Končno redna uskladitev pokojnin

Dobro je vedeti | feb. '18

Konec tega meseca bo moral zavod šele prvič, odkar velja ZPIZ-2, izvesti redno uskladitev pokojnin na način, določen v tem zakonu. Vse do zdaj to ni bilo mogoče. V letu začetka veljavnosti tega zakona (2013) je uskladitev temeljila na prehodni določbi tega zakona. Bila je le simbolična, saj je znašala samo 0,1 odstotka, pozneje pa je bila v skladu z zakoni, s katerimi se je urejalo izvajanje državnih proračunov v posameznem koledarskem letu, tovrstna uskladitev onemogočena. V letih 2016 in 2017 so bile dopustne le izredne uskladitve v višini in rokih, ki so jih določali navedeni posebni zakoni.

ZPIZ-2 določa, da zavod izvede redno uskladitev pokojnin enkrat letno, in sicer pri izplačilu pokojnin za februar. Uskladitev temelji na predhodno ugotovljenih in objavljenih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (Surs) o rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečni rasti cen življenjskih potrebščin v predhodnem koledarskem letu, doseženi v času od januarja do decembra, v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. Višina uskladitve je izražena v odstotku, sestavljenem iz seštevka 60 odstotkov ugotovljene rasti povprečne bruto plače in 40 odstotkov ugotovljene povprečne rasti cen življenjskih potrebščin.

Statistični podatek o ugotovljeni povprečni rasti cen življenjskih potrebščin v času od januarja do decembra 2017 – v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2016 – je že znan in objavljen. Iz statističnega poročila Sursa z naslovom Indeks cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2017, objavljenega 29. decembra 2017, je razvidno, da so se cene življenjskih potrebščin v navedenem obdobju zvišale za 1,4 odstotka. To je le malenkost manj od ocene Urada za makroekonomske analize in razvoj, zapisane v jesenski analizi gospodarskih gibanj, objavljeni lanskega septembra, ki je predvideval, da bo njihova rast znašala 1,5 odstotka.

Rast povprečne mesečne bruto plače, izplačane za leto 2017, pa bo znana sredi meseca februarja. Ali se bo tudi v tem primeru dosežena rast približala oceni, zapisani v že omenjeni analizi, bo znano neposredno pred ugotavljanjem višine odstotka redne uskladitve pokojnin, za katero je po ZPIZ-2 pristojen svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Po oceni iz jesenske analize naj bi povprečna bruto plača, izplačana za leto 2017, nominalno porasla za 2,7 odstotka.

Kolikor se bo tudi ugotovljena rast povprečne bruto plače, izplačane za leto 2017, ujemala s predhodno oceno, bo odstotek redne uskladitve pokojnin v februarju znašal 2,2 (1,4 x 0,4 = 0,6 in 2,7 x 0,6 =1,6, torej 0,4 + 1,6 = 2,2). Do zdaj znani podatki o rasti povprečne bruto plače kažejo na to, da bo njena dejanska rast zelo blizu ocenjene. Po podatkih Sursa, objavljenih sredi preteklega meseca, je bila povprečna bruto plača, izplačana za obdobje od januarja do novembra 2017, višja od povprečja leta 2016 za 2,1 odstotka. Glede na to, da je bilo izplačilo povprečne bruto plače za november 2017 – v primerjavi z izplačilom v predhodnem mesecu – predvsem zaradi izplačil božičnice, 13. plače in še česa precej obilno (znašalo je namreč kar za 8,4 odstotka več), obstaja zelo velika verjetnost, da je bilo tudi decembrsko izplačilo (ki bo seveda nižje) tolikšno, da je vplivalo na letno rast povprečne bruto plače v višini ocenjene v septembrski analizi, morda pa še kakšno desetinko več. Morebitna višja rast bo vplivala na višji odstotek redne uskladitve pokojnin. 

Redna uskladitev pokojnin ne vpliva le na višjo raven pokojnin, izplačanih za februar, temveč bo tedaj, ker učinkuje od začetka posameznega koledarskega, moral zavod upravičencem izplačati tudi ustrezno razliko za nazaj, za januar.

