Letni dodatek bo pri junijski pokojnini

Dobro je vedeti | maj '24

Tudi letos bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje letni dodatek večini prejemnikov izplačal skupaj z junijskimi pokojninami 28. junija.

Že v začetku decembra lani so bili z zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) določeni pogoji in roki za izplačilo letnega dodatka za leto 2024.

Letni dodatek bo izplačan v naslednjih zneskih:

višina pokojnine

znesek letnega dodatka

do 650 evrov

460 evrov

od 650,01 do 780 evrov

320 evrov

od 780,01 do 920 evrov

260 evrov

od 920,01 do 1.110 evrov

210 evrov

od 1.110,01 evra

150 evrov

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer v naslednjih zneskih:

višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja

znesek letnega dodatka

do 920 evrov

260 evrov

od 920,01 do 1.110 evrov

210 evrov

od 1.110,01 evra

150 evrov

  

ZIPRS2425 določa, da se v znesku pokojnine za obračun letnega dodatka upoštevajo tudi znesek dela vdovske pokojnine oziroma družinske pokojnine po drugem roditelju, dodatki in razlike pokojnin k pokojnini po drugih predpisih ter znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se za te uživalce določi glede na skupni znesek pokojnin iz slovenskega pokojninskega zavarovanja ter pokojnin, prejetih iz tujine. Na ta način se izračuna osnova za odmero letnega dodatka. 

Tudi letos velja posebnost, da se v določenih primerih letni dodatek ne odmeri v sorazmernem delu kljub določbi 96. člena ZPIZ-2. Če osnova za odmero letnega dodatka ne presega 650 evrov, se bo letni dodatek v znesku 460 evrov izplačal v celotni višini, tudi če je osnovni prejemek odmerjen na podlagi mednarodnih pogodb v sorazmernem delu ali če se zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina. Vsem drugim uživalcem se bo letni dodatek izplačal glede na sorazmerni del osnovnega prejemka.

Uživalci sorazmernega dela pokojnin 

Uživalcem, ki prejemajo pokojnino iz tujine, se bo višina letnega dodatka določila glede na skupni znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, prejetih v mesecu izplačila letnega dodatka, ter pokojnin, prejetih iz tujine v mesecu januarju 2024, preračunanih v evre po tečaju Banke Slovenije na dan izplačila rednih pokojnin za mesec januar 2024.

Primer izračuna letnega dodatka za uživalce sorazmernega dela pokojnine:

 

Na odločbi, s katero je bila priznana pravica do prejemkov iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, lahko uživalec preveri, koliko ima priznane dopolnjene skupne zavarovalne dobe in koliko mesecev od tega v Republiki Sloveniji.

 

Primer: Če ima dopolnjenih 456 mesecev skupne zavarovalne dobe, od tega v Republiki Sloveniji 319 mesecev, je to 69,9 odstotka od skupne zavarovalne dobe (319 : 456 = 0,699).

 

Višina pokojnine znaša na primer 672,81 evra, kar predstavlja seštevek slovenske pokojnine v višini 425,47 evra in pokojnine iz tujine v višini 247,34 evra.

 

Glede na veljavno lestvico bi se letni dodatek odmeril v višini 320 evrov, ker pa je v navedenem primeru slovenska pokojnina priznana v sorazmernem delu, se pripadajoči znesek letnega dodatka obračuna po spodaj navedenem izračunu:

 

Izračun: 320 evrov x 69,9 % = 223,68 evra

 

Zavod je uživalcem, ki so imeli na dan 1. januarja 2024 prebivališče v drugi državi, uživalcem, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do 10. marca 2024 posredoval v izpolnitev obrazec »Izjava o višini tuje pokojnine«. Posredovanih je bilo 137.614 izjav. V letu 2023 je zavod posredoval 135.379 tovrstnih izjav. Zavod pri obračunu letnega dodatka upošteva zneske tuje pokojnine od leta 2017 naprej.

