Pokojninska blagajna z višjimi dohodki in odhodki

Dobro je vedeti | feb. '20

Foto: J. D.

Finančni načrt Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020 predvideva višje dohodke in odhodke v višini 5.827.793.615 evrov. Davčni dohodki se še povečujejo in predstavljajo 81,7 odstotka vseh dohodkov, razliko bo prispeval proračun. Zaradi povečanja števila upokojencev in predvidene uskladitve pokojnin bodo višji tudi odhodki. Glavnino odhodkov za pokojnine predstavljajo starostne pokojnine. 

Na decembrski seji je svet Zpiza razpravljal o enem najpomembnejših dokumentov za njegovo delovanje, tj. finančnem načrtu zavoda za leto 2020, in ga tudi sprejel. Pri pripravi tega dokumenta je moral zavod upoštevati številne zakone, makroekonomska izhodišča iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019, Umarjevo oceno realizacije finančnega poslovanja v letu 2019 in projekcijo uživalcev pravic v letu 2020. 

Iz finančnega načrta je razvidno, da bo zavod leto 2020 zaključil z izravnalnimi dohodki in odhodki v višini 5.827.793.615 evrov. Primerjava z oceno 2019 pomeni, da bo pokojninska blagajna za 5,7 odstotka oziroma 314,2 milijona evrov višja. Gre za ogromna sredstva, saj je to druga največja blagajna v državi, pred njo je samo še državni proračun, in njeno upravljanje zahteva veliko odgovornost.

Davčni dohodki rastejo

Pa si poglejmo strukturo dohodkov, saj pogosto slišimo, da mora državni proračun zagotoviti znatna sredstva pokojninski blagajni. To je sicer res, toda davčni dohodki, to so prispevki za socialno varnost in drugi davki, so najpomembnejši vir in v strukturi dohodkov predstavljajo 81,7 odstotka (81 odstotkov v oceni za leto 2019). Ta odstotek bi bil še višji, če bi bila prispevna stopnja za delodajalce enaka kot za delojemalce, pa žal pred leti sprejeti »začasni« ukrep postaja »trajen«, kar pa politika pozablja. Davčni dohodki so načrtovani v višini 4.761.049.712 evrov in bodo za 6,6 odstotka višji, kot znaša ocena za leto 2019. Pri tem je zavod upošteval obstoječe prispevne stopnje 1,5-odstotno rast števila prejemnikov plač (rast števila zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah) in 5,1-odstotno rast plač ter s tem nominalno rast prispevne osnove za 6,7 odstotka.

Foto: J. D.

Transferni dohodki – iz proračuna so načrtovani v višini 1.038.388.732 evrov oziroma za 2 odstotka več, kot je ocenjeno za leto 2019. V strukturi dohodkov znašajo 17,8 odstotka, torej manj kot v oceni za leto 2019, ko je njihov delež 18,5 odstotka. Transferni dohodki so prilivi sredstev iz državnega proračuna (tekoča in dodatna obveznost državnega proračuna), prejeta sredstva iz naslova prispevkov delodajalcev in starševskih nadomestil, nadomestil za brezposelnost in nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti nad 30 dni ter priliv Kapitalske družbe. Sredstva iz državnega proračuna za tako imenovane dodatne obveznosti državnega proračuna (za kritje razlike med dohodki in odhodki zavoda) so načrtovana v višini 679.638.932 evrov. Če jih primerjamo z ocenjenimi za leto 2019, bodo višja le za 0,8 odstotka oziroma 5,1 milijona evrov. Prispevek Kapitalske družbe pa bo tako kot v letu 2019 tudi v letu 2020 znašal 50 milijonov.

Drugi dohodki so načrtovani v višini 28.355.172 evrov in v strukturi vseh dohodkov znašajo 0,5 odstotka (enako kot v letu 2019). V glavnem gre za nedavčne dohodke, med katerimi najvišje predstavljajo dividende Zavarovalnice Triglav, in to v višini 20.375.233 evrov.

Več uživalcev in uskladitev pokojnin

Odhodkovna stran finančnega načrta predvideva 5.827.793.615 evrov odhodkov. V strukturi odhodkov zavoda nosijo levji delež pokojnine. V finančnem načrtu gre za pokojnine 84,2 odstotka (v oceni 2019 – 84,1 odstotka) vseh odhodkov, to je 4.904.119.215 evrov. V primerjavi z ocenami za leto 2019 bodo odhodki višji za 267 milijonov evrov oziroma 5,8 odstotka. Pri tem sta upoštevani načrtovana 0,7-odstotna letna rast povprečnega števila uživalcev pokojnin ter redna in izredna uskladitev pokojnin na letni ravni v višini 3,6 odstotka. V skladu z določbam ZPIZ-2 bo v februarju 2020 izredna 3,5-odstotna uskladitev pokojnin in drugih prejemkov z veljavnostjo od 1. januarja 2020, v skladu s 6. členom ZUPPJS 2021 pa v decembru 2020 še izredna uskladitev v višini 6,50 evra. O tej izredni uskladitvi v enakih nominalnih zneskih je bilo veliko napisanega, vendar takšna odločitev še ni dokončna. V razpravi je bilo tudi opozorjeno, da upokojenci že dalj časa zahtevajo, da se jim popravi krivica, ki jim je bila povzročena, ker se pokojnine določeno obdobje niso usklajevale v skladu s sistemskim zakonom oziroma se sploh niso usklajevale, kar se negativno odraža na njihovem gmotnem položaju.

