Druženje 

Druženje | maj '16

KRŠKO

Pokrajinska zveza društev upokojencev Posavje, ki pod vodstvom Jožeta Žnidariča povezuje 13 društev, šteje skoraj 7000 članov. Izletništvo, pohodništvo, udejstvovanje na kulturnem in športnem področju, sodelovanje pri mednarodnih projektih, čezmejno sodelovanje, prostovoljstvo, kjer je angažiranih kar 350 upokojencev, je le del dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo posavski upokojenci. V projekt Starejši za starejše je vključenih kar 170 prostovoljcev, ki obiskujejo starejše od 69 let in jim, če je potrebno, pomagajo ali priskrbijo ustrezno pomoč.

Svoje delo so posavski upokojenci ocenili na skupnem sestanku upravnega odbora in zbora članov pokrajinske zveze. Z opravljenim so zadovoljni, čeprav bi si za nemoteno delovanje želeli več finančnih sredstev in manj administracije. Na zboru so spregovorili tudi o stanovanjski problematiki. Zaradi nizkih pokojnin in strogih, skoraj neživljenjskih pravil nepremičninskega sklada stanovanja, namenjena upokojencem, ostajajo prazna. (Besedilo in fotografija: Nada Černič Cvetanovski)

NOVO MESTO

Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Jože Jazbec se je na nedavnem zboru članov pohvalil, da spadajo med najdejavnejše v Sloveniji. Zelo imajo razvito pohodništvo, kar 960 članov tekmuje v različnih športnih disciplinah, dejavni so literati in pevci v 11 pevskih zborih, izdajajo pa tudi svoj časopis Poročevalec. Tudi letos nameravajo na začetku avgusta pripraviti tradicionalno srečanje dolenjskih in belokranjskih upokojencev. Rožca Šonc je opozorila na socialne stiske upokojencev, ki jih marsikje blažijo upokojenke prostovoljke, kar  250 obiskuje in pomaga skoraj 10.000 starejšim od 69 let, ki so vključeni v program Starejši za starejše. V razpravi so poudarili, da je največje nasilje nad starejšimi revščina, zato se morajo Zdus in njegovi člani boriti za dostojne pokojnine.  Sklenili so, da zahtevajo sistemsko usklajevanje pokojnin in so proti ideji, da bi pokojnine usklajevali le z življenjskimi stroški, in proti zniževanju sredstev za letni dodatek, ki bi ga nekateri radi namenili za dolgotrajno oskrbo, in zahtevajo oblikovanje rezervnega demografskega sklada. (Besedilo in fotografija: Jožica Dorniž)

CELJE

V Celju je v vsaki mestni četrti in krajevni skupnosti organizirano društvo upokojencev. DU Slavka Šlandra, ki šteje 260 članov, kar je komaj četrtina vseh upokojencev, ki živijo v tej četrti, pa je bil ustanovljen že pred tridesetimi leti. Jubilej so praznovali kar na občnem zboru, ko so sklenili, da bodo nadaljevali utečene dejavnosti, kot so telovadba, kegljanje, pikado, izletništvo, pohodništvo, srečanja starejših občanov ter obiski bolnih članov in jubilantov. Društvo, ki ga zadnjih pet let vodi Ivana Miljevič, je pobrateno z DU Stoparce in člani se obiskujejo. (Besedilo in fotografija: Ljudmila Conradi)

 

LITIJA

Člani Društva upokojencev Litija so na letnem zboru ugotovili, da je društvo v preteklem letu uspešno in varčno poslovalo. Sprejeli so tudi program dela in finančni načrt za letošnje leto. Nadaljevali bodo dejavnosti v kulturni, socialni, športni, planinsko-pohodniški sekciji, ustvarjalnih delavnicah in pogovornih skupinah. Žal se udeležba članov pri plačljivih dejavnostih nekoliko zmanjšuje, saj se pozna usihanje pokojnin. Izvajajo tudi projekt Starejši za starejše, socialna sekcija pa poskrbi za obiskovanje starejših članov na domovih in v domu starejših, pisanje čestitk ob osebnih praznikih pa tudi za srečanje starejših članov.

