Zavod bo opozarjal na neplačane prispevke

Dobro je vedeti | feb. '18

Letošnji program dela Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je svet zavoda sprejel na decembrski seji in obravnava vrsto nalog in tudi roke na posameznih področjih ter cilje, ki si jih je zastavil. Zavod je edini nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja in njegovo poslanstvo je uresničevanje socialne varnosti zavarovancev in uživalcev pravic. Program je zelo obsežen, omejili se bomo le na najpomembnejše in nove naloge, med katerimi je pomembna novost, da bo zavod po novem bdel nad plačili prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev.

Program upošteva tudi vizijo delovanja zavoda, ki pravi: »Zadovoljna stranka, zadovoljna javnost in zadovoljni zaposleni.« Prav tako je celoten program prežet z vrednotami poslovanja zavoda, ki jih morajo upoštevati zaposleni, to so strokovnost, spoštovanje, odgovornost, sodelovanje in preglednost. Na to opozarjamo zato, da boste pri stiku z zaposlenimi sami ugotavljali, ali te vrednote spoštujejo. Kadrovski načrt za leto 2018 predvideva, da bo ob koncu leta na zavodu 795 zaposlenih, kar je enako kot v zadnjih dveh letih.

Matična evidenca

Matična evidenca je izredno pomembno področje, ki mu zavod v zadnjem času posveča največjo pozornost, saj vsebuje podatke, ki so odločilnega pomena za uveljavljanje in uresničevanje pravic iz sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za leto 2018 si je zavod zastavil cilj, da bodo podatki popolni in pravilni v 97,7 odstotka. Matična evidenca vsebuje več evidenc, in sicer matično evidenco zavarovancev, matično evidenco uživalcev, matično evidenco izplačil pokojnin in drugih prejemkov, evidenco podanih izvedenskih mnenj in register zavezancev.

Najpomembnejša letošnja novost je, da delodajalci od 1. januarja 2018 niso več dolžni zavodu predložiti obrazcev M-4 za delavce v delovnem razmerju. Take obrazce pa bodo morali še vedno pošiljati nekateri drugi, in to za samozaposlene, kmete, brezposelne itd. Za delavce v delovnem razmerju bo obrazce M-4 moral v matično evidenco vnesti sam zavod, in sicer na podlagi obračuna davčnih odtegljajev, ki jih bo zavodu predložila Finančna uprava Republike Slovenije (FURS). Če samo s številko ilustriramo obseg dela zavoda na podlagi različnih obrazcev, ki jih bo prejela matična evidenca, to pomeni, da bo skupaj prejel več milijonov obrazcev. Obdelal bo 20.290.000 obrazcev, od tega 3.190.000 M-obrazcev, 17.100.000 obrazcev davčnih odtegljajev (REK). Te obrazce je treba sprejeti, preveriti in tudi izvesti nadzor nad njimi.

Obveščanje delavcev in delodajalcev

Druga pomembna naloga, ki jo mora zavod izvajati že v letu 2018 na podlagi novele ZPIZ-2E, je ta, da bo moral obvestiti delodajalce in delavce, za katere delodajalec ni predložil obračuna davčnega odtegljaja, in to za tiste delavce, ki so v delovnem razmerju. Zavod bo moral delavce obvestiti tudi o tem, ali je delodajalec obračunal prispevke ali ne in ali jih je plačal v celoti ali le delno. Prav tako bo moral delavca obvestiti o tem, kakšne so njegove možnosti, da zavaruje svoje pravice, in ga bo pozval, da se izreče o tem, ali je prejel plačo in v kolikšni višini. Obvestilo o tem, da nekateri delodajalci ne izpolnjujejo svojih obveznosti, bo zavod posredoval tudi Fursu in Republiškemu inšpektoratu za delo. To bo nedvomno prispevalo k temu, da se bo zaostrila odgovornost glede plačevanja prispevkov, ki je bila v preteklosti velika »rana« našega sistema še zlasti potem, ko ni več deloval SDK.

Pomembna je tudi nova naloga, po kateri mora zavod delavca obvestiti o tem, kakšne so oziroma bodo posledice, če njegov delodajalec sicer obračuna prispevke, jih pa ne plača. V takem primeru se delavcu obdobje, za katero so prispevki obračunani, šteje v pokojninsko dobo, se pa plače iz tega obdobja ne bodo upoštevale pri izračunu pokojninske osnove. Nova zakonodajna ureditev nedvomno terja tudi od delavcev, ki bodo prejeli takšna obvestila od zavoda, da skladno s pravno ureditvijo pravočasno uresničujejo tudi svoje pravice in tako prispevajo k izboljšanju pravne varnosti.

