O plačilu obveznega zdravstvenega prispevka od prejemkov, ki jih izplačuje Zpiz

Dobro je vedeti | februar '24

Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, ki je bil v Uradnem listu RS objavljen 30. decembra, je deloma spremenil določbe novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je od 1. januarja letos naprej uvedla plačilo obveznega zdravstvenega prispevka.

V nadaljevanju so povzeta nekatera pravila plačila oziroma obračunavanja obveznega zdravstvenega prispevka za uživalce, katerih prejemke izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz).

Komu bo Zpiz odtegnil nov zdravstveni prispevek

Za uživalce prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v RS, ki so prijavljeni v obvezno zdravstveno zavarovanje in za katere Zpiz že plačuje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, bo dolžan v njihovo breme obračunati in od prejemkov odtegniti znesek obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35 evrov, če je po predpisih o dohodnini Zpiz določen kot glavni izplačevalec.

Zpiz bo obračunal obvezni zdravstveni prispevek, če izplačuje:

 • pokojnino,
 • sorazmerni del pokojnine, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju dve oziroma tri ure dnevno in hkrati prejema sorazmerni del pokojnine,
 • nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem ustreznem delu,
 • nadomestilo za čas čakanja ali poklicne rehabilitacije,
 • delno invalidsko pokojnino, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje,
 • začasno nadomestilo ali nadomestilo za invalidnost, če uživalec ni vključen v obvezno zavarovanje,
 • nadomestilo za invalidnost,
 • delno nadomestilo.

 (drugi okvirček)

Zpiz ne bo obračunal obveznega zdravstvenega prispevka, če izplačuje:

 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu,
 • nadomestilo plače zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu skupaj z nadomestilom plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom,
 • nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom – samostojni podjetniki,
 • potem delno invalidsko pokojnino,
 • delno nadomestilo,
 • nadomestilo za invalidnost,
 • začasno nadomestilo in
 • nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije, v vseh naštetih primerih, če je uživalec vključen v obvezno zavarovanje,
 • delno pokojnino oziroma polovico pokojnine,
 • delno pokojnino, ko zavarovanec ostane v obveznem zavarovanju najmanj štiri ure dnevno ali več,
 • sorazmerni del pokojnine, ko zavarovanec ponovno vstopi v obvezno zavarovanje najmanj štiri ure dnevno ali več,
 • povečanje delne pokojnine (vezano na osnovno pravico do delne pokojnine) in povečanje sorazmernega dela pokojnine (vezano na osnovno pravico do izplačila sorazmernega dela pokojnine),
 • 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine,
 • akontacijo 40 odstotkov starostne pokojnine,
 • 40 odstotkov starostne pokojnine.

 

Uživalec prejemkov pri zavodu se v primeru sočasnega obstoja večjega števila izplačevalcev ne more opredeliti, ali je zavod njegov glavni izplačevalec ali ne. Uživalci dodatkov k tujim pokojninam, priznanim po drugih predpisih, niso zavezanci za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka, zato Zpiz zanje ne bo odtegnil tega zneska, čeprav je za ta prejemek določen kot glavni izplačevalec.

Če obstaja zaveza, da Zpiz obračuna obvezni zdravstveni prispevek, pa prejemek, ki ga izplačuje, ne zadostuje za odtegnitev celotnega prispevka, bo za tisti mesec dolžan pobrati obvezni zdravstveni prispevek Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na podlagi podatkov, ki jih bo mesečno sporočal Zpiz. Zavarovanci, ki jim Zpiz ne bo mogel odtegniti obveznega zdravstvenega prispevka zaradi prenizkega prejemka, bodo dobili plačilni nalog od ZZZS.

Obvezni zdravstveni prispevek se nikoli ne deli, saj je z zakonom določen kot fiksni nominalni mesečni znesek. Prav tako ga ni mogoče odpisati, odložiti ali plačati po obrokih.

Prvi mesec priznanja pravice

Izjavo za potrebe obračuna obveznega zdravstvenega prispevka, ki je dostopna na spletni strani zavoda, izpolni le zavarovanec, ki vlaga zahtevo za priznanje nove pravice (za katero je zavod določen kot glavni izplačevalec), samo v primeru, ko uveljavlja pravico do pokojnine ali invalidskega nadomestila med koledarskim mesecem in če ne bo za ta mesec imel obračunanega obveznega zdravstvenega prispevka pri drugem izplačevalcu.

Če bo pravica priznana s prvim dnem v mesecu, bo zavod odtegnil obvezni zdravstveni prispevek ne glede na voljo zavarovanca.

Velja pa posebnost, če je bil upravičenec pred priznanjem pravice do pokojnine ali invalidskega nadomestila zavarovan kot samostojni zavezanec in se to zavarovanje začne ali prekine med koledarskim mesecem. V takem primeru obvezni zdravstveni prispevek za ta mesec za samostojnega zavezanca vedno obračuna Furs. Posledično Zpiz v mesecu prehoda (oziroma v prvem mesecu zavarovanja pri Zpizu, če se ta ne začne s prvim dnem koledarskega meseca) ne bo odtegnil obveznega zdravstvenega prispevka kljub morebitni izjavi oziroma zahtevi upravičenca do prejemka iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 Če bo z odločbo za nazaj priznana pravica do izplačila določenega prejemka, od katerega je Zpiz dolžan obračunati obvezni zdravstveni prispevek, bo za vsak posamezni polni mesec za nazaj izplačal ob izvedbi prvega nakazila po odločbi, ko bo izplačal zapadle zneske osnovnega prejemka. Tudi v primeru tovrstnega zamika bo zavarovanec, ki se bo upokojil, zdravstveno zavarovan od trenutka, ko bo zanj oddana prijava v obvezno zdravstveno zavarovanje; na enak način kot do zdaj.