Na zboru članov so zaradi osebnih razlogov pred potekom mandata razrešili predsednika Dušana Jovanoviča in za predsednico izvolili dosedanjo tajnico društva Ireno Kramar. Za večletno prizadevno in uspešno delo so nekaterim članom podelili društvena priznanja. Prejeli so jih: Erna Blažič (posthumno), Ludvik Kofol, Mari Češek, Francka Mittoni in Vera Tišler, Milena Dimec in Alojz Kavčič sta prejela bronasto plaketo, Franc Marzidovšek srebrno plaketo ter Martina Kralj zlato plaketo. Janezu Kresu so za dolgoletno delo in predsedovanje podelili naziv častni član društva. Dva para zlatoporočencev, Beti in Janez Prašnikar ter Berta in Jože Tršelič, pa sta prejela spominsko listino. (Besedilo: Martina Kralj, fotografija: Martin Bolka)

 

SLOVENSKE KONJICE

Na zboru članov DU Slovenske Konjice se je zbralo več kot sto članov, vendar glede na število vseh članov, ki jih je 684, niti ne toliko. Kje so razlogi? Glede na bogato društveno dejavnost, ki se je odrazila tudi na zboru z nastopi pevskih zborov in plesno-telovadne skupine upokojenk ter v poročilih vodij skupin dejavnosti, ne more biti krivo pomanjkanje možnosti. Večja verjetnost je, da marsikdo ne vidi koristi združevanja, saj so bili, kot je ugotavljal tudi predsednik društva Anton Obrul, s pobudami v okviru aktivnega državljanstva neuspešni, pa naj gre za javno zdravstvo, starostno oskrbo, socialno zakonodajo ali na primer davek na nepremičnine. Zato društvo vztraja pri programu Starejši za boljšo kakovost življenja doma že od leta 2008. Od takrat so prostovoljci opravili že blizu pet tisoč obiskov pri 1400 starejših. Na osnovi tega programa je društvo na ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oddalo vlogo za podelitev statusa humanitarne organizacije.

Tistim, ki so v zadnjem času v društvu največ naredili, so se zahvalili s priznanji. Društvena priznanja so prejeli: Alja Kuk, Srečko Bornšek, Ana Butolen, Marija Jakop, Marija Kolar in Milan Rozman. Priznanji Pokrajinske zveze društev upokojencev Celje so podelili Katarini Černec in Zvonki Krajnc. Bronasto plaketo pa je prejela Elizabeta Pristovšek. Plaketo Zveze društev upokojencev Slovenije je za 20-letno uspešno delo prejel ženski pevski zbor, predsednik Anton Obrul pa za desetletno prizadevno vodenje društva (na fotografiji). (Besedilo in fotografija: Milena B. Poklič)

 

ŠEMPAS

Društvo upokojencev Šempas, ki šteje 420 članov, vodi pa ga Bernard Vidič, je letni občni zbor združilo še s praznovanjem 8. marca. Ob tej priložnosti so vse članice prejele rdeči nagelj. Iz poročil o delu je razvidno, da so bile v lanskem letu izpolnjene vse zastavljene naloge: obisk starejših članov na domu ali v domu upokojencev in družabna srečanja, športna srečanja z drugimi društvi ter izleti in pohodi v naravo. Sprejeli so tudi načrt dejavnosti za letošnje leto in eno že uresničili. Na začetku aprila so se namreč odpravili na pohod po obronkih gričevja Vipavske doline. Kar veliko število udeležencev se je z Vitovelj podalo na krožno pot pod Sekulakom do Raven in nazaj.  (Besedilo in fotografija: Bernard Bučinel)

KOČEVJE

Društvo upokojencev Kočevje je na zboru članov izvedlo volitve v organe društva. Poslovila se je dosedanja predsednica Ana Kosten, društvo pa bo v prihodnje vodil Bojan Levstik. V zadnjih štirih letih so dejavnost društva močno razširili, saj so že utečenim dejavnostim, kot so šport, ročna dela, družabne prireditve, letovanja, izleti, dodali še pevski zbor, plesno skupino, bralni krožek in gledališko skupino. Aktivnim članom društva so podelili pisna priznanja, dosedanja predsednica pa je prejela plaketo PZDU in ZDUS. (Besedilo: A. K., fotografija: B. L.)

