Konec meseca tudi izplačila letnih dodatkov

Dobro je vedeti | jul. '18

V skladu z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 bo zavod izplačilom pokojnin za mesec julij dodal tudi pripadajoče letne dodatke v višini, določeni v navedenem zakonu.

Določitev višine letnih dodatkov v tem zakonu sicer ni nenavadna. Zahteva jo namreč sistemski zakon (ZPIZ-2), po katerem njihovo višino določa zakon, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Navedeni zakon pa ne določa samo višine letnih dodatkov, ki se razlikuje od pravil, določenih v sistemskem zakonu, ampak določa tudi drugačen rok in pogoje za njihovo izplačilo. V primerjavi z zneski letnih dodatkov, izplačanih v preteklem letu, so letošnji višji za 10 evrov, drugačni pa so tudi cenzusi za izplačilo pripadajoče višine. Letošnji letni dodatki za uživalce pokojnin znašajo:

Znesek pokojnine v evrih

Znesek letnega dodatka v evrih

do 450,00

410,00

od 450,01 do 550,00

270,00

od 550,01 do 650,00

210,00

od 650,01 do 780,00

160,00

nad 780,00

100,00

Za uživalce nadomestil iz invalidskega zavarovanja, priznanih po predpisih, veljavnih od leta 1992, za uživalce delne invalidske pokojnine, priznane po prejšnjem zakonu, za uživalce nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost po prejšnjem in zdaj veljavnem zakonu ter uživalce delnega nadomestila po sedanjem zakonu pa znašajo:

Znesek nadomestila v evrih

Znesek letnega dodatka v evrih

do 650,00

210,00

od 650,01 do 780,00

160,00

nad 780,00 evrov

100,00

Pri tem, kolikšen znesek letnega dodatka bo izplačal uživalcu pokojnine, mora zavod enako kot v lanskem letu upoštevati poleg pokojnine upravičenca tudi morebiten znesek dela vdovske pokojnine in znesek družinske pokojnine po drugem roditelju, prav tako pa tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Skupna vsota naštetih prejemkov namreč pogojuje višino izplačanega letnega dodatka!

Opozoriti velja na to, da uživalcem pokojnin, ki poleg slovenske pokojnine prejemajo tudi pokojnino iz tujine, pripadajoči letni dodatek ne bo nujno izplačan skupaj s pokojnino za mesec julij 2018. Rok za izplačilo letnih dodatkov je namreč odvisen od roka, v katerem so ali šele bodo zavod seznanili s podatki o izplačilih tujih pokojnin, s čimer jih je predhodno seznanil z dopisom, ki mu je bil priložen tudi ustrezen obrazec.

Če so zavodu navedeni obrazec vrnili do 30. aprila 2018, jim bo pripadajoči letni dodatek izplačal do 30. septembra 2018. V nasprotnem primeru pa, če do tega roka obrazca niso vrnili, poslali pa ga bodo vsaj do 30. septembra 2018, jim bo pripadajoči letni dodatek izplačal do konca leta 2018. V tem roku pa jim bo zavod nakazal pripadajoči letni dodatek tudi, če obrazca s podatkom o tuji pokojnini sploh ne bodo vrnili.

Omeniti velja tudi znano in že utečeno zakonsko posebnost, po kateri lahko zavod uživalcu pokojnine v sorazmernem delu po mednarodnih pogodbah o socialnem zavarovanju izplača letni dodatek le v enaki višini sorazmernega dela, v katerem mu je bila sicer odmerjena pokojnina.

Obveznost izplačila sorazmernega dela letnega dodatka pa velja tudi v primerih, ko je upravičenec do letnega dodatka pridobil pravico do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja v letošnjem letu ali mu je letos pravica do pokojnine ali denarnega nadomestila prenehala do konca julija, torej meseca, v katerem bodo izplačani pripadajoči letni dodatki. V obeh primerih je višina sorazmernega dela enaka številu dvanajstin pripadajočega zneska letnega dodatka, odvisna od števila mesecev, za katere je bila upravičencu letos izplačana pokojnina ali nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.

Letni dodatek spada po zakonu o dohodnini med prejemke, od katerih se plačuje dohodnina. Za izplačilo letošnjih letnih dodatkov je zavod v finančnem načrtu predvidel 132 milijonov evrov.

J. K.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media