Prvi podatki o izplačilih letnega dodatka

Dobro je vedeti | sep. '18

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) je skladno z 69. členom zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), objavljenega v Ur. listu RS, št. 71/17, skupaj z zneskom pripadajoče pokojnine ali nadomestilom iz invalidskega zavarovanja, določenim v zakonu za letošnji julij, upravičencem izplačal tudi večino letnih dodatkov. Tudi letos so bili izplačani vsem upravičencem, določenim v sistemskem zakonu (ZPIZ-2), vendar v več različnih višinah, kot jih sicer predvideva ta zakon. Na podlagi izplačil je zavod izdelal finančne in statistične podatke, iz katerih je razvidna višina sredstev, namenjena za njihova izplačila, povprečni zneski in njihova razdelitev med upravičence, znane v mesecu izplačila. 

Za izplačila letnih dodatkov v juliju je moral zavod dodatno zagotoviti 119.877.401 evro. To je za 4,2 odstotka več od zneska za izplačilo letnih dodatkov julija lani. Višje odhodke so pogojevali predvsem zneski letošnjih letnih dodatkov, od lanskih višji za 10 evrov, le deloma pa tudi novi upravičenci, tisti, ki so v tem letu na novo pridobili pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Zavod je julija izplačal skupno 604.975 različnih zneskov letnih dodatkov. V primerjavi z lanskimi izplačili je bilo novih upravičencev le za 652 več. Med prejemniki prevladujejo uživalci pokojnin. Njihov delež v skupnem številu prejemnikov je znašal 97,4 odstotka, delež prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa 2,6 odstotka. Število prejemnikov letnih dodatkov med uživalci pokojnin se je zvišalo za 1.517 upravičencev, med uživalci določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa se je znižalo za 865 prejemnikov.

Če upoštevamo skupno višino odhodkov, namenjenih za izplačilo vseh letnih dodatkov, in število njihovih prejemnikov, lahko ugotovimo, da je znašal letošnji izplačani letni dodatek v povprečju 198,15 evra. Uživalci pokojnin so prejeli v povprečju 197,91 evra, uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa 207,19 evra.

Tako kot v preteklem letu je zavod tudi letos izplačal največ letnih dodatkov prejemnikom pokojnin v Republiki Sloveniji. Od 604.975 letnih dodatkov jih je 88,9 odstotka ostalo doma. Zanje je zavod namenil 111.550.112 evrov. Delež izplačil v tujino pa je znašal 11,1 odstotka vseh porabljenih sredstev ali 8.322.289 evrov.

Bralce običajno najbolj zanimajo podatki o tem, komu in v kolikšni višini so bili izplačani letni dodatki in koliko sredstev je bilo za to porabljenih. Med skupno 583.055 letnimi dodatki, izplačanimi prejemnikom pokojnin v Republiki Sloveniji, je letni dodatek v višini:

  • 100 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 28,3 odstotka upravičencev,
  • 160 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 16,4 odstotka upravičencev,
  • 210 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 20 odstotkov upravičencev,
  • 270 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 20 odstotkov upravičencev in
  • 410 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 15,2 odstotka upravičencev.

Iz teh podatkov je razvidno, da je največ slovenskih upravičencev prejelo letni dodatek v višini 100 evrov ali v ustreznem sorazmernem delu tega zneska, sledijo prejemniki letnih dodatkov v višini 210 in 270 evrov itd., najmanj pa je bilo prejemnikov najvišjega letnega dodatka. Med tovrstnimi prejemniki letnih dodatkov je bilo razmeroma malo uživalcev pokojnin v sorazmernem delu. Njihov delež v skupnem izplačilu je znašal le 4,7 odstotka. Povprečni letni dodatek, izplačan prejemnikom pokojnin v Republiki Sloveniji, je znašal 207,32 evra.

Letni dodatek – izplačan v tujino

Med skupno 66.929 letnimi dodatki, izplačanimi prejemnikom pokojnin v tujini, je letni dodatek v višini:

  • 100 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 18 odstotkov upravičencev,
  • 160 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 5,5 odstotka upravičencev,
  • 210 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 6,6 odstotka upravičencev,
  • 270 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 10 odstotkov upravičencev in
  • 410 evrov ali njegovem sorazmernem delu prejelo 59,9 odstotka upravičencev.

Iz teh podatkov je razvidno, da je razporeditev prejemnikov letnih dodatkov med temi upravičenci bistveno drugačna. Največ je bilo upravičencev do letnega dodatka v višini 410 evrov ali njegovem sorazmernem delu, sledijo upravičenci do letnega dodatka v višini 100 evrov ali njegovem sorazmernem delu itd., najmanj pa je bilo upravičencev do letnega dodatka v višini 160 evrov. Ker je delež prejemnikov sorazmernega dela pokojnin med temi upravičenci zelo visok, saj znaša kar 72,8 odstotka, to pomeni, da je bil tudi tolikšen delež letnih dodatkov tem upravičencem izplačan v sorazmernem delu. Navedeni podatek je nazoren kazalnik višine teh pokojnin. Povprečni letni dodatek, izplačan prejemnikom pokojnin v tujini, je znašal 124,36 evra.

ZPIZ-2 določa, da so uživalci pokojnin, ki se izplačujejo v sorazmernem delu po mednarodnih pogodbah, uživalci družinskih ali vdovskih pokojnin, če se jim izplačujejo ločeno, uživalci delnih pokojnin in prejemniki pokojnin, ki so ponovno vstopili v zavarovanje in prejemajo sorazmerni del pokojnine, upravičeni le do izplačila ustreznega sorazmernega dela pripadajočega letnega dodatka.

Do ustreznega sorazmernega dela letnega dodatka pa so po določbah sistemskega zakona upravičeni tudi uživalci pokojnin in določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so pravico do pokojnine ali nadomestila pridobili šele v tekočem letu. V teh primerih je izplačilo pogojeno s tem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali pa jim je bil ta izplačan le v sorazmernem delu. Zadnje pravilo velja tudi za primere prenehanja izplačil pokojnin ali določenih nadomestil iz invalidskega zavarovanja v mesecu, v katerem je bil letni dodatek izplačan.

V ustreznem sorazmernem delu je zavod julija izplačal letni dodatek 74.001 uživalcem pokojnin, kar je 12,6 odstotka vseh izplačil tem prejemnikom.

Zbrani podatki še niso dokončni. Ti bodo znani ob koncu leta, ko bodo upoštevani še podatki o upravičencih, ki bodo do tedaj pridobili pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ter podatki o prejemnikih, ki niso zavodu v roku sporočili podatkov o višini tuje pokojnine.

Tuja pokojnina, skupaj s slovensko pokojnino, vpliva na višino pripadajočega letnega dodatka. Zavod je v začetku leta pozval skoraj 126.000 uživalcev pokojnin, ki prejemajo tudi tuje pokojnine, naj posredujejo podatke o njihovi višini. Do roka, ki je omogočal izplačilo letnega dodatka v juliju, je prejel 80 odstotkov odgovorov na poslane pozive. Zamudnikom, ki so odgovore posredovali do konca julija, bo pripadajoče letne dodatke nakazal z izplačili pokojnin za mesec september, preostalim upravičencem pa z izplačili pokojnin za december.

J. K. 


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media