 

ŠMARJE PRI JELŠAH

Na občnem zboru članov Društva upokojencev Šmarje pri Jelšah je bilo letos prav slovesno. Katarina Verk je namreč praznovala 100. rojstni dan in 20. obletnico članstva v društvu. Z dobro voljo in hudomušnostjo je nasmejala prisotne, ko ji je predsednik Franc Novak zaželel vse najboljše. Kot izhaja iz poročil, je društvo v preteklem letu delalo zelo prizadevno. Poseben poudarek je bil na projektu Starejši za starejše, ki ga vodita Ivanka Fir in Marta Ferlinc. Letošnji načrt bodo nadgradili s pohodi, izleti in druženji s člani DU Rogaška Slatina, s katerimi so lani prvič skupaj martinovali in praznovali novo leto. Udeleževali se bodo prireditev, ki jih organizira Zveza društev upokojencev Obsotelje in Kozjansko. Za prizadevno delo so društvene zahvale prejeli Jože in Marija Orač ter Anton in Ana Vogrinc.

(Besedilo: Milenka Blažević, fotografija: Jože Anderluh)

ILIRSKA BISTRICA

Zbor članov DU Ilirska Bistrica je bil zanimiv ne le zaradi dobrih rezultatov dela na humanitarnem, kulturnem, športnem in družabnem področju, temveč tudi zaradi priznanj. Predsednik PZDU za južno Primorsko Mirko Miklavčič ga je v imenu ZDUS izročil Juriju Štembergerju za uspešno delo s športniki in prostovoljcem projekta Starejši za starejše. Za dolgoletno delo v pokrajini in društvu je priznanje prejel tudi predsednik društva Franc Gombač. Letos bodo člani DU Ilirska Bistrica poleg utečenih dejavnosti posebno pozornost posvetili skrbi za boljše življenjske razmere upokojencev. S podpisi so že podprli prizadevanja ZDUS za ohranitev javnega zdravstva. (Besedilo in fotografija: F. G.)

 

GORICA PRI SLIVNICI

S prizadevnostjo, čutom prostovoljstva in pripadnosti je uigrani ekipi, ki jo od lani vodi predsednica Zdenka Bevc Škof, uspelo realizirati vse načrte Društva upokojencev Gorica pri Slivnici. Kot je na letnem občnem zboru ugotovila predsednica, so izpolnili tudi osnovni nalogi, kot sta povečanje članstva in oživitev delovanja v programu projekta Starejši za starejše, saj so k delu privabili 12 prostovoljcev. Starejšim krajanom so pomagali pri hišnih opravilih, prevozih k zdravniku, dostavi iz trgovine, dostavi hrane in z druženjem.

Lani so med drugim ustanovili literarno sekcijo Meglice. Da v društvu znajo poskrbeti tudi za telo, pričajo številne športnorekreacijske dejavnosti. Najdejavnejši so balinarji, FIT skupina je sicer maloštevilna, a vztrajna. Za rekreacijo poskrbijo tudi z udeležbami na pohodih in kopanjih v toplicah ali na morju. Skupina žensk se ukvarja z ročnimi deli, člani pa skrbijo za »kravžljanje« možganov s kartanjem in šahiranjem. Organizirali so tri izlete, družabnost pa obogatili z obiski in sodelovanjem z drugimi društvi v kraju in po Sloveniji.

Ob tej priložnosti so prejšnjemu predsedniku Ernestu Zidanskemu, ki je društvo vodil devet let, podelili zlato plaketo ZDUS. (Besedilo in fotografija: Majda Rezec)

ŠMARTNO OB DRETI

Društvo upokojencev Šmartno ob Dreti samostojno deluje od leta 1998. Od takrat naprej vsako leto organizirajo številne dejavnosti, vsaj dva izleta, rekreacijo vsako prvo soboto v mesecu, pohode, piknik in tradicionalno druženje v njihovem »eku« Račneku. Na letošnjem zboru so pod vodstvom predsednika Štefana Turka sprejeli pester program druženja, kulturnega udejstvovanja in sodelovanja z drugimi društvi upokojencev v Zadrečki in Zgornji Savinjski dolini. Še naprej bodo izvajali projekt Starejši za starejše idr. Ponosni so tudi na ljudske pevke KD Lipa, ki že osem let popestrijo vse njihove ter krajevne prireditve. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

VELENJE

Prvega aprila 1993 je bil pod vodstvom Anice Podlesnik prvi pohod v okviru planinskega krožka velenjske univerze za tretje življenjsko obdobje. Skupina je postajala vse večja in čez pet let sta iz nje nastali dve: polžki oz. uradno pohodniki ter mihovci oz. planinci. Po tragični smrti vodnika Mihe Polha je vodenje skupine prevzela Marija Lesjak, markacistka in planinska vodnica ter dolgoletna tajnica Planinskega društva Vinska Gora.

