Prihodnje leto redna in izredna uskladitev pokojnin?

Dobro je vedeti | nov. '17

Vlada je v začetku letošnjega oktobra sprejela predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) in ga posredovala v obravnavo in sprejem po nujnem postopku v državni zbor. Njegova uveljavitev je namreč glede na pravno naravo državnega proračuna nujen in neposreden pogoj za njegovo izvrševanje. Predlagani zakon, ki naj bi ga začeli uporabljati 1. januarja prihodnje leto, bo, če ga bo državni zbor sprejel v taki obliki, pomembno vplival na prihodnji gmotni položaj uživalcev pokojnin.

Predlog namreč predvideva izvedbo redne in izredne uskladitve pokojnin, na novo pa določa tudi višino letnih dodatkov, ki naj bi jih zavod izplačal prihodnje leto.

Redna uskladitev

Redna uskladitev, kakršno ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), čeprav ta velja že od 1. januarja 2013, vse do zdaj še ni bila izvedena. V letu uveljavitve tega zakona je bila uskladitev pokojnin izvedena v skladu s posebno prehodno določbo, v naslednjih letih pa so redne uskladitve onemogočali v posameznem letu veljavni zakoni o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Naj zato spomnimo, da se po določbah ZPIZ-2 redna uskladitev izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in objavi Statistični urad Republike Slovenije. Uskladitev pokojnin izvede zavod pri izplačilu pokojnin za mesec februar. Pokojnine se uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Višina uskladitve je izražena v odstotku, ki je enak seštevku obeh ugotovljenih delnih rasti.

Iz jesenske analize gospodarskih gibanj, ki jo je konec septembra izdelal in objavil Urad za makroekonomske analize in razvoj, z njo pa se je seznanila tudi vlada, izhaja, da naj bi povprečna bruto plača, izplačana za leto 2017, nominalno porasla za 2,7 odstotka. Življenjske potrebščine pa naj bi v letošnjem letu porasle v povprečju za 1,5 odstotka. Če bi se napovedi rasti uresničile, bi znašala redna uskladitev pokojnin, izračunana ob upoštevanju prej povzete formule, določene v zakonu, 2,2 odstotka. Redna uskladitev velja od začetka posameznega koledarskega leta. Zato zavod upravičencem izplača poleg višjih zneskov pokojnin za mesec februar tudi ustrezno razliko za pretekli mesec. 

Izredna uskladitev

Izvedba izredne uskladitve pokojnin je po ZPIZ-2 mogoča v letu, ki sledi letu, v katerem je bila ugotovljena:

 • pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda ali
 • rast najnižje pokojninske osnove dve leti zaporedoma nižja od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem pred tem.

Izredna uskladitev pokojnin ni obvezna, temveč fakultativna. Izvede se lahko predlog sveta zavoda s soglasjem vlade v roku in na način, določen za redno uskladitev pokojnin. Glede na to, da bo letos znova dosežena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda, bo eden izmed mogočih zakonskih pogojev za izvedbo izredne uskladitve pokojnin izpolnjen. Predlog ZIPRS 1819 določa višino izredne uskladitve, ki naj bi jo zavod izvedel v letu 2018 mimo pravil in rokov, določenih v sistemskem zakonu. V 65. členu namreč določa, da naj bi se pokojnine, prejemki na podlagi invalidnosti, pokojnine po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, dodatek upravičencem do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ in preživnine po predpisih o preživninskem varstvu kmetov aprila izredno uskladile v višini 1,1 odstotka. Navedena uskladitev pa naj ne bi veljala za spremembo višine dodatkov za pomoč in postrežbo ter letnega dodatka.