Za toliko odstotkov kot pokojnine po splošnih predpisih bodo usklajene tudi pokojnine, odmerjene po posebnih predpisih, pokojnine, priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, preživnine kmetov, priznane po zakonu o preživninskem varstvu kmetov, in dodatki k pokojninam upravičencev, ki so pridobili to pravico po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ. Za enak odstotek se bodo uskladila tudi nadomestila iz invalidskega zavarovanja, medtem ko bodo ostali zneski dodatkov za pomoč in postrežbo in invalidnin za telesne okvare še naprej nespremenjeni. Uskladitev pokojnin bo vplivala tudi na novo raven najnižje in najvišje pokojninske osnove, višino dela vdovske pokojnine in višino zgornjih mej za njegovo izplačilo.

Februarski redni uskladitvi pokojnin bo sledila še izredna, ki jo bo moral opraviti zavod v skladu s prvim odstavkom 65. člena zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 pri izplačilu pokojnin za april. Izredna uskladitev bo znašala 1,1 odstotka in bo vplivala na spremembo ravni vseh prej naštetih pokojnin in prejemkov.    

Nespremenjena lestvica davčne olajšave

Finančna uprava Republike Slovenije je, glede na to, da je bila sprejeta odločitev, da se določitev zneskov olajšav in lestvice dohodnine ne objavlja več v obliki podzakonskega akta, ob koncu preteklega leta na svoji spletni strani objavila obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018. Iz njega je razvidno, da se ne višina davčnih olajšav ne lestvica dohodnine v primerjavi s prejšnjim letom ni spremenila.

Navedeno pomeni, da ostaja tudi meja, ki jo mora zavod upoštevati pri obračunu akontacije dohodnine v skladu z zakonom o dohodnini od v posameznem mesecu izplačane pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, če je glavni izplačevalec, enaka kot v letu 2017. Splošna olajšava na mesečni ravni znaša 275,22 evra, posebna »pokojninska olajšava« pa 13,5 odstotka pripadajočega zneska pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, določenega z odločbo o priznanju pravice, usklajenega do meseca izplačila. Upoštevaje obe ti dve olajšavi, bo moral zavod letos obračunavati mesečne akontacije dohodnine od prejemkov, višjih od 1.095 evrov.

Rezident z invalidnino za telesno okvaro v višini 100 odstotkov in dodatkom za pomoč in postrežbo je upravičen do posebne osebne olajšave, ki mesečno znaša 1.471,57 evra.

Rezidenti, ki vzdržujejo družinske člane, pa so upravičeni tudi do olajšave, katere višina je odvisna od vrste vzdrževanega družinskega člana in njihovega števila. Za njeno uveljavitev se odloča upravičenec sam. V ta namen mora zavod o njenem uveljavljanju obvestiti, sicer mu ta pripadajoče olajšave ne more upoštevati.

Lestvica, ki jo mora zavod upoštevati pri mesečnem obračunu akontacije dohodnine, znaša:

Če znaša neto mesečna davčna osnova v evrih,

znaša dohodnina v evrih

Nad

Do

 

 

668,44

16 %

668,44

1700,00

106,95 + 27 % nad 668,44

1700,00

4000,00

385,47 + 34 % nad 1700,00

4000,00

5908,93

1167,47 + 39 % nad 4000,00

5908,93

 

1911,95 + 50 % nad 5908,93

Akontacije dohodnin, obračunane od pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja po uskladitvi, izvedeni v februarju, bodo zaradi njihovega zvišanja višje od obračunov pri izplačilih v januarju, enako pa velja tudi za akontacije dohodnin, obračunanih od pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja po uskladitvi v aprilu, ki bodo višje od obračunov pri izplačilih za marec. Pri obeh uskladitvah pa bodo lahko deležni odtegljaja dohodnine tudi prejemniki pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki ga do tedaj niso imeli. Zavod jim bo obračunal akontacijo dohodnine, če bo njihov prejemek presegel mejo, do katere so iz njenega obračuna sicer izvzeti.

     

Jože Kuhelj 


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media