Decembra višje pokojnine za 2 odstotka

Dobro je vedeti | nov. '20

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je oktobra potrdil izredno uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, ki bo izvedena v decembru, za dva odstotka. Ker je bilo zadnje desetletje več posegov v usklajevanje pokojnin, je zavod pripravil izračune za primerjavo med dejanskimi uskladitvami in uskladitvami po veljavnih pokojninskih zakonih. Od decembra so višje tudi najnižja in najvišja pokojninska osnova, najnižja pokojnina, najnižja osnova za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja ali najvišji znesek nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, nova je tudi zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine.

Institut usklajevanja pokojnin je eden izmed pomembnejših institutov sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj omogoča, da se upravičencem do pokojnin ohranja realna vrednost njihovih prejemkov. Brez tega bi namreč ob naraščajoči inflaciji lahko prišlo do neupravičenega padanja vrednosti prejemkov, prav tako pa bi ob rasti plač prihajalo do velikega razkoraka med izplačanimi plačami in pokojninami.

ZPIZ-2 pozna v okviru svojih določb dve vrsti uskladitev. Redna uskladitev je tista, ki uživalcem pravic pripada enkrat letno, in sicer od 1. januarja koledarskega leta naprej, na podlagi samega zakona. Pokojnine se uskladijo za 60 odstotkov rasti povprečne bruto plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno bruto plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in za 40 odstotkov povprečne rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Uskladitev pokojnin je nato izražena v odstotku in je seštevek obeh ugotovljenih delnih rasti. Zakon določa tudi varovalko, in sicer da redna uskladitev pokojnin ne sme biti nižja od ugotovljene polovične rasti cen življenjskih potrebščin. Naloga sveta zavoda pri redni uskladitvi je le, da vsako posamezno leto ugotovi in objavi odstotek uskladitve.

Zakon pa pozna tudi izredno uskladitev. Na predlog sveta zavoda in ob soglasju Vlade RS se lahko opravi izredna uskladitev pokojnin v letu, ki sledi letu, v katerem je ugotovljena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda, ali v letu, ko je rast najnižje pokojninske osnove dve leti zaporedoma nižja od rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem pred tem.

Letošnja izredna uskladitev

Kljub navedenemu pa pravno podlago za izredno uskladitev v letu 2020 predstavljata Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, ki je bil sprejet 2. decembra 2019, ter novela tega zakona (Zakon o spremembi zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin – ZUPPJS2021-A), ki jo je državni zbor sprejel 29. septembra letos. Na podlagi omenjenega zakona in novele zakona je bilo določeno, da se v decembru 2020 pokojnine in drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, izredno uskladijo za 2 odstotka.

Na podlagi omenjenega predpisa je svet zavoda 22. oktobra sprejel ugotovitveni sklep o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. decembra 2020, na podlagi katerega se bodo uskladile:

  • pokojnine, uveljavljene po splošnih predpisih,
  • prejemki na podlagi invalidnosti,
  • vdovske pokojnine,
  • pokojnine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, pri čemer po tem sklepu usklajena starostna oziroma družinska pokojnina znaša 271,87 evra, starostna pokojnina kmeta borca NOV pred 9. septembrom 1943 oziroma pred 13. oktobrom 1943 ali njegovega zakonca pa 543,73 evra,
  • dodatki po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ, in preživnine po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov,
  • pokojnine, uveljavljene po posebnih predpisih,
  • pokojnine, priznane po Zakonu o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev,
  • akontacije pokojnin po Odloku o izplačevanju akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah SFRJ,
  • deli pokojnine, priznani po Zakonu o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
  • dodatki, priznani po Zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa.

Na podlagi navedenega sklepa se bo za 2 odstotka uskladila tudi zagotovljena pokojnina, ki bo po uskladitvi znašala 566,88 evra.

V zadnjem desetletju je na področju usklajevanja pokojnin s strani zakonodajalca prišlo do več različnih posegov na način, da se pokojnine ali niso redno uskladile v višini, kot bi se morale skladno s temeljno zakonodajo, ali pa je bila v letu poleg redne uskladitve izvedena tudi izredna uskladitev. Zaradi navedenega se tudi postavlja vprašanje, ali so bili upokojenci pri opravljenih rednih uskladitvah, ki so bile nižje, kot bi morale biti skladno s temeljno zakonodajo, prikrajšani. Zavod je zato pripravil izračune, na podlagi katerih je razvidna primerjava med odstotki uskladitev pokojnin, ki bi morale biti opravljene po vsakokratnem veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju od leta 2010 naprej, in dejansko izvedenimi uskladitvami pokojnin po tem zakonu oziroma po interventnih zakonih, ki so omejevali ali preprečevali uskladitev po področnem zakonu. Iz spodnje razpredelnice je tako jasno razvidno, da obstaja – ob upoštevanju izredne uskladitve za 2 odstotka 1. decembra 2020 – razlika med odstotki dejanske uskladitve in uskladitve, ki ni bila izvedena samo še v primeru pokojnin, uveljavljenih v letu 2011 in pred tem. Tako znaša primanjkljaj pri usklajevanju pokojnin, uveljavljenih v letu 2011, v višini 1,7 odstotka, pri usklajevanju pokojnin, uveljavljenih v letu 2010 oziroma prej, pa znaša primanjkljaj v višini 3,5 odstotka. Uživalci pokojnin, uveljavljenih od vključno leta 2012 naprej, pa so po dejansko izvedenih uskladitvah v ugodnejšem položaju, kot bi bili v primeru usklajevanja pokojnin po področnem zakonu.

