Novim upokojencem načeloma višje pokojnine

Dobro je vedeti | apr. '16

Letos uveljavljene pokojnine bodo lahko za nekatere uživalce višje, kot bi bile, če bi se upokojili v preteklem letu. Na to pa pri izračunu pokojninske osnove ne bosta vplivala le daljša pokojninska doba, dopolnjena v zavarovanju do upokojitve, ter možnost upoštevanja povprečnih mesečnih osnov iz leta 2015, temveč tudi nekoliko višji valorizacijski količniki od lanskih, ki jih bodo po oceni njihove višine uporabljali za letos uveljavljene pokojnine.

Po veljavnem zakonu je starostna pokojnina (enako pa velja tudi za predčasno in invalidsko pokojnino) odmerjena od pokojninske osnove. To tvori mesečno povprečje osnov zavarovanca za posamezno leto zavarovanja, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno zavarovanje. Za povprečno mesečno osnovo za posamezno leto zavarovanja zavarovanca so upoštevane njegove povprečne mesečne plače in/ali zavarovalne osnove, zmanjšane za davke in prispevke, ki jih plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. Za izračun pokojninske osnove se letos šteje katerihkoli zaporednih 22 let zavarovanja od vključno leta 1970 naprej, zavarovancu pa je po uradni dolžnosti odmerjena pokojnina od tiste, ki je zanj po višini najugodnejša.

Izračun pokojninske osnove

Kot leto zavarovanja, iz katerega se lahko jemlje mesečno povprečje osnov za izračun pokojninske osnove, je upoštevano koledarsko leto, v katerem so bili od njih najmanj za šest mesecev plačani prispevki, zavarovanec pa je v tem letu dopolnil tudi najmanj šest mesecev zavarovalne dobe.

Če so bili v posameznem koledarskem letu prispevki za obvezno zavarovanje plačani za krajše obdobje kot šest mesecev ali če v tem letu obvezno zavarovanje sploh ni obstajalo ali pa podatkov o njihovi višini ni mogoče pridobiti, je pri izračunu tako leto preskočeno. Tak preskok nima za posledico morebitnega skrajšanja obdobja zaporednih 22 let zavarovanja, iz katerih mora biti upoštevano mesečno povprečje osnov, temveč je to dopolnjeno s prvim naslednjim ali naslednjimi zaporednimi koledarskimi leti (če je manjkajočih let več), za katere obstajajo podatki o povprečnih mesečnih osnovah, od katerih so bili plačani prispevki za obvezno zavarovanje. Zaradi tega je zmanjšano število mogočih razpoložljivih pokojninskih osnov, od katerih je zavarovancu odmerjena pokojnina. Obdobje, iz katerega so upoštevane povprečne mesečne osnove za izračun pokojninske osnove, je lahko krajše od predpisanega le tedaj, kadar ni na voljo toliko let zavarovanja, kolikor jih zakon predpisuje za njeno določitev.

Za zavarovanca, pri katerem so na voljo vsa mogoča mesečna povprečja osnov od vključno leta 1970 naprej, je ob upokojitvi letos mogoče izračunati 25 pokojninskih osnov. Izračune v postopku upokojitve po uradni dolžnosti izvedejo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Pri izračunavanju pokojninske osnove sta pomembni še dve zakonski pravili. Prvo zadeva mesečno povprečje osnov iz koledarskega leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine. Tega povprečja v nobenem primeru ni mogoče upoštevati. Drugo pravilo pa zadeva osnove, od katerih so bili plačani prispevki za posebne primere zavarovanja, in osnove, od katerih so bili plačani prispevki za dokup pokojninske dobe. Tudi za te osnove velja prepoved upoštevanja pri izračunu pokojninske osnove.

Preračun z valorizacijskimi količniki

Pri izračunu pokojninske osnove so povprečne mesečne osnove iz posameznega koledarskega leta preračunane z valorizacijskimi količniki. Ti so vsako leto določeni na novo tako, da ustrezajo povprečni plači na zaposleno osebo v državi, izplačani za koledarsko leto pred letom, za katero so določeni. Njihova določitev je v pristojnosti ministra za delo, z njihovo višino pa se mora strinjati tudi minister, pristojen za finance. Valorizacijski količniki, ki bodo veljali za izračun pokojnin, uveljavljenih letos, še niso bili določeni in objavljeni.

Na podlagi razpoložljivih podatkov, ki služijo za njihov izračun, pa je mogoče oceniti, da bo njihova višina ugodnejša od valorizacijskih količnikov, veljavnih v lanskem letu. Iz Poročila o gibanju plač za december 2015, objavljenega v Ur. listu RS, št. 18, z dne 4. marca 2016, je razvidno, da je povprečna bruto plača, izplačana na zaposleno osebo za obdobje od januarja do decembra leta 2015, znašala 1.555,89 evra. Leto prej pa je njeno izplačilo za enako obdobje znašalo 1.545,53 evra. Ker je povprečna stopnja davkov in prispevkov, ki so obračunani od plač, v letu 2015 znašala 34,88 (objavljena je v Ur. listu RS, št. 19, z dne 11. marca 2016), se povprečna plača na zaposleno osebo, izplačana za obdobje od januarja do decembra leta 2015, z upoštevanjem navedene povprečne stopnje davkov in prispevkov razlikuje od njenega povprečja, izplačanega za enako obdobje leta 2014, za približno 0,4 odstotka. Za približno toliko pa bodo po oceni višji tudi valorizacijski količniki, ki jih bodo uporabljali za odmero pokojnin, uveljavljenih letos.

Letos 22 zaporednih let zavarovanja

Višji valorizacijski količniki imajo načeloma za posledico tudi višje pokojninske osnove in pokojnine, odmerjene od njih. Besedica načeloma, ki je uporabljena tudi v naslovu, je izbrana namenoma. Razpoložljive mogoče pokojninske osnove bodo lahko namreč za nekatere zavarovance, čeprav bodo povprečne mesečne osnove preračunane z višjimi valorizacijskimi količniki, vseeno nižje od izračunanih z valorizacijskimi količniki, veljavnimi v preteklem letu. Morebitno znižanje pokojninskih osnov v takih primerih bo posledica podaljšanja obdobja, iz katerega so upoštevane povprečne mesečne osnove za njihov izračun. Lani je to obdobje znašalo zaporednih 21 let zavarovanja, ki so za zavarovanca najugodnejša, letos pa, kot je bilo že omenjeno, eno leto več, to je 22 let zavarovanja.

Za izdajo odločb o priznanju pravice do pokojnine na novo upokojenim sta – poleg valorizacijskih količnikov za preračun povprečnih mesečnih osnov iz preteklih koledarskih let – pomembna tudi podatka o zneskih najnižje in najvišje pokojninske osnove. Njuni višini ugotavlja in objavlja Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Glede na to, da so z objavo podatkov o višini povprečne bruto plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra leta 2015, in povprečne stopnje prispevkov in davkov, ki so obračunani od plač v letu 2015, podani vsi elementi za ugotovitev njune višine, je njuni objavi pričakovati v kratkem. O tem bomo lahko poročali v naslednji številki.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2022 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media