta, ki ju je na svoji seji sprejel svet zavoda, morata biti oblikovana na podlagi enakih izhodišč in za isto obdobje kot državni proračun. Soglasje k načrtoma pa mora podati vlada.

Člani sveta so v razpravi ugotovili, da sta načrta dobro pripravljena in v skladu s številnimi predpisi, ki jih je moral zavod upoštevati pri njihovem oblikovanju. Ugotovili so, da so makroekonomski kazalci gospodarskih gibanj za prihodnji dve leti, ki jih je sprejel UMAR, mnogo ugodnejši, kot so bili za preteklo obdobje, kar vpliva na prihodkovno stran finančnih načrtov. Pri načrtovanju pa je zavod tudi upošteval novelirane projekcije teh gibanj za leto 2015, kar bo vplivalo na realizacijo finančnega načrta za leto 2015.

Značilno za oba finančna načrta je, da morata biti v skladu s sistemskim zakonom ZPIZ-2, zagotovljena mora biti izravnava med dohodki in odhodki. Ocenjujejo, da bo zavod svoje poslovanje v letu 2015 zaključil v obsegu okoli 4.990 milijard evrov, z izravnanimi dohodki in odhodki. Za prihodnji dve leti pa načrtujejo, da bodo potrebna sredstva že več kot 5 milijard evrov. V letu 2016 v višini 5.071.713.271 evrov in v letu 2017 v višini 5.193.655.569 evrov.

Spodbudno je, da za obe leti načrtujejo višjo udeležbo glavnega vira dohodkov, to je prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev in delodajalcev. Prvič po letu 2009 bo ta prispevek v strukturi celotnih dohodkov višji od 70 odstotkov. To pomeni, da bo treba zagotoviti manj sredstev iz državnega proračuna. Načrtujejo tudi priliv sredstev iz KAD-a, in to 50 milijonov evrov za leto 2016 in 50 milijonov za leto 2017. Ni pa načrtovanih prihodkov iz naslova delnic, ki jih ima ZPIZ v Zavarovalnici Triglav, ker predvidevajo, da bodo ta sredstva vključena v demografski rezervni sklad, ki je v procesu nastajanja.

Na odhodkovni strani gre največ sredstev za izplačevanje prejemkov na temelju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, in to več kot 99 odstotkov. Največjo postavko predstavljajo izdatki za starostne pokojnine v višini 84 odstotkov. Za zdravstveno zavarovanje upokojencev gre slabih 8 odstotkov celotnih odhodkov, za prejemke upravičencev iz invalidskega zavarovanja pa okoli 3 odstotke. Člani sveta zavoda so v razpravi poudarili, da je rast posameznih kategorij upokojencev in drugih upravičencev do različnih prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja dokaj realno načrtovana in le na tej podlagi je mogoče realno načrtovati tudi potrebna sredstva za izplačilo različnih prejemkov.

Po več kot nekaj letih načrtujejo tudi rast mase plač zaposlenim v zavodu na temelju sprejetega dogovora med sindikati in Vlado RS. Sprejeta sta bila tudi načrta investicijskih odhodkov za leti 2016 in 2017. V obeh letih naj bi zavod v ta namen zagotovil sredstva v višini 3 milijone 800 tisoč evrov. Večina teh sredstev bo namenjena za področje informacijskih tehnologij, ki je v nenehnem razvoju.

Povečan obseg dela 

Svet zavoda je sprejel tudi pomembna planska akta, ki zadevata program dela in kadrovski načrt v prihodnjih dveh letih. Iz omenjenih dokumentov je razvidno, da tako v letu 2016 kot v letu 2017 načrtujejo povečanje obsega dela. Na povečan obseg dela ne vpliva le dotok novih upokojencev in drugih upravičencev do različnih prejemkov, temveč tudi spremembe sistemskega zakona, ZPIZ-2, ki bodo stopile v veljavo 1. 1. 2016. Ne nazadnje pa tudi vpliv odločbe ustavnega sodišča iz aprila 2015 v zvezi z delnicami za notranji odkup, ki so bile vplačane z delom plače v procesu lastninjenja podjetij. Odločbe, ki jih je moral ZPIZ v skladu z odločbo ustavnega sodišča izdati po uradni dolžnosti, so upravičenci že prejeli v letošnjem letu, v reševanju pa je ostalo še okrog 33 tisoč zahtevkov, ki so jih vložili posamezniki po odločitvi ustavnega sodišča. Gre za zelo zahtevne primere, ki jih bo lahko zavod rešil le v sodelovanju z drugimi organi (predvsem z ministrstvom za gospodarstvo), saj številnih podjetij ni več in tudi ni na razpolago vse potrebne dokumentacije za ugotavljanje pravilnosti izračuna pokojninske osnove in s tem posledično odmere nove pokojnine. Na povečan obseg dela bo vplivala tudi najnovejša novela ZPIZ-2B, sprejeta v decembru 2015, ki med drugim ureja dvojni status zavarovancev, torej status oseb, ki so zavarovane in prejemajo del pokojnine. 

Zavod bo v prihodnjem letu prvič izračunal tudi pokojninsko obdobje za tiste zavarovance, ki so zaposleni kot dijaki oziroma študentje, saj je v skladu s predpisi od njihovega dohodka treba plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tudi v letu 2016 in v prihodnje bo izdajal po uradni dolžnosti informativne izračune za izpolnitev pogojev za upokojitev vsem zavarovancem, ki bodo stari 58 let in več.

Še naprej si bo prizadeval za doseganje oziroma skrajševanje rokov v postopkih uveljavljanja in varstva pravic, ki jih je sprejel v razvojnem programu zavoda za obdobje 2016–2017. Žal pa to vedno ne bo mogoče glede na zdajšnji kadrovski potencial. Kadrovski načrt namreč za obe leti ne predvideva nobenega povečanja števila zaposlenih, saj ostaja na ravni decembra 2105, to je 787 delavcev, kot terja veljavni predpis. V zvezi s tem pa so v razpravi opozorili, da bi zaradi povečanja obsega dela kazalo izkoristiti izjemo, ki jo predpis pod določenimi pogoji dovoljuje.

Svet zavoda je na seji imenoval tudi več novih izvedencev medicinske stroke za delovanje izvedenskih organov zavoda. 

A. T.


Vaši komentarji


© 2020 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media