Morda invalidnina znova za vse

Dobro je vedeti | jun. '21

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v primerjavi z zakonom (ZPIZ-1), veljavnim pred njim, invalidnine za telesno okvaro ne uvršča več med pravice, zagotovljene z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem. Invalidnina je bila po ZPIZ-1 in predpisih, veljavnih pred njim, ki so urejali pokojninsko in invalidsko zavarovanje, denarno nadomestilo. Do takega prejemka je bil upravičen zavarovanec s telesno okvaro, nastalo praviloma med zavarovanjem, če je izpolnjeval predpisane pogoje, določene v zakonu.

Višina invalidnine ni bila enotna, temveč odvisna od stopnje telesne okvare in vzroka njenega nastanka. Za pridobitev pravice do invalidnine, ki je nastala zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, je zadoščala že 30-odstotna telesna okvara, če pa je nastala zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela, pa najmanj 50-odstotna. Stopnjo in vzrok telesne okvare je ugotavljal izvedenec zavoda. O pravici pa je na podlagi predhodnega izvedenskega mnenja odločal zavod.

ZPIZ-2 je v prehodnih določbah postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar prenesel na prihodnje nove predpise s področja varstva invalidov. Do njihove uveljavitve pa je zavarovancem omogočil pridobitev pravice do invalidnine na podlagi Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar, sprejetega daljnega leta 1983 in dopolnjenega leta 1989, pod pogoji, določenimi v ZPIZ-1, vendar le tistim, pri katerih je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Možnost pridobitve invalidnine za telesno okvaro, nastalo zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela, tako vse od uveljavitve ZPIZ-2, to je od 1. januarja 2013 naprej, ne obstaja več.

Zaradi spoštovanja načela varstva pridobljenih pravic je ZPIZ-2 določil, da imajo vsi uživalci invalidnine, pridobljene po predpisih, veljavnih do 31. decembra 2012, še naprej zagotovljeno izplačilo zneskov, ki so veljali za posamezne stopnje telesnih okvar in njihov vzrok nastanka, za zadnji mesec pred njegovo uveljavitvijo, torej za december 2012.

Predpisi s področja varstva invalidov, na katere se sklicuje prej omenjena prehodna določba ZPIZ-2, vse do zdaj še niso bili sprejeti. Pravna praznina, nastala zaradi njihovega nesprejema, je bila v preteklosti deležna številnih kritik tako v najrazličnejših organih in organizacijah kot tudi v strokovni javnosti. Tudi v Državnem svetu RS so po uveljavitvi ZPIZ-2 večkrat opozorili na neenakopravnost položaja zavarovancev, ki so v času trajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja plačevali prispevke za pravice, zagotovljene z ZPIZ-2, ker jim zdaj veljavna zakonska ureditev krati možnost pridobitve invalidnine za telesno okvaro, nastalo zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela. Teh oseb ne bi smeli obravnavati drugače samo zaradi tega, ker je njihova telesna okvara nastala v drugih okoliščinah oziroma po uveljavitvi ZPIZ-2. Na neenakost je opozoril tudi Varuh človekovih pravic RS, ki je v svojem poročilu za leto 2019 Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti priporočil, da prehodno določbo ZPIZ-2 spremeni tako, da bo omogočala priznanje pravice do invalidnine vsem zavarovancem ne glede na vzrok nastanka telesne okvare.

Za vse invalide enake pravice

Z namenom, da se opisana neenakost odpravi, je Državni svet RS septembra lani Državnemu zboru RS po rednem postopku posredoval v obravnavo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2. V njem predlaga preoblikovanje sedanje prehodne določbe tega zakona, ki do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov omogoča pridobitev invalidnine le tistim zavarovancem, pri katerih je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, tako, da bi v tem času imeli enako možnost tudi zavarovanci s telesno okvaro, nastalo zaradi bolezni ali poškodbe zunaj dela. V tem času naj bi se pri ugotavljanju vrste in stopnje telesnih okvar še naprej uporabljal že prej omenjeni samoupravni sporazum, po sprejemu novega predpisa, ki bo urejal to materijo (predpis je v pripravi), pa na novo sprejeta pravna podlaga. Pri priznanju pravice do invalidnine naj bi se tudi v teh primerih do uveljavitve novih predpisov s področja varstva pri delu uporabljale določbe ZPIZ-1, tako kot to velja pri priznavanju te pravice, če je vzrok za nastanek telesne okvare poškodba pri delu ali poklicna bolezen.

Predlagana zakonska sprememba nima prehodne določbe, ki bi omogočala pridobitev pravice do invalidnine za telesno okvaro, nastalo zaradi posledice bolezni ali poškodbe zunaj dela, za nazaj, tj. za obdobje od 1. januarja 2013 do uveljavitve tega zakona. Glede na to bodo zavarovanci (če bo sprememba sprejeta), ki so utrpeli telesno okvaro v tem času, lahko uveljavili priznanje pravice do invalidnine. Če bodo pogoje za priznanje pravice izpolnjevali, jim bo telesna okvara priznana od dneva njenega nastanka, pripadajoči znesek invalidnine pa se jim bo lahko izplačal od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ šest mesecev za nazaj.

Predlagatelj ocenjuje, da naj bi finančne posledice predlaganih sprememb znašale med 10 in 10,5 milijona evrov. Kakšna bo usoda predlagane spremembe in dopolnitve ZPIZ-2, bomo poročali.

Jože Kuhelj


Vaši komentarji


© 2021 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media