 

Uživalci s statusom vojnega upravičenca

Zpiz kot glavni izplačevalec ne bo odtegnil zneska obveznega zdravstvenega prispevka, če je bil uživalcu priznan status vojnega upravičenca. Gre za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja s statusom vojnega upravičenca na podlagi odločbe upravne enote, ki imajo s tem zagotovljeno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna Republike Slovenije. Za te upravičence je obvezni zdravstveni prispevek dolžno v breme Republike Slovenije plačati ministrstvo za obrambo. Podatke o statusu vojnega upravičenca bo Zpiz pridobil po uradni dolžnosti, zato posebnih izjav in dokazil osebam s tem statusom ni treba pošiljati.

Prejemniki denarnih socialnih pomoči in varstvenega dodatka

Prejemnikom socialnih pomoči in varstvenega dodatka, ki so zdravstveno zavarovani iz naslova uživanja pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja, je skladno z interventnim zakonom (ZIUZDUS) Zpiz dolžan odtegniti obvezni zdravstveni prispevek od pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja v njihovo breme. Prejemnikom denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka Zpizu ni treba sporočati podatkov o prejemkih iz naslova socialnih transferjev. 

Prejemniki denarnih socialnih pomoči ali varstvenega dodatka, ki menijo, da so upravičeni do kritja obveznega zdravstvenega prispevka iz proračuna RS, se morajo za več informacij obrniti na pristojni center za socialno delo oziroma na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 Ministrstvo za delo v primeru upokojencev, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, pojasnjuje:

upokojenci s pokojnino, ki zadošča za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (več kot 35 evrov), bodo prejeli nižjo pokojnino za 35 evrov zaradi plačila obveznega zdravstvenega prispevka in za ta znesek višjo denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek,

upokojencem, ki prejemajo pokojnino, ki ne zadošča za plačilo obveznega zdravstvenega prispevka (manj kot 35 evrov), bo obvezni zdravstveni prispevek plačala Republika Slovenija.

Upokojencem, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka zaradi uvedbe novega obveznega zdravstvenega prispevka, ni treba storiti ničesar (ni jim treba na primer na Zpiz pošiljati odločb o denarni socialni pomoči oziroma varstvenem dodatku, ni jim treba samo zato vlagati novih vlog na centru za socialno delo ...).

Ker bo zaradi plačanega obveznega zdravstvenega prispevka nižja pokojnina, pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka v celoti upoštevana šele s 1. majem in bi bili lahko zato ti upokojenci v prehodnem obdobju na slabšem, se jim bo za obdobje od 1. januarja do 30. aprila priznalo posebno povračilo v višini 35 evrov za vsak mesec, ko si obvezni zdravstveni prispevek plačajo sami. Povračilo bo izplačano v enkratnem znesku in brez predhodne izdaje posebne odločbe ter najpozneje do 31. julija.

Upokojenci, ki že imajo z odločbo priznano pravico do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka tudi za čas po 1. maju, lahko aprila centru za socialno delo javijo spremembo – novi znesek pokojnine. Center za socialno delo bo v tem primeru izdal novo odločbo, vendar pa je lahko denarna socialna pomoč oziroma varstveni dodatek nižji kot na prejšnji odločbi zaradi drugih okoliščin (na primer zaradi uskladitve pokojnine).

Prejemniki družinske pokojnine

Zpiz ne bo plačal obveznega zdravstvenega prispevka za otroke, pastorke, vnuke in druge otroke brez staršev, ki so prejemniki družinske pokojnine. Ti so skladno z interventnim zakonom tega plačila oproščeni.

 

Uživalci, ki živijo v tujini

Uživalci prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s stalnim prebivališčem v tujini niso zavezani k plačevanju obveznega zdravstvenega prispevka. Zpiz pa je dolžan odtegniti obvezni zdravstveni prispevek tudi v tujini živečim uživalcem navedenih prejemkov, če v Centralnem registru prebivalstva Republike Slovenije niso uredili odjave bivališča. Če tak uživalec ne želi biti vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in posledično ne želi plačevati obveznega zdravstvenega prispevka, mora Zpizu posredovati potrdilo o odjavi bivališča in potrdilo o prijavi bivališča v drugi državi ter v prihodnje najmanj enkrat letno Zpizu posredovati potrdilo, ki bo izkazovalo, da še živi.

Prispevek bo prikazan na obvestilu 

Obračunani znesek obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35 evrov, ki ga je Zpiz prvič opravil januarja letos, bo prikazan na obvestilu o nakazilu.

Obvezni zdravstveni prispevek bo zniževal davčno osnovo pri odmeri akontacije dohodnine.

V obdobju od januarja 2024 do februarja 2025 znaša obvezni zdravstveni prispevek 35 evrov mesečno. Uskladi se enkrat letno, in sicer 1. marca, z rastjo povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu po podatkih Statističnega urada RS. Višino obveznega zdravstvenega prispevka najkasneje v februarju določi minister, pristojen za zdravje, in njegovo višino objavi v Uradnem listu RS. Prva uskladitev obveznega zdravstvenega prispevka bo pri rednih izplačilih za marec 2025.

Marjetka Medved Mrvar, fotografije: J. D.


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media