Uveljavljanje pravic

Zavod si bo še naprej intenzivno prizadeval, da bo zahtevke za uveljavljanje pravic, še zlasti najpomembnejših, reševal v čim krajšem času. Iz programa dela je razvidno, da naj bi se roki skrajšali tako na prvi in drugi stopnji pa tudi pri zahtevkih za uveljavljanje pravic iz mednarodnega zavarovanja. Predvideno je, da naj bi zavod na prvi stopnji rešil 104.000 zahtevkov, na drugi pa 6.200 zahtevkov, iz mednarodnega zavarovanja pa na prvi stopnji 18.000 in na drugi stopnji 700 zahtevkov. Ko ocenjujemo delo zavoda, moramo poleg teh zahtevkov upoštevati tudi druge, ki ne zadevajo neposredno uveljavljanja pravic, ampak prav tako vplivajo na obseg dela. Naj tu še zlasti poudarimo številne zahtevke za informativni izračun višine pokojnine, za datum izpolnitve pogojev za upokojitev itd. Zavod načrtuje, da bo v letu 2018 rešil 425.500 zahtevkov, kar je nekoliko manj kot v letu 2017 (99,1 odstotka). Iz programa dela izhaja, da naj bi se število nerešenih zahtevkov ob koncu leta 2018 v primerjavi z letom 2017 precej znižalo. Nerešenih naj bi ostalo 31.000 zahtevkov (v letu 2017 je bilo nerešenih 37.300 zahtevkov). Kar zadeva zahtevke za uveljavljanje pravic, pa naj bi na prvi stopnji ostalo nerešenih 12.400 zahtevkov, iz mednarodnega zavarovanja 3.400 zahtevkov, na drugi stopnji 1550 oziroma 150 zahtevkov.

Zavod bo letos v skladu z zadnjo novelo ZPIZ-2E na novo reševal zahtevke tistih oseb, ki bodo uveljavljale upoštevanje prostovoljnega pokojninskega zavarovanja za obdobje do 2012 za novo odmero predčasne oziroma starostne pokojnine. Nekateri upokojenci, ki se jim to obdobje po ZPIZ-2 ni štelo v pokojninsko dobo brez dokupa, bodo zdaj lahko zahtevali, da se jim namesto predčasne starostne pokojnine odmeri starostna pokojnina oziroma se jim na novo odmeri starostna pokojnina, lahko pa celo zavarovanci odločajo za upokojitev, ker z upoštevanjem te dobe že izpolnjujejo predpisane pogoje.

Pomembna dolžnost, ki jo bo zavod upošteval tudi v letu 2018 in vpliva na obseg njegovega dela, je ta, da mora pri izplačilu letnega dodatka upoštevati tudi višino pokojnine tistih, ki jo prejemajo iz mednarodnega zavarovanja. To dolžnost je zavod uresničeval že v preteklem letu in je prinesla kar pomembne prihranke pri odhodkih zavoda. Pa vendar ne gre toliko za prihranek kot za to, da je taka ureditev pravična in poštena do vseh drugih upokojencev.

Nakazovanje pokojnin

Zavod si bo še naprej prizadeval za skrajšanje časa od izdaje odločbe o pravicah do priprave obračuna za nakazilo. Cilj je, da bo ta čas v letu 2018 znašal 15 dni. Prav tako si bo zavod še naprej prizadeval, da bi zmanjšal stroške, ki jih ima s pošiljanjem pokojninskih in drugih prejemkov po pošti.

Uspešnega, racionalnega in kakovostnega poslovanja zavoda pa si ni mogoče več zamisliti brez razvoja informacijo-komunikacijske tehnologije. Na tem področju so bili zastavljeni številni projekti, ki so v zaključni fazi, nastajajo pa tudi novi, in to z namenom, da bi sledili naglemu razvoju na tem področju. Zavod bo nadaljeval tudi dejavnosti za postopno vzpostavitev celovitega nadomestnega centra s ciljem dolgoročnega povečanja informacijske varnosti.

Anka Tominšek


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media