Upokojenci pričakovali višjo izredno uskladitev pokojnin

Dobro je vedeti | nov. '19

Foto: J. D. 

Drugo leto zapored se bodo pokojnine uskladile redno in izredno. Januarja je redna uskladitev znašala 2,7 odstotka, decembra pa se bodo pokojnine uskladile še izredno, in sicer za 1,5 odstotka. Odločitev vlade je na oktobrski seji z ugotovitvenim sklepom potrdil še svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

Ker marsikateri še vedno mislijo, da svet Zpiza odloča o višini uskladitev pokojnin, je prav, da pojasnimo, da o tem ne odloča avtonomno. Podlaga za izredno uskladitev je dana v ZPIZ-2, določneje pa jo je opredelil zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Le-ta določa, da se v letu 2019 pokojnine in drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, poleg redne uskladitve izredno uskladijo v višini 1 odstotka, če bo gospodarska rast za leto 2018 presegla 3 odstotke bruto domačega proizvoda, oziroma v višini 1,5 odstotka, če bo gospodarska rast presegla 4 odstotke, oziroma 2 odstotka, če bo gospodarska rast presegla 5 odstotkov bruto domačega proizvoda. Po sklepu vlade iz septembra 2019 je gospodarska rast, ki jo je ugotovil Statistični urad Republike Slovenije, v letu 2018 znašala 4,1 odstotka. To pomeni, da se lahko pokojnine in drugi prejemki uskladijo za 1,5 odstotka, uskladitev pa se izvede 1. decembra 2019, kot je bilo predvideno tudi s finančnim načrtom zavoda za 2019.

Predstavniki upokojencev so na seji izrazili razočaranje, ker so upokojenci upali, da bodo izredne uskladitve pokojnin deležni že od 1. oktobra 2019, za kar so se zavzeli že na prejšnjih sejah, če bo finančno poslovanje zavoda uspešno. Podan je bil tudi predlog, da bi bila izredna uskladitev višja, da bi postopoma dosegli raven pokojnin, ki bi jih prejemali, če bi se pokojnine v preteklosti dosledno usklajevale skladno s sistemskim zakonom. V obdobju gospodarsko-finančne krize se je namreč zelo poslabšal gmotni položaj številnih upokojencev. Svet je sklenil, da bo vlado in druge organe opozoril na pomen izredne uskladitve pokojnin za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev v prihodnje.

1. decembra se bodo tako za 1,5 odstotka uskladili:

- pokojnine, uveljavljene po splošnih in posebnih predpisih,

- vdovske pokojnine,

- pokojnine po zakonu o starostnem zavarovanju kmeta (usklajena bo znašala 258,28 evra), kmeta borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njegovega zakonca pa 516,54 evra (teh upokojencev je zelo malo),

- dodatki po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (tudi teh upokojencev je zelo malo),

- preživnine po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (zelo malo),

- prejemki na podlagi invalidnosti po prvem odstavku 107. člena ZPIZ-2,

- pokojnine, priznane po zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev,

- akontacije pokojnin po odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ (zelo malo primerov),

- deli pokojnine, priznani po 7. členu zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

- dodatki, priznani po zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa,

- zagotovljene pokojnine in

- pokojnine, odmerjene v sorazmernem delu po mednarodnih predpisih.

 Zagotovljena pokojnina bo od 1. decembra znašala 538,53 evra, najnižja pokojnina pa 226,55 evra. Najnižja pokojninska osnova za pokojnine, uveljavljene v tem letu, bo 871,34 evra, najvišja pokojninska osnova pa 3.485,36 evra. Osnova za odmero invalidskih nadomestil bo znašala najmanj 498,84 evra, nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo letos, pa največ 1.995,37 evra.

Svet je sprejel še sklep, da obvestilo o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2019 prejmejo samo tisti uživalci, katerih pokojninski oziroma invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi. Tako bo zavod prihranil približno 260.000 evrov. Vsi uživalci pa bodo obvestilo o nakazilu prejeli ob izvedbi redne uskladitve pokojnin in drugih prejemkov predvidoma februarja naslednje leto.

Poročilo o polletnem poslovanju zavoda

ZPIZ je v obdobju od januarja do junija 2019 uspešno posloval. V tem obdobju je bilo 2.679.302.517 evrov dohodkov in 2.676.576.981 evrov odhodkov, tako je izkazal presežek v višini 2.725.536 evrov, pri tem pa redno izplačeval vse svoje obveznosti. 