Slika 1: Dejansko izvedene uskladitve in uskladitve, določene z vsakokratno veljavno pokojninsko in invalidsko zakonodajo

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Višji tudi najnižja in najvišja pokojninska osnova

Svet zavoda je poleg sklepa o izredni uskladitvi pokojnin na oktobrski seji sprejel še sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. decembra 2020 ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. decembra 2020.

Na tej podlagi bo najnižja pokojninska osnova od 1. decembra 2020 naprej znašala 912,78 evra. Za pokojnine, uveljavljene skladno z varstvom pričakovanih pravic po prehodnih določbah ZPIZ-2, se najnižja pokojninska osnova preračuna s faktorjem 0,732 in znaša 668,15 evra. Najvišja pokojninska osnova se skladno z ZPIZ-2 določi v višini štirikratnika najnižje pokojninske osnove in od 1. decembra 2020 tako znaša 3.651,12 evra. Za pokojnine, uveljavljene skladno z varstvom pričakovanih pravic po prehodnih določbah ZPIZ-2, se najvišja pokojninska osnova preračuna s faktorjem 0,732 in znaša 2.672,62 evra.

Zavarovancu, ki pridobi pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine po določbah tega zakona, je v letu 2020 zagotovljena najnižja pokojnina v višini 27 odstotkov najnižje pokojninske osnove. Ker velja vsakokratna najnižja pokojninska osnova le za pokojnine, uveljavljene v posameznem koledarskem letu, velja to tudi za najnižjo pokojnino. Najnižja pokojnina, veljavna od 1. decembra 2020, tako znaša 246,45 evra.

Nadomestila iz invalidskega zavarovanja se po ZPIZ-2 odmerijo od osnove najmanj v odstotku od najnižje pokojninske osnove, ki je določen za moške za 40 let pokojninske dobe. Ta v letu 2020 znaša 58,5 odstotka. Glede na najnižjo pokojninsko osnovo, določeno v tem sklepu, v višini 912,78 evra od 1. decembra 2020 naprej se prej navedena nadomestila iz invalidskega zavarovanja od tega dne naprej odmerijo najmanj od osnove v višini 533,98 evra. Osebam, ki niso vključene v zavarovanje, pa se odmerijo najmanj v višini najnižje pokojnine, to je v višini 246,45 evra.

Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije se lahko odmeri največ v znesku, ki ustreza odstotku od najvišje pokojninske osnove, ki je določen za moške za 40 let pokojninske dobe. Glede na sprejeto najvišjo pokojninsko osnovo za čas od 1. decembra 2020 naprej, za v letu 2020 uveljavljene pokojnine, v višini 3.651,12 evra se navedeno nadomestilo iz invalidskega zavarovanja od 1. decembra 2020 naprej lahko odmeri največ v višini 58,5 odstotka od te osnove, to je največ v višini 2.135,91 evra.

Na novo je določena tudi zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine. Izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine ne more presegati starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, za 40 let pokojninske dobe (v letu 2020 v višini 58,5 odstotka). Glede na sprejeto višino najvišje pokojninske osnove za čas od 1. decembra 2020 naprej, to je 3.651,12 evra, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v letošnjem letu, od 1. decembra 2020 naprej ne more presegati zneska 2.135,91 evra.

Brez pošiljanja obvestil o nakazilu

Svet zavoda je odločal tudi o predlogu, da se ob izvedbi izredne uskladitve pokojnin uživalcem pokojnin ne pošlje obvestilo o nakazilu.

Pri tem je treba pojasniti, da so uživalci pokojnin v letu 2020 že dvakrat prejeli obvestilo o nakazilu pokojnine. Zavod je februarja izvedel redno uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, ob kateri so vsi upravičenci prejeli tudi obvestilo o nakazilu z novimi zneski denarnih prejemkov. Obvestila o nakazilu so upravičenci prejeli tudi junija, ko je bil večini obračunan in izplačan letni dodatek za leto 2020. Ker pošiljanje obvestil o nakazilu zavodu predstavlja precejšen dodatni strošek (več kot 270.000 evrov), je bil tako podan predlog, da se obvestila o nakazilu v primeru izredne uskladitve pokojnin in drugih prejemkov v decembru uživalcem ne pošljejo. Od lanske pomladi imajo uživalci tudi sami možnost izpisa digitalno podpisanega obvestila o nakazilu. Vsi uživalci bodo ponovno prejeli obvestilo o nakazilu ob izvedbi redne uskladitve pokojnin in drugih prejemkov predvidoma v mesecu januarju 2021.

Po razpravi je bil sprejet sklep, da obvestila o izredni uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov v decembru 2020 prejmejo samo tisti uživalci, katerih pokojninski oziroma invalidski prejemek je obremenjen z odtegljajem na podlagi izvršilnega naslova ali administrativne prepovedi.

Besedilo: Andraž Rangus, fotografije: J. D.


Vaši komentarji


© 2023 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media