Ugotavljanje poklicnih bolezni

Dobro je vedeti | september '23

Pred kratkim se je na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) obrnil bralec, ki ga zanima, kako ravna invalidska komisija v primeru zaznave suma poklicne bolezni zavarovanca, ki pri Zpizu uveljavlja invalidnost, in kako poteka sodelovanje zavoda s Kliničnim inštitutom za medicino dela, prometa in športa (KIMDPŠ) na področju ugotavljanja poklicnih bolezni.

Na zavodu pojasnjujejo, da določba 68. člena ZPIZ-2 določa, kaj so poklicne bolezni in da poklicne bolezni, dela, pri katerih se pojavljajo te bolezni, pogoje in postopek ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni določi minister, pristojen za zdravje. Prehodna določba tretje alineje prvega odstavka 428. člena ZPIZ-2 določa, da 1. januarja 2013 preneha veljati Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni iz leta 2013, ki pa se uporablja do uveljavitve podzakonskega akta.

Rok za izdajo novega podzakonskega akta je bil glede na prehodno določbo 424. člena ZPIZ-2 sicer do 1. januarja 2014, pri čemer se je realizacija te določbe zamaknila v leto 2023. Novi Pravilnik o poklicnih boleznih velja od letošnjega 25. februarja in se je začel uporabljati 1. maja. Vsebuje pa tri priloge:

•  Priloga 1: Seznam poklicnih bolezni,
•  Priloga 2: Vloga za ugotavljanje poklicne bolezni,
•  Priloga 3: Ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni.

Vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni vloži delavec

Po začetku veljavnosti pravilnika se je zavod 20. aprila sestal s KIMDPŠ. Med drugim je bila tema tudi izvajanje pravilnika ter sodelovanje med zavodom in KIMDPŠ. Zavod je 26. aprila z novim pravilnikom in postopanjem na podlagi tega pravilnika seznanil delavce zavoda in tudi izvedenski organ zavoda.

Glede vloge in organa, ki ugotavlja poklicne bolezni (6. člen), pojasnjujemo: Ugotavljanje poklicne bolezni se začne z vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni (Priloga 2), ki jo izpolni in vloži delavec. Vloga se vloži pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na KIMDPŠ. Vsebovati mora izpolnjen obrazec Priloge 2, pisni izvid z diagnozo bolezni specialista in izpis obdobij zavarovanja v Sloveniji, ki ga delavec pridobi od Zpiza.

Opozorilo na možnost, da gre pri bolezni delavca za poklicno bolezen (tretji odstavek 6. člena), mora delavcu med drugim podati tudi naš izvedenski organ, kar zavod po uradni dolžnosti upošteva pri svojem delu. Ostali, ki morajo  opozoriti na to možnost so: izvajalec medicine dela, izbrani osebni zdravnik in drugi lečeči zdravnik, imenovani zdravnik in zdravstvena komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sindikalni zaupnik ali delavski zaupnik za varnost in zdravje pri delu, strokovni delavec za varnost pri delu, delodajalec ali inšpektor, pristojen za delo.

Na tem mestu poudarjamo, da izvedenski organ zavoda nima pravne podlage, da bi lahko za potrebe ugotavljanja vzrokov invalidnosti sam ugotavljal, ali gre za poklicno bolezen. Če je poklicna bolezen že verificirana, izvedenski organ zavoda ugotavlja le vzrok na tej podlagi: torej, ali je k zmanjšani zmožnosti za delo oziroma na ugotovljeno telesno okvaro vplivala poklicna bolezen ter v kolikšni meri. Izvedenski organ zavoda torej ne verificira poklicne bolezni.

Potek ugotavljanja poklicne bolezni

Dodatno pojasnjujemo, da pravilnik glede ugotovitve interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni (7. in 8. člen) določa naslednje:

•  Ugotovitev je izdana v 60 dneh od prejema popolne vloge oziroma od poteka roka za dopolnitev in je podana na obrazcu (priloga 3), s katerim bo potrjen obstoj poklicne bolezni ali poklicna bolezen ne bo ugotovljena ali bo podan sum na obstoj poklicne bolezni.
•  Ugotovitev o obstoju poklicne bolezni ali sumu na obstoj se vroči delavcu, osebnemu zdravniku ter izvajalcu medicine dela sedanjega delodajalca.
•  Ugotovitev, da ni ugotovljena poklicna bolezen, se vroči delavcu.
•  Ugotovitev je podlaga za odločanje o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter skladno s Pravilnikom o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zpiza predstavlja obvezno medicinsko dokumentacijo, ki jo je treba priložiti predlogu za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja ali za priznanje pravice do invalidnine za telesno okvaro. Po seznamu obvezne medicinske dokumentacije je v primeru poklicne bolezni že do zdaj veljalo, da se obvezno priložijo celotna medicinska in delovna dokumentacija s potrjeno diagnozo in opredelitev poklicne bolezni po veljavnem seznamu poklicnih bolezni.

Le dve pritožbi na temo poklicnih bolezni

Od začetka uporabe pravilnika, to je od 1. maja letos, je zavod v postopkih oziroma pritožbenih postopkih zaznal le dva primera, ko sta zavarovanca v pritožbi navajala, da je ugotovljena invalidnost pri njiju posledica poklicne bolezni. Strokovni delavec zavoda je v tem primeru enega zavarovanca že z dopisom pozval, naj predloži dokazila o vloženi vlogi za ugotavljanje poklicne bolezni pri interdisciplinarni skupini strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni na KIMDPŠ. Poučil ga je, da če bo zavarovanec vložil navedeno vlogo za ugotavljanje poklicne bolezni pri KIMDPŠ, naj o tem obvesti zavod, saj bo na podlagi tega drugostopenjski organ zavoda lahko odločal o pritožbi, pri čemer bi bila ugotovitev interdisciplinarne skupine strokovnjakov za ugotavljanje poklicnih bolezni podlaga za odločanje o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Če zavarovanec navedene vloge ne bo vložil, bo pritožba obravnavana na podlagi razpoložljivih podatkov, to je delovne in medicinske dokumentacije. Zavarovanec se na ta dopis zavoda ni odzval oziroma ni predložil dokazila o vložitvi vloge pri KIMDPŠ. Ker tudi izvedenski organ zavoda ni zaznal, da bi šlo v konkretnem primeru za poklicno bolezen, se je postopek nadaljeval na podlagi razpoložljivih podatkov. Tudi pri drugem zavarovancu bo zavod postopal enako.

Na podlagi navedenega izhaja, da zavod o ugotavljanju morebitne poklicne bolezni pazi po uradni dolžnosti, če na to kažejo navedbe zavarovanca (že strokovni delavec) ali delovna in medicinska dokumentacija (izvedenski organ zavoda).

Izvedenski organ zavoda od 1. maja ni zaznal, da bi šlo v katerem koli primeru za poklicno bolezen, zato tudi ni mogel zavarovanca opozoriti na možnost, da gre pri bolezni delavca za poklicno bolezen.

Anamarija Tivold Plevel 


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media