 Podatke lahko oddajo prek storitve eVloge za VSE

Vsi tako pozvani uživalci morajo zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2024, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine. Podatke lahko sporočijo prek storitve eVloge za VSE, dostopne na spletnem naslovu, navedenem na spremnem dopisu, ali izpolnjeno izjavo vrnejo po pošti. Zavod si že več let prizadeva in spodbuja uživalce, naj podatke kar v največjem številu oddajajo v elektronski obliki, saj si na ta način zagotovijo izplačilo letnega dodatka že ob prvem izplačilu, hkrati pa prihranijo pri poštnih stroških. Če bodo podatki o tuji pokojnini oddani prek obrazca na storitve eVloge za VSE, kamor lahko dostopajo tudi z uporabo posebne kode QR, ki jim bo poslana na obvestilu skupaj z navodili in varnostno PIN-kodo, se bodo podatki avtomatsko umestili v sistem za obračun letnega dodatka. Na ta način so lahko res prepričani, da je zavod posredovane podatke tudi prejel. Uporaba sistema je brezplačna, varna in preprosta ter nadomešča posredovanje podatkov prek priloženega obrazca po navadni pošti. Gre za zelo enostaven način oddaje podatkov ob upoštevanju vseh varnostnih protokolov, s pomočjo zapisanih navodil na obvestilu, ki ga uživalci prejmejo skupaj z izjavo o višini tuje pokojnine. (V letu 2023 je zavod od 135.379 posredovanih izjav prejel podatke o višini tujih pokojnin za 115.820 uživalcev, med njimi je 24.679 uživalcev podatke oddalo v elektronski obliki.)

Večini uživalcev bo letni dodatek izplačan že v juniju 2024, čeprav ZIPRS2425 določa skrajni rok za izplačilo do 30. septembra 2024, če bo zavod prejel podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2024. Če pa bo podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2024, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2024. Če podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2024, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2024 v višini 150 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.

Uživalcem pokojnin ali nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki pravico do prejemkov pridobijo v tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu (po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice do pokojnine ali nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust. Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem ga je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Pripadajoči del letnega dodatka se izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila, tako da bo letni dodatek izplačan tudi upravičencem, ki bodo pravico do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po letošnjem juniju.

Letni dodatek je bil v letu 2023 izplačan 660.088 prejemnikom, od teh 94,3 odstotka prejemnikom v juniju 2023 pri izplačilu rednih prejemkov.

Brez obvestila o nakazilu

Treba pa je pojasniti, da do letnega dodatka niso upravičeni uživalci, ki so bili zavarovani za ožji obseg pravic, in tisti, ki so upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov.

Ker skladno z davčno zakonodajo letni dodatek spada med obdavčljive dajatve, bo pri nekaterih uživalcih ob izplačilu letnega dodatka nastopil davčni odtegljaj. Davčni odtegljaj pa bo ustrezno višji pri tistih uživalcih, ki se jim je akontacija dohodnine z veljavno davčno zakonodajo odtegovala že do zdaj.

Letni dodatek je rubljiv prejemek in je lahko skladno z izvršilnim naslovom in določbami zakona o izvršbi in zakona o davčnem postopku zasežen v dobro upnika. Če je zavodu vročen izvršilni naslov (na primer sklep o izvršbi), je zavod dolžan ravnati v skladu z zakonom. V nasprotnem primeru je zavod upniku odškodninsko odgovoren za opuščeno odtegnitev.

Skladno s sklepom sveta zavoda od 1. junija 2024 naprej zavod ne bo več pošiljal obvestil o nakazilu vsem uživalcem ob izplačilu letnega dodatka, pač pa le enkrat letno ob uskladitvi. O spremembi dinamike pošiljanja obvestil o nakazilu bo zavod javnost obvestil s sporočilom za medije in obvestilom na spletni strani zavoda.

Marjetka Medved Mrvar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media