Pri odhodkih za pokojnine predstavljajo glavnino, tj. 79,1 odstotka, odhodki za starostne pokojnine, ki so načrtovani v višini 3.880.200.209 evrov (za 6,5 odstotka več kot znaša ocena za leto 2019). Finančni načrt tudi upošteva, da so stopnje rasti povprečnega števila uživalcev pokojnin posameznih kategorij različne, pri starostnih znaša povečanje 1,7 odstotka v letu 2020, medtem ko je pri družinskih upoštevano 7-odstotno zmanjšanje in pri invalidskih 2,3-odstotno zmanjšanje povprečnega števila uživalcev. Povečanje rasti povprečnega števila uživalcev pa se upošteva tudi pri uživalcih vdovskih pokojnin, in to za 1,6 odstotka.

V strukturi odhodkov zavoda so takoj za pokojninami, torej na drugem mestu, prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic, ki znašajo 7,6 odstotka (7,5 odstotka v oceni 2019). Sledijo jim odhodki za zagotavljanje socialne varnosti – 4,6 odstotka (4,7 odstotka v oceni 2019), nadomestila iz invalidskega zavarovanja – 2,8 odstotka (enako kot v oceni 2019). Naj omenimo še stroške delovanja zavoda, ki znašajo 0,8 odstotka, kot je ocena 2019.

Kar zadeva transferje za zagotavljanje socialne varnosti, ki so načrtovani v višini 266.818.443 evrov, naj omenimo letni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro. Letni dodatek je načrtovan v skladu z ZIPRS 2021, ki na novo določa razrede in višje zneske, ne pa na temelju ZPIZ-2, kot zahtevajo upokojenci, vključeni v Zdus. Pri dodatku za pomoč in postrežbo je moral zavod upoštevati nižjo stopnjo uskladitve kot za pokojnine, in sicer stopnjo 1,2 odstotka v skladu z Zakonom o uskladitvi transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Sloveniji. Uskladitev invalidnin za telesno okvaro pa za leto 2020 ni načrtovana, ker zanjo ni pravne podlage.

Odhodki za nadomestila plač (nadomestilo iz invalidskega zavarovanja) so načrtovani v višini 163.108.262 evrov (za 5,7 odstotka več od ocene 2019). Upoštevana je uskladitev teh prejemkov in 1,7-odstotna rast povprečnega števila teh uživalcev. Končno naj omenimo še stroške delovanja zavoda, ki so načrtovani v višini 47.303.263 evrov in so v primerjavi z oceno 2019 višji za 4,4 odstotka.

Pomembno pa je še dejstvo, da finančni načrt za leto 2020 ne vključuje učinkov zadnje novele ZPIZ-2, sprejete 29. novembra v Državnem zboru RS. Zavod ocenjuje, da naj bi učinki znašali okoli 33 milijonov evrov, zato bo treba v letu 2020 sprejeti rebalans finančnega načrta za leto 2020.

Povečan obseg dela za zavod

Na decembrski seji sta bila sprejeta tudi program dela in kadrovski načrt zavoda za leto 2020. Z njima so določeni vrsta in obseg nalog ter storitev po posameznih ključnih področjih delovanja zavoda (matična evidenca, uveljavljanje pravic, nakazovanje pokojnin in drugih prejemkov, finančna stabilnost, informacijski sistem, organizacijska, kadrovska in pravna dejavnost), čas, potreben za njihovo izpolnitev, in nosilci za dosego zastavljenih ciljev.

V razpravi je svet zavoda predloženi dokument pozitivno ocenil, pri tem pa ugotovil, da se bo obseg dela zavoda v letu 2020 znatno povečal, predvsem zaradi zadnje novele ZPIZ-2, sprejete 29. novembra 2019. Zato je posebno pozornost posvetil kadrovski problematiki in ponovno ocenil, da dovoljeno število zaposlenih na dan 31. decembra 2019, ki znaša 799, ni v skladu s stališči, ki jih je že sprejel in predlagal pristojnim organom, da odobrijo povečanje števila zaposlenih za leto 2020. 

Anka Tominšek


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media