Da gre pri tem za izredno uskladitev, ki jo ureja sistemski zakon, izhaja iz obrazložitve predloga tega člena, v kateri je zapisano, »da se bodo pokojnine v letu 2018 uskladile dvakrat, in sicer poleg redne uskladitve po sistemskem zakonu v mesecu januarju, še izredno v mesecu aprilu. ZPIZ-2 v osmem odstavku 430. člena sicer omogoča izredno uskladitev pokojnin v posameznem letu, ko so izpolnjeni določeni pogoji, in sicer na predlog sveta zavoda ob soglasju Vlade Republike Slovenije. Navedena določba pa ne glede na predpisani postopek za izredno uskladitev pokojnin v osmem odstavku 430. člena ZPIZ-2, na zakonski ravni določa, da se izredna uskladitev pokojnin v letu 2018, izvede v višini 1,1%.« 

Če bo redna uskladitev pokojnin znašala toliko, kot izhaja iz razpoložljivih ocen gibanj, ki vplivajo na njeno višino, zapisanih v jesenski analizi gospodarskih gibanj, bo raven pokojnin in drugih prejemkov, ki bodo deležni obeh uskladitev, od aprila 2018 višja za okoli 3,2 odstotka.

Letni dodatek

Dejstvo, da prej navedeni člen predloga (ZIPRS1819) izključuje zvišanje letnega dodatka za odstotek izredne uskladitve pokojnin, ne pomeni, da se višina letnih dodatkov, ki naj bi jih zavod izplačal v letu 2018, ne bo spremenila. Njihovo višino določa 69. člen predloga tega zakona. Predlagana odločitev je skladna z določbami sistemskega zakona, ki zahteva, da se višina letnih dodatkov določi v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna. Višina predlaganih letnih dodatkov ter roki in pogoji za njihovo izplačilo pa se od pravil, določenih v sistemskem zakonu, razlikujejo.

Prihodnje leto naj bi bili letni dodatki znova izplačani v več različnih višinah, ne le dveh, kot to določa sistemski zakon, in naj bi znašali:

 • 410 evrov za uživalce pokojnin v znesku do 450 evrov,
 • 270 evrov za uživalce pokojnin v znesku od 450,01 do 550 evrov,
 • 210 evrov za uživalce pokojnin v znesku od 550,01 do 650 evrov,
 • 160 evrov za uživalce pokojnin v znesku od 650,01 do 780 evrov in
 • 100 evrov za uživalce pokojnin v znesku nad 780,01 evra;

za uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa:

 • 210 evrov za uživalce nadomestil, priznanih po predpisih, veljavnih od leta 1992, za uživalce delne invalidske pokojnine, priznane po prejšnjem zakonu, za uživalce nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost po prejšnjem in zdaj veljavnem zakonu ter uživalce delnega nadomestila po sedanjem zakonu v znesku do 650 evrov,
 • 160 evrov za vse prej naštete uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja v znesku od 650,01 do 780 evrov in
 • 100 evrov za vse prej naštete uživalce nadomestil, ki presegajo 780,01 evra.

Zneski predlaganih letnih dodatkov so višji od izplačil v letošnjem letu za 10 evrov, zvišana pa je tudi višina cenzusov, ki vplivajo na njihova izplačila.

Zavod bo moral pri tem, kateri znesek letnega dodatka bo izplačal uživalcu pokojnine, enako kot letos upoštevati poleg njegove pokojnine še morebitni znesek dela vdovske pokojnine ter znesek družinske pokojnine po drugem roditelju, prav tako pa tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Od skupne vsote teh prejemkov bo odvisna višina izplačanega letnega dodatka.

Medtem ko bo pri slovenskih pokojninah pomembna njihova višina v mesecu izplačila letnega dodatka (predlog določa julij 2018), pa naj bi bil za ugotovitev višine tuje pokojnine aktualen podatek o znesku, izplačanem za januar 2018. Ta znesek bo moral zavod preračunati v evrsko protivrednost po tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan izplačila slovenskih pokojnin za januar 2018, in ga nato prišteti k znesku slovenske pokojnine, izplačane za julij 2018.