Skupino sestavljajo izkušeni planinci, ki spoznavajo lepe kotičke Slovenije in pokukajo tudi izven nje, uživajo v naravi in jo tudi čuvajo, skrbijo za lepe medsebojne odnose in psihofizično zdržljivost. Med člani sta tudi pesnika, ki vzdušje strneta v hudomušne verze. Člani se srečujejo ob četrtkih na štirinajst dni od oktobra do konca junija. (Besedilo in fotografija: Marija Lesjak)

LJUBLJANA

Idej za izlete in dobre volje upokojencem DU Štepanjsko naselje ne zmanjka, potujejo in spoznavajo lepote domovine. Na izletu po Koroški so v kraju Golavabuka pri Slovenj Gradcu obiskali ekološko turistično kmetijo Lešnik, ki ohranja tradicijo, ljudsko pesem in lokalno kulinariko. Od tam so se podali v podzemlje Pece in si pod strokovnim vodstvom ogledali rudnik svinca in cinka. Sledilo je družabno srečanje, na katerem so ženske s simboličnim darilom presenetile moške ob dnevu mučenikov, članice pa so dobile nageljne ob dnevu žena. (Besedilo in fotografija: Janez Jaklin)

LUČE

Moška pevska skupina Društva upokojencev Luče je ob desetletnici delovanja pripravila lep pevsko-glasbeni večer. V goste so povabili vokalno skupino Bica bend iz Dravograda, kulturno skupino iz Vodic ter Folklorno skupino Oštarija iz Bočne. Ob tem so se spomnili začetkov, ko je Martenčkov Franc po srečanju upokojencev leta 1984 v Logarski dolini ustanovil upokojenski oktet, ki se je z leti številčno okrepil, zdaj v skupini, ki jo vodi Jože Mlačnik, prepeva do 13 pevcev. Leta 2012 je v društvu nastala še ženska pevska skupina, ki se je slavljencem pridružila na odru. Večer so obogatili še citrar Tonček Mlačnik ter sestra Pavla Robnik, hišni bend Vlcerske bajte Ropotavčki ter klapa Lučki Dalmatinci. (Besedilo in fotografija: Jože Miklavc)

 

VELENJE

Šesti medgeneracijski festival v Velenju je bil zelo živahen. Za jutranji uvod je poskrbela godba veteranov velenjske univerze za tretje življenjsko obdobje, kar tri skupine so se odpravile na pohode, na stojnicah sredi mesta so starejši pokazali otrokom in mladim dejavnosti in igre svoje mladosti, mladi pa so starejše poučili o uporabi nove tehnologije in predstavili nove načine zabave. »Sanje pripadajo vsem generacijam« so prireditelji festivala napisali na majice, ki so jih prejeli vsi udeleženci kratkega  teka starejših.  Udeležilo se ga je nad 200 tekačev, večinoma starejših od 65 let, nekaj udeleženk je bilo celo na invalidskem vozičku. (Besedilo in fotografija: Hinko Jerčič)

PRAZNOVALI SO

Predstavniki DU Semič so obiskali člana Jožeta Hutarja iz Sadinje vasi, ki je 3. aprila praznoval 90 let.

V DU Šempas so ponosni na najstarejšo članico Julijano Rejc iz Šmihela v Vipavski dolini, ki je konec januarja praznovala 104. rojstni dan.

 Predstavniki DU Kanal so obiskali dolgoletno članico Marijo Znidarčič, ki je 30. marca praznovala 90. rojstni dan.

Izabela Barle

V domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, enoti Bokalce, so proslavili dve lepi obletnici stanovalk. Izabela Barle je praznovala 102 leti, 100 let pa je praznovala Matilda Anžur z Brezovice. (Fotografija: G.M.T.).

Matilda Anžur

Anita Žmahar


Vaši komentarji


© 2024 Zavod Vzajemnost, p. p. 134, 1001 Ljubljana, e-pošta: urednistvo@vzajemnost.si, telefonska številka 01 530 78 42

Vzajemnost najdete tudi na družabnih omrežjih Facebook | Twitter | dovod RSS

▲ Na vrh strani | Domov | Klub ugodnosti | O nas | Oglaševanje | Pogoji rabe, zasebnost in piškotki | Pravila nagradne igre

revija Vzajemnost in te spletne strani nastajajo z uredniškim sistemom podjetja (T)media