Več prejemnikov letošnjega letnega dodatka

Dobro je vedeti | sep. '17

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) skupaj s pripadajočo pokojnino ali v zakonu določenim nadomestilom iz invalidskega zavarovanja za julij izplačal tudi večino letošnjih letnih dodatkov. Prvič po letu 2011 so bili letni dodatki znova izplačani vsem upravičencem, določenim v sistemskem zakonu, v več različnih višinah, kot jih sicer predvideva navedeni zakon. Na razpolago so že nekateri predhodni finančni in statistični podatki zavoda o višini sredstev, namenjenih za njihova izplačila, povprečnih zneskih in njihovi razdelitvi med upravičence. 

Zavod je moral za izplačila letnih dodatkov v juliju zagotoviti dodatnih 115.028.330 evrov. Navedeni znesek je bil za 10,2 odstotka višji, kot so znašali odhodki zanj v preteklem letu. Višje odhodke pogojuje predvsem dejstvo, da so bili letošnji letni dodatki izplačani, kot smo že omenili, vsem upravičencem, pa tudi njihova višina, ker so višji od lanskoletnih! V manjši meri pa na višino odhodkov vplivajo tudi novi prejemniki, tisti, ki so letos na novo pridobili pravico do pokojnine in ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Največ jih je prejelo 90 evrov

Julija je zavod izplačal 604.323 letnih dodatkov. To je za 118.066 ali 24,3 odstotka več letnih dodatkov kot v predhodnem letu. Med vsemi prejemniki letošnjih letnih dodatkov razumljivo, ker je teh bistveno več, prevladujejo uživalci pokojnin. Njihov delež v skupnem številu prejemnikov znaša 97,3 odstotka, delež prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa 2,7 odstotka. Smiseln je tudi statistični podatek o tem, da se je število prejemnikov letnih dodatkov med uživalci pokojnin zvišalo, in to kar za 25,5 odstotka, medtem ko se je število prejemnikov letnih dodatkov med uživalci določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja znižalo, in sicer za 7,2 odstotka.

Upoštevaje skupno višino odhodkov za izplačila letnih dodatkov in število njihovih prejemnikov, lahko ugotovimo, da je izplačani letni dodatek znašal v povprečju dobrih 190 evrov. Od tega 190,15 evra uživalcem pokojnin in 197,19 evra uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja.

Kam je zavod izplačal letne dodatke? Od 604.323 letnih dodatkov jih je 89,1 odstotka izplačal v Republiko Slovenijo in zanje namenil 107.097. 470 evrov, 10,9 odstotka pa je izplačal v tujino, kar je zneslo 7.930.860 evrov.

Za bralce verjetno najbolj zanimivi podatki se nanašajo na to, koliko in komu so bila ta sredstva porazdeljena. Med skupno 538.488 letnimi dodatki, izplačanimi v Republiki Sloveniji, je bilo do letnega dodatka v višini:

  • 90 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 27,3 odstotka prejemnikov,
  • 150 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 16,8 odstotka prejemnikov,
  • 200 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 19,9 odstotka prejemnikov,
  • 260 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 20,7 odstotka prejemnikov in
  • 400 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 15,2 odstotka prejemnikov.

Največ tovrstnih upravičencev je torej prejelo letni dodatek v višini 90 evrov ali v ustreznem sorazmernem delu tega zneska, sledijo prejemniki letnih dodatkov v višini 260 evrov itd., najmanj pa je bilo prejemnikov najvišjega letnega dodatka. Med prejemniki letnih dodatkov v tej skupini upravičencev je razmeroma malo uživalcev pokojnin v sorazmernem delu, kar pomeni, da je bilo tudi izplačil letnih dodatkov v sorazmernem delu malo. Njihov delež v skupnem izplačilu je znašal le 4,5 odstotka.

Dodatek, izplačan v tujino

Med skupno 65.835 letnimi dodatki, izplačanimi v tujino, pa je bilo do letnega dodatka v višini:

  • 90 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 16,4 odstotka prejemnikov,
  • 150 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 5,9 odstotka prejemnikov,
  • 200 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 7,2 odstotka prejemnikov,
  • 260 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 10,8 odstotka prejemnikov in
  • 400 evrov ali njegovega sorazmernega dela upravičenih 59,6 odstotka prejemnikov.

Razporeditev prejemnikov letnega dodatka v tej skupini upravičencev je bistveno drugačna. Največ je bilo upravičencev do letnega dodatka v višini 400 evrov ali njegovega sorazmernega dela, sledijo upravičenci do letnega dodatka v višini 90 evrov itd., najmanj pa je bilo upravičencev do letnega dodatka v višini 150 evrov. Glede na to, da je delež prejemnikov sorazmernega dela pokojnin v tej skupini upravičencev zelo visok, saj znaša kar 72,3 odstotka, je bilo toliko odstotkov letnih dodatkov tudi izplačanih v sorazmernem delu. Ti podatki zgovorno kažejo tudi to, kolikšna je višina teh pokojnin.

Opozoriti velja, da mora zavod v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju uživalcem pokojnin, ki jim jih izplačuje v sorazmernem delu, uživalcem družinskih ali vdovskih pokojnin, če jim jih izplačuje ločeno, uživalcem delnih pokojnin in prejemnikom pokojnin, ki so ponovno vstopili v zavarovanje, prejemajo pa sorazmerni del pokojnine, izplačati le ustrezen sorazmerni del pripadajočega letnega dodatka.

Do ustreznega sorazmernega dela letnega dodatka pa so upravičeni tudi uživalci pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili šele letos. V teh primerih je izplačilo pogojeno s tem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali pa jim je bil izplačan le v sorazmernem delu. Zadnje pravilo velja tudi za primere prenehanja izplačil pokojnin ali določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja v mesecu, v katerem je bil letni dodatek izplačan.

Letni dodatek v sorazmernem delu je zavod v juliju izplačal 71.572 upravičencem, kar je 11,8 odstotka vseh prejemnikov.

Navedeni predhodni podatki seveda še niso dokončni. Na to ne vplivajo samo upravičenci, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili do konca leta, marveč predvsem tisti, ki zavodu niso v roku sporočili podatkov o višini tuje pokojnine. Ta tokrat prvič, skupaj s slovensko pokojnino, vpliva na višino pripadajočega letnega dodatka. Zavod je v začetku leta takim uživalcem pokojnin poslal približno 120.000 obvestil. V njih jih je seznanil z novo zakonsko ureditvijo, ki vpliva na višino letnega dodatka, in obvestilu priložil obrazec, kamor naj bi vpisali podatke o višini tuje pokojnine. Do konca junija je zavod prejel nekaj manj kot 93.000 odgovorov. Zamudnikom, ki so odgovore posredovali do konca julija, bo letne dodatke nakazal z izplačili pokojnin za mesec september, preostalim pa z izplačili za december.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media