Novost glede podatkov o tujih pokojninah

Pomembno novost v primerjavi z ureditvijo izplačila letnih dodatkov v letošnjem letu pa pomeni predlagana rešitev, po kateri naj bi sporočeni znesek tuje pokojnine za januar 2018 vplival tudi na izplačila letnih dodatkov v poznejših letih. Zato tega podatka tako praviloma ne bi bilo treba vsako leto na novo sporočati. Za januar 2018 sporočeni podatek o tuji pokojnini naj bi po tem predlogu zavod vsako od naslednjih let preračunaval v ustrezno evrsko vrednost po tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan izplačila slovenskih pokojnin za januar v posameznem od teh let. Le v primeru, da bi se znesek tuje pokojnine v času od zadnjega sporočila zavodu spremenil, bi prejemnik te pokojnine, zato da bi mu bil izplačan ustrezni znesek letnega dodatka, o spremembi višine obvestil zavod do 30. aprila posameznega koledarskega leta.

V letu 2018 naj bi potekala pridobitev podatkov o tujih pokojninah še na enak način kot v letošnjem letu. V ta namen bo moral zato zavod znova po uradni dolžnosti posredovati uživalcem slovenskih pokojnin, ki bodo imeli 1. januarja 2018 prebivališče v:

 • drugi državi,
 • Republiki Sloveniji, če se jim slovenska pokojnina izplačuje v sorazmernem delu po določbah mednarodnih pogodb, in
 • Republiki Sloveniji, če po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo poleg pokojnine še pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja,

obvestilo o tem, da njihova tuja pokojnina vpliva na višino izplačanega letnega dodatka. Obvestilu bo priložil poseben obrazec, na katerega bodo ti prejemniki pokojnin vpisali podatek o znesku tuje pokojnine, izplačane za januar 2018, in obrazec vrnili zavodu. Navedeni obrazec se bo štel za dokazilo o višini pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Če bodo to želeli, pa bodo lahko prejemniki tujih pokojnin zahtevane podatke o njihovi višini sporočili tudi elektronsko, saj naj bi jim zavod za ta namen v obvestilu posredoval varnostno PIN-kodo.

Tako kot v letošnjem letu pa tudi v prihodnjem letu uživalcem pokojnin, upravičenim tudi do pokojnin iz tujine, pripadajoči letni dodatki naj ne bi bili izplačani skupaj s pokojnino za mesec julij 2018, ki je po predlaganem ZIPRS splošni rok za izplačilo. Rok za izplačilo letnih dodatkov tem upravičencem bo odvisen od rokov, v katerih bodo zavod seznanili s podatki o izplačilih tujih pokojnin. Če bodo zavodu obrazec vrnili do 30. aprila 2018, jim bo pripadajoče letne dodatke izplačal do 30. septembra 2018. Če do navedenega roka obrazca ne bodo vrnili, poslali pa ga bodo do 30. septembra 2018, jim bo zavod pripadajoče letne dodatke izplačal do konca leta 2017. V tem roku pa jim bo zavod nakazal pripadajoči letni dodatek tudi, če mu obrazca s podatkom o tuji pokojnini ne bodo vrnili.

Zavod bo uživalcu pokojnine v sorazmernem delu po mednarodnih pogodbah o socialnem zavarovanju tudi letni dodatek izplačal v enaki višini sorazmernega dela, v katerem je bila odmerjena pokojnina.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Dodatek za pomoč in postrežbo se usklajuje na način, določen v zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Predlagani (ZIPRS1819) določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo po navedenem zakonu, razen osnovnega zneska minimalnega dohodka po tem zakonu, do 31. decembra 2108 ne usklajujejo. Če bo predlog zakona sprejet, bo ostala višina dodatka za pomoč in postrežbo tudi prihodnje leto nespremenjena.

Denar za usklajevanje pokojnin

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., je po določbah zakona o slovenskem državnem holdingu zavezana zavodu vsako leto do 29. septembra nakazati 50 milijonov evrov, namenjenih predvsem za usklajevanje pokojnin, oziroma sorazmerno nižji znesek, če je znesek za usklajevanje pokojnin nižji. Predlagani (ZIPRS1819) za leti 2018 in 2019 določa, da mora Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali njen pravni naslednik zavodu ne glede na določbe prej navedenega zakona vsako leto nakazati 50 milijonov evrov, in sicer najkasneje do 27. septembra posameznega leta. Tako določena obveznost zagotavljanja sredstev za izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja za prihodnji dve leti ni namensko pogojena, rok izplačila pa je nekoliko skrajšan.

 Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media