Finančni načrt zavoda za leto 2019, ki ga je svet zavoda sprejel decembra 2018, je napovedal dohodke v višini 5.522.134,21 evra in odhodke v enakem obsegu. Med drugim je temeljil na jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2018. UMAR pa je marca letos objavil pomladansko napoved gospodarskih gibanj, ki je ugodnejša. Zavod je pripravil novo oceno dohodkov in odhodkov zavoda za leto 2019 na podlagi realizacije dohodkov in odhodkov v obdobju od januarja do junija 2019. Iz poročila izhaja, da zavod ocenjuje, da bodo v letu 2019 dohodki znašali 5.516.741.664 evrov, odhodki pa prav toliko. Skupni dohodki in odhodki bodo izravnani, v primerjavi s finančnim načrtom 2019 pa bodo nižji za 0,1 odstotka oziroma 5,4 milijona evrov.

In zakaj so odhodki nižji od načrtovanih? Zaradi nižjih vseh glavnih postavk na strani odhodkov, razen odhodkov za nadomestila plač (nadomestila iz invalidskega zavarovanja). Že večkrat smo pojasnili, da večji delež v strukturi vseh odhodkov zavoda predstavlja pokojnine (okoli 86 odstotkov), v strukturi odhodkov za pokojnine pa odhodki za starostne pokojnine (okoli 78 odstotkov). Iz ocene zavoda je razvidno, da bodo sredstva za pokojnine znašala 4.640.546,97 evra in bodo v primerjavi z načrtovanimi nižja za 0,2 odstotka oziroma 7,4 milijona evrov. Odhodki za starostne pokojnine pa so ocenjeni v višini 3.646.020.968 evrov in bodo v primerjavi z načrtovanimi nižji za 0,1 odstotka oziroma 2,5 milijona evrov. Tudi odhodki za invalidske, družinske in vdovske pokojnine so po oceni nekoliko nižji, kot so bili načrtovani, in tudi transferji za zagotavljanje socialne varnosti bodo za 0,5 odstotka oziroma 1,2 milijona evrov nižji od načrtovanih. Le za letni dodatek bo treba zagotoviti 140,4 milijona evrov oziroma 0,3 odstotka ali 400 tisoč evrov več, kot je bilo načrtovano, predvsem zaradi višjega števila uživalcev letnega dodatka.

Kot že omenjeno, pa bodo odhodki za nadomestila iz invalidskega zavarovanja v primerjavi z načrtovanimi višji za 3,4 odstotka in so ocenjeni v višini 153.467.484 evrov. To je posledica 1,4-odstotne rasti povprečnega skupnega števila uživalcev. Finančni načrt pa je predvideval celo 0,8-odstotno zmanjšanje.

Dohodki od prispevkov višji od načrtovanih

Pa si oglejmo še, kolikšna so odstopanja na dohodkovni strani v oceni za 2019. Iz poročila je razvidno, da so tu odstopanja najvišja. Več kot spodbuden je podatek, da je prav pri glavnem viru pokojninske blagajne (prispevkih zaposlenih in delodajalcev) odstopanje v pozitivno smer. Po oceni bodo davčni dohodki, ki predstavljajo prispevke za socialno varnost, znašali 4.471.611.079 evrov, kar je 81,1 odstotka v strukturi skupnih dohodkov zavoda, medtem ko je finančni načrt predvideval 80,2 odstotka. Torej bodo ti dohodki v primerjavi z načrtovanimi višji za odstotek oziroma za 43,8 milijona evrov. Višji prispevki zaposlenih in delodajalcev so posledica rasti zaposlenih in bruto plač.

Posledično se bodo zmanjšali transferni dohodki iz državnega proračuna. Po oceni bodo znašali 1.017.259.183 evrov, kar je za 4,7 odstotka manj od načrtovanih, v strukturi skupnih dohodkov zavoda to znese 18,4 odstotka, predvideno pa je bilo 19,3 odstotka.

Po oceni bo zavod v letu 2019 iz državnega proračuna prejel 919.730.868 evrov, kar je za 49,5 milijona evrov manj, kot je bilo načrtovano v finančnem načrtu. Pri tem je treba ločiti med sredstvi za t. i. tekoče obveznosti države (pokojnine in drugi prejemki po posebnih predpisih ter oproščeni prispevki) in sredstvi za t. i. dodatne obveznosti države (kritje razlike med dohodki in odhodki zavoda). Sredstva za tekoče obveznosti bodo po oceni znašala 246.237.830 evrov in bodo višja za 4,8 odstotka od načrtovanih. Zaradi višjih davčnih dohodkov pa bodo bistveno nižja sredstva za kritje razlike med dohodki in odhodki, znašala bodo 673.493.039 evrov, kar je za 8,3 odstotka oziroma za 60,7 milijona evrov manj od načrtovanih. Politiki bodo teh podatkov verjetno veseli, upamo pa, da jim bodo kažipot za sprejemanje ukrepov, ki naj zagotovijo večjo blaginjo tako upokojencem kot tudi zavarovancem iz naslova socialnih zavarovanj.

A. T.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media