Za tri evre višji letni dodatki v 2020?

Dobro je vedeti | nov. '19

Foto. J. D.

Vlada Republike Slovenije je sredi septembra letos obravnavala in sprejela Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) in ga posredovala v obravnavo državnemu zboru po nujnem postopku. Predlagani zakon sicer v skladu z določbami sistemskega zakona (ZPIZ-2) določa višino letnih dodatkov v letu 2020. Roki in pogoji za njihovo izplačilo pa se bodo, če bo zakon v predlagani obliki sprejet, ponovno razlikovali od pravil, določenih v ZPIZ-2.

Kljub prvotno drugačnim napovedim, obljubam in zahtevam pa naj bi bili letni dodatki tako kot letos tudi v letu 2020 znova izplačani uživalcem pokojnin v petih različnih višinah (ne le dveh, kot to določa ZPIZ-2), in sicer:

 • 440 evrov uživalcem pokojnin v znesku do 500 evrov,
 • 300 evrov uživalcem pokojnin v znesku od 500,01 do 600 evrov,
 • 240 evrov uživalcem pokojnin v znesku od 600,01 do 700 evrov,
 • 190 evrov uživalcem pokojnin v znesku od 700,01 do 860 evrov in
 • 130 evrov uživalcem pokojnin v znesku nad 860 evrov,

uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja pa v treh različnih višinah, in sicer:

 • 240 evrov uživalcem nadomestil, priznanih po predpisih, veljavnih od leta 1992, uživalcem delne invalidske pokojnine, priznane po prejšnjem zakonu, uživalcem nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost po prejšnjem in zdaj veljavnem zakonu ter uživalcem delnega nadomestila po sedanjem zakonu v znesku do 700 evrov,
 • 190 evrov vsem prej naštetim uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja v znesku od 700,01 do 860 evrov in
 • 130 evrov vsem prej naštetim uživalcem nadomestil, višjih kot 860 evrov.

Predlagatelj zakona je v obrazložitvi predloga zapisal, da naj bi se v primeru določitve le dveh različnih višin letnih dodatkov, kakršno določa ZPIZ-2, poslabšal položaj večine upokojencev z nizkimi pokojninami v primerjavi s preteklim letom.

Predlagani zneski letnih dodatkov so višji od letošnjih za 3 evre. Razlikuje pa se tudi višina cenzusov, ki naj bi vplivali na njihova izplačila, kar je logična posledica že izvedenih uskladitev pokojnin v letošnjem letu in predvidene prihodnje leto. Na ta način naj se v krogu upravičencev do posameznih zneskov v primerjavi z letošnjim letom ne bi dogajale pomembnejše spremembe.

Upoštevaje predlagano ureditev, naj bi zavod pri določitvi višine pripadajočega zneska letnega dodatka tudi v letu 2020 upošteval poleg zneska pokojnine posameznika še znesek dela vdovske pokojnine, kolikor je do njega upravičen, znesek družinske pokojnine po drugem roditelju pri dvojnih sirotah, razliko k pokojnini, do katere je upravičen po drugih predpisih, prav tako pa tudi znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina pripadajočega letnega dodatka naj bi bila v naštetih primerih odvisna od vsote vseh prejemkov, izplačanih upravičencu.

Za prejemnike slovenskih in tujih pokojnin drugače

Medtem ko naj bi bila pri upravičencih do slovenskih pokojnin za določitev pripadajočega letnega dodatka pomembna njihova višina v mesecu izplačila letnega dodatka, to je v juniju 2020 (kar je mesec prej kot letos), pa naj bi bil pri prejemnikih slovenskih in tujih pokojnin za slednje aktualno izplačilo za januar 2020. Navedeni znesek naj bi zavod (kolikor ta ni v evrih) preračunal v evrsko protivrednost po tečaju Banke Slovenije, ki bo veljal na dan izplačila slovenskih pokojnin za januar 2020. Znesek tuje pokojnine pa naj bi nato prištel k znesku slovenske pokojnine, izplačane za junij 2020.

Zato da bo zavod pridobil podatke o višini tujih pokojnin, bo moral predvidoma marca prihodnje leto (prav tako kot že v preteklosti) po uradni dolžnosti poslati uživalcem slovenskih pokojnin, ki bodo imeli 1. januarja 2020 prebivališče v:

 • drugi državi,
 • Republiki Sloveniji, če se jim slovenska pokojnina izplačuje v sorazmernem delu po določbah mednarodnih pogodb, in
 • Republiki Sloveniji, če po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo poleg pokojnine še pokojnino od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja,

pisno obvestilo o tem, da tudi njihova tuja pokojnina poleg slovenske neposredno vpliva na višino izplačanega letnega dodatka. Obvestilu bo moral priložiti poseben obrazec, v katerega naj bi ti prejemniki vnesli podatek o višini tuje pokojnine, izplačane za januar 2020. Izpolnjen obrazec naj bi ti v navedenem roku posredovali zavodu. Ta podatek je pomemben, ker šteje dokazilo o višini pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Če bo upravičenec želel, naj bi bilo tako kot že do zdaj tudi tokrat mogoče podatek o višini tuje pokojnine sporočiti elektronsko prek internetne povezave, ker naj bi jim zavod v priloženem obvestilu posredoval za ta namen posebno varnostno PIN-kodo.

Rok, v katerem naj bi zavod takim upravičencem izplačal letni dodatek, naj bi se razlikoval od roka, v katerem naj bi zavod izplačal letne dodatke drugim upravičencem. Odvisen naj bi bil od roka, v katerem bodo upravičenci zavod seznanili s podatkom o višini izplačila tujih pokojnin. Če bodo zavodu obrazec ali sporočilo o višini tuje pokojnine posredovali do 30. aprila 2020, naj bi jim zavod pripadajoči letni dodatek izplačal do 30. septembra 2020. Če te obveznosti do navedenega roka ne bodo izpolnili, to pa naj bi storili do 30. septembra 2020, pa naj bi jim zavod pripadajoči letni dodatek izplačal do konca leta 2020. V tem roku pa naj bi zavod nakazal pripadajoči letni dodatek tudi upravičencem, ki podatka o tuji pokojnini sploh ne bodo sporočili. V zadnjem primeru naj bi jim zavod ne glede na višino pokojnine izplačal letni dodatek v višini 130 evrov oziroma ustreznem sorazmernem delu tega zneska.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media